سه شنبه , 14 جولای 2020
صفحه اصلی » آموزش زبان انگلیسی » مجموعه لغات زبان دبیرستان و پیش دانشگاهی همراه با معنی
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

مجموعه لغات زبان دبیرستان و پیش دانشگاهی همراه با معنی

English-Language

دانلود نسخه قابل چاپ مجموعه لغات زبان کتب دبیرستان همراه با معنی

مجموعه لغات زبان کتب دبیرستان همراه با معنی و ترجمه به صورت درس به درس 

شامل:

 لغات کتاب زبان اول دبیرستان به صورت درس به درس  با معنی

 لغات کتاب زبان دوم دبیرستان  به صورت درس به درس با معنی

 لغات کتاب زبان سوم دبیرستان به صورت درس به درس با معنی

 لغات کتاب زبان پیش دانشگاهی به صورت درس به درس با معنی

 لغات کتاب زبان اول دبیرستان به صورت درس به درس  

Lesson 1 address آدرس – نشانی
Lesson 1 again دوباره
Lesson 1 all over سراسر
Lesson 1 all day long در تمام طول روز
Lesson 1 alone تنها
Lesson 1 alphabet الفبا
Lesson 1 become شدن
Lesson 1 call صدا زدن
Lesson 1 could می توانست
Lesson 1 Could I …? آیا می توانم
Lesson 1 die مردن
Lesson 1 early زود
Lesson 1 everybody هر کس
Lesson 1 exercise (n) تمرین – ورزش
Lesson 1 first name اسم – نام
Lesson 1 fun جالب
Lesson 1 germany آلمان
Lesson 1 glad to meet you از دیدار شما خوشحالم
Lesson 1 grow پرورش دادن
Lesson 1 grow up بزرگ شدن
Lesson 1 had to باید
Lesson 1 hard (adj) سخت
Lesson 1 have to باید
Lesson 1 I’d like دوست دارم
Lesson 1 just a moment یک لحظه صبر کن
Lesson 1 kindergarten کودکستان
Lesson 1 last name نام خانوادگی
Lesson 1 learn about sth یاد گرفتن درباره چیزی
Lesson 1 little کوچک
Lesson 1 love دوست داشتن
Lesson 1 mean به معنی
Lesson 1 more بیشتر
Lesson 1 motor-bicycle متور سیکلت
Lesson 1 much زیاد
Lesson 1 must باید
Lesson 1 nice to meet you از دیدار شما خوشبخت ام
Lesson 1 on time به موقع
Lesson 1 pay attention to توجه کردن به
Lesson 1 pay for پرداخت کردن
Lesson 1 plant (n) گیاه
Lesson 1 pretty زیبا
Lesson 1 remember به خاطر آوردن
Lesson 1 rial ریال
Lesson 1 salad سالاد
Lesson 1 so بنابراین
Lesson 1 world جهان
Lesson 2 also همچنین
Lesson 2 as (prep) مانند
Lesson 2 asia آسیا
Lesson 2 awake بیدار
Lesson 2 back (on the back of) پشت
Lesson 2 better بهتر
Lesson 2 clever باهوش
Lesson 2 climb بالا رفتن
Lesson 2 cloudy ابری
Lesson 2 coconut نارگیل
Lesson 2 cold (adj) سرد
Lesson 2 correctly به طور صحیح
Lesson 2 cow گاو
Lesson 2 dark تاریک
Lesson 2 dialog مکالمه
Lesson 2 drop down پایین انداختن
Lesson 2 europe اروپا
Lesson 2 exam امتحان
Lesson 2 for (from) دور از
Lesson 2 farmhand کارگر مزرعه
Lesson 2 field مزرعه
Lesson 2 fix تعمیر کردن
Lesson 2 full (of sth) پر – کامل
Lesson 2 funny خنده آور
Lesson 2 get late دیر افتادن
Lesson 2 go up بالا رفتن
Lesson 2 grass چمن
Lesson 2 green سبز – نارس
Lesson 2 have a cold سرما خوردن
Lesson 2 he’s from او هست اهل
Lesson 2 how far ? چقدر فاصله دارد
Lesson 2 important مهم
Lesson 2 it’s me من هستم
Lesson 2 japan ژاپن
Lesson 2 jungle جنگل
Lesson 2 keep نگهداشتن
Lesson 2 kilometer کیلومتر
Lesson 2 land زمین
Lesson 2 laugh (v) خندیدن
Lesson 2 long دراز – طولانی
Lesson 2 make ساختن – درست کردن
Lesson 2 meter متر
Lesson 2 monkey میمون
Lesson 2 necessary ضروری
Lesson 2 north شمال
Lesson 2 top (on top of) بالا – در بالای
Lesson 2 pick چیدن
Lesson 2 piece (of sth) قطعه – تکه
Lesson 2 post office اداره پست
Lesson 2 quite کاملا
Lesson 2 raise بالا بردن
Lesson 2 ripe رسیده
Lesson 2 snow (v) برف – برف باریدن
Lesson 2 something چیزی
Lesson 2 spring بهار
Lesson 2 stand in line صف ایستادن
Lesson 2 stay ماندن
Lesson 2 take an exam امتحان داشتن
Lesson 2 thirsty تشنه
Lesson 2 travel مسافرت کردن
Lesson 2 turkey ترکیه – بوقلمون
Lesson 2 understand فهمیدن
Lesson 2 village روستا
Lesson 2 weather هوا
Lesson 2 what do you do ? شما چه کاره هستید ؟
Lesson 2 where do you come from ? شما اهل کجا هستید ؟
Lesson 2 where is he from ? او اهل کجاست ؟
Lesson 2 which کدام یک
Lesson 2 who is it on the phone ? چه کسی پشت تلفن است ؟
Lesson 2 who’s that man ? آن مرد کیست
Lesson 2 winter زمستان
Lesson 3 angry خشمگین
Lesson 3 anybody هیچ کس – کسی
Lesson 3 as … as به عنوان
Lesson 3 be afraid of ترسیدن از
Lesson 3 boil جوش – جوشاندن
Lesson 3 boiling (adj) جوش
Lesson 3 by بوسیله – از کنار
Lesson 3 clean (adj) تمیز
Lesson 3 coat کت – ژاکت
Lesson 3 englishman مرد انگلیسی
Lesson 3 few مقدار کمی – اندکی
Lesson 3 find پیدا کردن
Lesson 3 fire آتش
Lesson 3 foot (pl. feet) پا – پاها
Lesson 3 forget فراموش کردن
Lesson 3 great بزرگ – مهم
Lesson 3 high school دبیرستان
Lesson 3 if اگر
Lesson 3 later بعدا
Lesson 3 leave ترک کردن
Lesson 3 london لندن
Lesson 3 might توانایی – قدرت – انرژی
Lesson 3 move حرکت کردن
Lesson 3 number شماره – عدد
Lesson 3 out of reach دور از دسترس
Lesson 3 outside بیرون
Lesson 3 page صفحه
Lesson 3 pan ماهی تابه
Lesson 3 pocket جیب – پاکت
Lesson 3 return برگشتن
Lesson 3 servant خدمتکار
Lesson 3 size اندازه
Lesson 3 sleepy خواب آلود
Lesson 3 solve حل کردن
Lesson 3 story داستان
Lesson 3 telephone number شماره تلفن
Lesson 3 than نسبت به – تا – تا اینکه – بجز
Lesson 3 therefore بنابراین
Lesson 3 time وقت – زمان
Lesson 3 tomato گوجه فرنگی
Lesson 3 until تا
Lesson 3 whatever هر آنچه
Lesson 3 where (rel pron) کجا
Lesson 3 who (rel pron) چه کسی
Lesson 3 wise عاقل – دانا
Lesson 3 would ای کاش – خواهد بود
Lesson 1 start شروع – ابتدا – مقدمه – آغاز
Lesson 1 like مانند – شبیه – مثل
Lesson 1 soon بزودی
Lesson 3 then سپس – بعد
Lesson 3 ever همیشه – همواره – هرگز – هیچ
Lesson 4 a long time مدت زمان طولانی
Lesson 4 another یکی دیگر – دیگری
Lesson 4 armchair صندلی راحتی
Lesson 4 autumn پاییز
Lesson 4 bedroom خوابگاه – اتاق خواب
Lesson 4 beside نزدیک – درکنار
Lesson 4 boot پوتین – چکمه
Lesson 4 borrow قرض گرفتن
Lesson 4 branch شعبه
Lesson 4 Chinese چینی
Lesson 4 clear (v) روشن – واضح – شفاف
Lesson 4 climb (up / down) بالا رفتن – پایین آمدن
Lesson 4 comfortable راحت
Lesson 4 deep عمیق
Lesson 4 England انگلستان
Lesson 4 face (n) صورت
Lesson 4 first اول – اولین
Lesson 4 front جلو
Lesson 4 get up بلند شدن – برخاستن
Lesson 4 hand دست – دسته
Lesson 4 hear شنیدن
Lesson 4 heavy (snow) بارش برف شدید
Lesson 4 Help yourself از خودتان پذیرائی کنید
Lesson 4 interesting جالب
Lesson 4 loud با صدای بلند
Lesson 4 make a noise سر و صدا کردن
Lesson 4 May I borrow … ? ممکن است به من قرض دهید ؟
Lesson 4 maybe شاید – ممکن است
Lesson 4 most بیشترین
Lesson 4 Never mind نگران نباشید
Lesson 4 noise سر و صدا – اختلال
Lesson 4 only فقط – تنها
Lesson 4 out خارج – بیرون
Lesson 4 push فشار – هل دادن
Lesson 4 right now هم اکنون – در حال حاضر
Lesson 4 road جاده – راه – خیابان
Lesson 4 second دومین – ثانیه
Lesson 4 side سمت – طرف
Lesson 4 sitting room اتاق نشیمن
Lesson 4 snow (n) برف
Lesson 4 snowplow برف روب
Lesson 4 sorry متاسف – پشیمان
Lesson 4 taxi – driver راننده تاکسی
Lesson 4 third سومین
Lesson 4 too (adv) بیش از حد – خیلی
Lesson 4 tooth (pl. teeth) دندان
Lesson 4 voice صدا
Lesson 4 warm گرم – با حرارت – صمیمی
Lesson 4 What fun it was! چه جالب بود
Lesson 4 what if چه می شود اگر
Lesson 4 wonder (v) تعجب کردن
Lesson 4 worse بدتر
Lesson 4 worst بدترین
Lesson 4 yard حیاط
Lesson 5 american آمریکایی
Lesson 5 a short time برای مدت کوتاهی
Lesson 5 ask for تقاضا کردن
Lesson 5 bake پختن
Lesson 5 baker نانوا
Lesson 5 be able (to) توانستن
Lesson 5 be away دور شدن
Lesson 5 bull گاو نر
Lesson 5 bullfight (n) گاو بازی
Lesson 5 butcher قصاب
Lesson 5 change (v) تغییر دادن
Lesson 5 draw نقاشی – رسم کردن
Lesson 5 drawing ترسیم – نقشه کشی
Lesson 5 fight (n) جنگ – درگیری
Lesson 5 finally سر انجام
Lesson 5 foreign خارجی
Lesson 5 frenchman مرد فرانسوی
Lesson 5 get milk (from a cow) شیر دوشیدن
Lesson 5 glasses عینک
Lesson 5 go away دور شدن – رفتن
Lesson 5 group گروه – دسته
Lesson 5 have got (v) داشتن
Lesson 5 language زبان
Lesson 5 loudly صدای بلند
Lesson 5 mushroom قارچ
Lesson 5 order (v) دستور دادن – سفارش – مرتب کردن
Lesson 5 overcoat پالتو
Lesson 5 repeat تکرار کردن
Lesson 5 sell فروختن
Lesson 5 sentence جمله
Lesson 5 spain اسپانیا
Lesson 5 spanish اسپانیایی
Lesson 5 time (the first time) برای اولین بار
Lesson 5 travel مسافرت کردن
Lesson 5 try تلاش کردن
Lesson 5 understand فهمیدن
Lesson 5 united states ایالات متحده
Lesson 5 waiter گارسون
Lesson 5 wear پوشیدن
Lesson 5 while (conj) زمانیکه
Lesson 6 above بالای
Lesson 6 at all اصلا
Lesson 6 at last سرانجام
Lesson 6 attractive جالب
Lesson 6 be going to خواستن – رفتن به
Lesson 6 be wrong اشتباه کردن
Lesson 6 boat قایق
Lesson 6 build ساختن
Lesson 6 burn سوختن
Lesson 6 but (prep) اما – بجز
Lesson 6 change into تبدیل شدن به
Lesson 6 dark (adj) تاریک
Lesson 6 else دیگر
Lesson 6 engine متور
Lesson 6 enough کافی
Lesson 6 fireplace بخاری – اجاق
Lesson 6 good – looking خوشتیپ
Lesson 6 grandmother مادر بزرگ
Lesson 6 hardly (adv) به سختی
Lesson 6 how odd چقدر عجیب است
Lesson 6 ice یخ
Lesson 6 in front of در جلوی
Lesson 6 kettle کتری
Lesson 6 lid سرپوش کتری
Lesson 6 light (brown) قهوه ای روشن
Lesson 6 look for جستجو کردن
Lesson 6 man انسان
Lesson 6 member عضو
Lesson 6 once more یکبار دیگر
Lesson 6 nothing هیچ چیز
Lesson 6 opposite of متضاد
Lesson 6 other دیگر
Lesson 6 really واقعا
Lesson 6 rise (v) برخواستن – بلند شدن
Lesson 6 scotland اسکاتلند
Lesson 6 seat (n) صندلی – نیمکت
Lesson 6 sing آواز خواندن
Lesson 6 smoke دود
Lesson 6 so many خیلی زیاد
Lesson 6 some more کمی بیشتر
Lesson 6 steam بخار
Lesson 6 steam engine متور بخار
Lesson 6 succeed موفق شدن
Lesson 6 team دسته – گروه
Lesson 6 turn (into) تبدیل شدن به
Lesson 6 wagon واگن
Lesson 6 weigh وزن داشتن
Lesson 6 way راه – روش
Lesson 7 air هوا
Lesson 7 art هنر
Lesson 7 asleep خوابیده
Lesson 7 believe عقیده داشتن
Lesson 7 brightly به روشنی
Lesson 7 building ساختمان
Lesson 7 certainly حتما – یقینا
Lesson 7 cool سرد – خنک
Lesson 7 daylight روز روشن
Lesson 7 discover کشف کردن
Lesson 7 distance مسافت – فاصله
Lesson 7 don’t worry نگران نباشید
Lesson 7 during در طول
Lesson 7 elephant فیل
Lesson 7 find one’s way back home پیدا کردن راه برگشتن به خانه
Lesson 7 fly پرواز کردن
Lesson 7 fly back پرواز برگشت
Lesson 7 fly by پرواز از کنار
Lesson 7 for certain بطور یقین
Lesson 7 get lost گم شدن
Lesson 7 grow (shorter) کوتاهتر شدن
Lesson 7 happen اتقاق افتادن
Lesson 7 high بالا – بلند
Lesson 7 highway بزرگراه
Lesson 7 hope امیدوار بودن
Lesson 7 insect حشره
Lesson 7 mechanic تعمیر کار – مکانیک
Lesson 7 migrate مهاجرت کردن
Lesson 7 migration مهاجر
Lesson 7 mile مایل
Lesson 7 moon کره ماه
Lesson 7 mystery رمز – راز
Lesson 7 nobody هیچ کس
Lesson 7 not at all نه اصلا
Lesson 7 okay بسیار خوب
Lesson 7 plan (n) نقشه – طرح
Lesson 7 plenty (of) تعداد یا مقدار زیادی
Lesson 7 same همان
Lesson 7 season فصل
Lesson 7 secret راز – رمز
Lesson 7 seed بذر – دانه
Lesson 7 shine درخشیدن
Lesson 7 some day روزی
Lesson 7 south جنوب
Lesson 7 special ویژه – خاص – مخصوص
Lesson 7 star ستاره
Lesson 7 still هنوز
Lesson 7 tell گفتن
Lesson 7 thousand هزار
Lesson 7 turn down کم کردن صدا
Lesson 7 turn off خاموش کردن
Lesson 7 will you تقاضا می کنم
Lesson 7 would you تقاضا می کنم
Lesson 8 a.m قبل از ظهر
Lesson 8 america آمریکا
Lesson 8 australian استرالیا
Lesson 8 be seated نشسته بودن
Lesson 8 be surprised متعجب بودن
Lesson 8 canada کانادا
Lesson 8 canadian کانادایی
Lesson 8 change (v) عوض کردن
Lesson 8 cloth لباس
Lesson 8 dress (v) لباس پوشیدن
Lesson 8 explain توضیح دادن
Lesson 8 feed غذا دادن
Lesson 8 host میزبان
Lesson 8 india هندوستان
Lesson 8 indian هندی
Lesson 8 invite دعوت کردن
Lesson 8 iranian ایرانی
Lesson 8 italian ایتالیایی
Lesson 8 italy ایتالیا
Lesson 8 japanese ژاپنی
Lesson 8 kill کشتن
Lesson 8 kindly به مهربانی
Lesson 8 lose از دست دادن
Lesson 8 nationality ملیت – تابعیت
Lesson 8 no one هیچ کس
Lesson 8 p.m بعد از ظهر
Lesson 8 paint رنگ کردن
Lesson 8 party مهمانی
Lesson 8 pass تعارف کردن
Lesson 8 person شخص
Lesson 8 plan (v) قصد داشتن – طرح – برنامه
Lesson 8 poor فقیر
Lesson 8 put on پوشیدن
Lesson 8 receive دریافت کردن
Lesson 8 repair تعمیر کردن
Lesson 8 reply پاسخ دادن
Lesson 8 rich ثروتمند
Lesson 8 set مجموعه
Lesson 8 share سهم – بخش
Lesson 8 strange عجیب – غیر عادی
Lesson 8 sunset غروب آفتاب
Lesson 8 treat رفتار کردن
Lesson 8 trip مسافرت
Lesson 8 type (v) تایپ کردن
Lesson 8 work clothes لباس کار
Lesson 9 a.d بعد از میلاد / سال میلادی
Lesson 9 accept قبول کردن – پذیرفتن
Lesson 9 across عبور کردن از – از این سو به آن سو
Lesson 9 add up جمع کردن
Lesson 9 admire تحسین کردن
Lesson 9 age سن
Lesson 9 all همه
Lesson 9 among بین
Lesson 9 anything else madam? چیز دیگری نمی خواهی خانم
Lesson 9 be born متولد شدن
Lesson 9 brush مسواک زدن
Lesson 9 century قرن
Lesson 9 correct (v) تصحیح کردن – اصلاح کردن
Lesson 9 creator آفریننده
Lesson 9 destroy خراب کردن
Lesson 9 duty وظیفه
Lesson 9 empty خالی
Lesson 9 enemy دشمن
Lesson 9 entire همه
Lesson 9 follow پیروی کردن
Lesson 9 follower پیرو -تابع – شاگرد
Lesson 9 get sick مریض شدن
Lesson 9 god خدا
Lesson 9 guide راهنمایی کردن
Lesson 9 guidance هدایت
Lesson 9 help کمک کردن
Lesson 9 highly خیلی – زیاد
Lesson 9 hometown وطن
Lesson 9 honesty صداقت
Lesson 9 how about this one ? این یکی چطور است ؟
Lesson 9 idol بت
Lesson 9 islam اسلام
Lesson 9 last آخرین
Lesson 9 look بنظر رسیدن – نگاه
Lesson 9 mankind انسان – بشر
Lesson 9 mecca مکه
Lesson 9 medina مدینه
Lesson 9 message پیام – وحی
Lesson 9 muslim مسلمان
Lesson 9 okay . i’ll take it بسیار خوب . من آن را می گیرم
Lesson 9 own مال خودمان
Lesson 9 peace be upon him درود و سلام بر او باد
Lesson 9 preach تبلیغ کردن
Lesson 9 prophet پیامبر
Lesson 9 recieve (sb) with open arms با آغوشی باز پذیرفتن
Lesson 9 send فرستادن – ارسال کردن
Lesson 9 sense (n) احساس
Lesson 9 since از – چون – بعد از
Lesson 9 sixth ششم
Lesson 9 title لقب – عنوان
Lesson 9 true درست
Lesson 9 trustworthy امانت دادن
Lesson 9 truthful راستگویی – صداقت
Lesson 9 truthfulness درستکار – صادق
Lesson 9 turn against برخواستن بر علیه
Lesson 9 universe عالم – جهان
Lesson 9 welcome (sb) warmly به گرمی استقبال کردن
Lesson 9 what size do you wear ? شما چه شماره ای می پوشید ؟
Lesson 9 worship عبادت – پرستش کردن

 لغات کتاب زبان دوم دبیرستان  به صورت درس به درس 

Lesson 1 according to بر اساس
Lesson 1 banana موز
Lesson 1 bill اسکناس
Lesson 1 cage قفس
Lesson 1 cassette player ضبط صوت
Lesson 1 copy کپی
Lesson 1 decide تصمیم – تصمیم گرفتن
Lesson 1 do right درست انجام دادن
Lesson 1 give back پس دادن
Lesson 1 keep on ادامه دادن – نگه داشتن
Lesson 1 language lab آموزشگاه زبان
Lesson 1 make a mistake اشتباه کردن
Lesson 1 math ریاضیات
Lesson 1 motorcycle متورسیکلت
Lesson 1 passage متن – عبارت
Lesson 1 pick up برداشتن
Lesson 1 reward پاداش
Lesson 1 right درست – صحیح
Lesson 1 run out of تمام کردن
Lesson 1 slice تکه – قطعه
Lesson 1 sugar شکر
Lesson 1 take (sth) apart تکه تکه کردن چیزی
Lesson 1 tape نوار
Lesson 1 unhappy غمگین – بد بخت
Lesson 1 find out پیدا کردن – کشف کردن
Lesson 1 for a while برای مدتی
Lesson 1 get cold سرد شدن
Lesson 1 politely مودبانه
Lesson 1 puzzle معما – سرگرمی – پازل
Lesson 1 request تقاضا – درخواست
Lesson 1 unusual غیر معمول
Lesson 1 upset ناراحت
Lesson 1 would you mind ؟ ناراحت نمی شوی ؟
Lesson 1 you’re welcome خیلی ممنون – قابلی ندارد
Lesson 2 a lot زیاد
Lesson 2 all day long تمام طول روز
Lesson 2 around در اطراف – در نزدیکی
Lesson 2 both هر دو
Lesson 2 camera دوربین عکاسی
Lesson 2 centimeter سانتی متر
Lesson 2 earth کره زمین
Lesson 2 everywhere هر کجا
Lesson 2 face (v) مقابل چیزی بودن – مواجه شدن
Lesson 2 fall افتادن
Lesson 2 fewer کمتر
Lesson 2 flat هموار
Lesson 2 get out of بیرون آمدن از
Lesson 2 go around چرخیدن به دور
Lesson 2 hers مال او /مونث
Lesson 2 his (pron) مال او / مذکر
Lesson 2 hold نگهداشتن
Lesson 2 hole گودال – چاله
Lesson 2 inside درون
Lesson 2 its (pron) مال آن
Lesson 2 knife چاقو
Lesson 2 knowledge دانش
Lesson 2 like مثل – مانند
Lesson 2 lots of زیاد
Lesson 2 mine مال من
Lesson 2 navy نیروی دریایی – ناوگان
Lesson 2 ours مال ما
Lesson 2 photograph عکس
Lesson 2 photographer عکاس
Lesson 2 plant life حیات – زندگی گیاهی
Lesson 2 rather نسبتا
Lesson 2 rock صخره
Lesson 2 russian روسی
Lesson 2 sailor ملوان
Lesson 2 seem به نظر می رسد
Lesson 2 space فضا
Lesson 2 spaceship سفینه فضایی -فضا پیما
Lesson 2 steal دزدیدن
Lesson 2 take a photograph عکس گرفتن
Lesson 2 (the) other دیگری
Lesson 2 theirs مال آنها
Lesson 2 till تا – تا اینکه
Lesson 2 understand فهمیدن
Lesson 2 wide عرض – پهنا
Lesson 2 windy باد خیز – بادی – طوفانی
Lesson 2 would like مایل هستیم – می خواهم
Lesson 2 yours مال تو – مال شما
Lesson 3 a foot wide یک پا پهنا دارد
Lesson 3 airport فرودگاه
Lesson 3 along در طول
Lesson 3 altogether همه با هم
Lesson 3 bar قالب
Lesson 3 biscuit بیسکویت
Lesson 3 bottle بطری – شیشه
Lesson 3 bridge پل
Lesson 3 canal کانال
Lesson 3 child’s wagon واگن بچه گانه
Lesson 3 chocolate شکلات
Lesson 3 church کلیسا
Lesson 3 coach کالسکه – مربی
Lesson 3 cost ارزش – هزینه
Lesson 3 dollhouse خانه عروسکی
Lesson 3 employ استخدام کردن
Lesson 3 even حتی
Lesson 3 factory کارخانه
Lesson 3 fairyland سرزمین فرشتگان
Lesson 3 glow تابش – درخشیدن
Lesson 3 golden طلایی
Lesson 3 hammer چکش
Lesson 3 highway بزرگراه
Lesson 3 history تاریخ
Lesson 3 holland هلند
Lesson 3 hurt صدمه – ضرر – زخمی کردن
Lesson 3 jam مربا
Lesson 3 jar شیشه – جنبش – تکان
Lesson 3 light bulb لامپ روشن – لامپ برق
Lesson 3 light up روشن کردن
Lesson 3 loaf قرص نان
Lesson 3 low کم
Lesson 3 magazine مجله
Lesson 3 match مسابقه
Lesson 3 merry-go-round چرخ و فلک
Lesson 3 model مدل – نمونه
Lesson 3 offer (n) پیشنهاد
Lesson 3 packet بسته
Lesson 3 price قیمت
Lesson 3 pull کشیدن
Lesson 3 punish تنبیه کردن – مجازات کردن
Lesson 3 repair تعمیر کردن
Lesson 3 run along حرکت کردن در طول
Lesson 3 sail بادبان کشتی – حرکت کردن کشتی
Lesson 3 soap صابون
Lesson 3 soft drink نوشابه
Lesson 3 soup سوپ
Lesson 3 speed سرعت – سریع حرکت کردن
Lesson 3 stone سنگ
Lesson 3 through از میان – از طریق
Lesson 3 thumb انگشت شست
Lesson 3 tiny کوچک – باریک
Lesson 3 toy اسباب بازی
Lesson 3 track راه – جاده – مسیر
Lesson 3 waist کمر – میان تنه
Lesson 3 walk (through) راه رفتن از میان
Lesson 3 war جنگ
Lesson 3 whole همه – تمام
Lesson 4 against ضد – خلاف
Lesson 4 although اگر چه
Lesson 4 blow دمیدن – وزیدن
Lesson 4 boss رئیس
Lesson 4 chemistry شیمی
Lesson 4 coal زغال سنگ
Lesson 4 complete (v) کامل کردن
Lesson 4 countryman هموطن
Lesson 4 cruel ظلم – ستم
Lesson 4 cry گریه کردن
Lesson 4 earn بدست آوردن
Lesson 4 feel احساس کردن
Lesson 4 feel sorry for (sb) برای کسی احساس تاسف کردن
Lesson 4 france فرانسه
Lesson 4 gold طلا
Lesson 4 grammar دستور
Lesson 4 hand (clock) عقربه ساعت
Lesson 4 handle دسته – دستگیره
Lesson 4 how about …? درباره … چطور ؟
Lesson 4 ill مریض – بیمار
Lesson 4 iron (n) آهن – فلز
Lesson 4 law قانون
Lesson 4 machine ماشین
Lesson 4 metal فلز
Lesson 4 mine (n) معدن
Lesson 4 miner معدن چی
Lesson 4 offer (v) پیشنهاد کردن
Lesson 4 perfectly کاملا
Lesson 4 prefer ترجیح دادن
Lesson 4 president رئیس جمهور
Lesson 4 promise قول دادن
Lesson 4 real واقعی
Lesson 4 reason دلیل
Lesson 4 sad غمگین
Lesson 4 stay with ماندن با
Lesson 4 telegram تلگراف
Lesson 4 terrible وحشتناک
Lesson 4 touch لمس کردن
Lesson 4 watery آبکی – پر آب – اشکبار
Lesson 4 wind باد
Lesson 5 angrily با عصبانیت – عصبانی
Lesson 5 apartment آپارتمان
Lesson 5 aside کنار
Lesson 5 bad luck بد شانسی – بد شانس
Lesson 5 full of (sth) پر از چیزی
Lesson 5 can (n) قوطی کنسرو
Lesson 5 capital پایتخت
Lesson 5 carton کارتن – مقوا
Lesson 5 chicken جوجه
Lesson 5 come back برگشتن
Lesson 5 completely به طور کامل
Lesson 5 cream خامه
Lesson 5 crowded پر جمعیت
Lesson 5 delhi دهلی – پایتخت هند
Lesson 5 get into trouble به دردسر افتادن
Lesson 5 get mixed up گیج شدن
Lesson 5 go hungry گرسنه ماندن
Lesson 5 go on a trip به مسافرت رفتن
Lesson 5 hate متنفر بودن
Lesson 5 have to مجبور بودن
Lesson 5 jump پریدن
Lesson 5 lazy تنبل
Lesson 5 light سبک – روشن
Lesson 5 lovely قشنگ
Lesson 5 march مارس – ماه مارس میلادی
Lesson 5 million میلیون
Lesson 5 miss از دست دادن
Lesson 5 mixed up گیج شدن
Lesson 5 museum موزه
Lesson 5 october اکتبر – ماه اکتبر
Lesson 5 officer افسر
Lesson 5 once یکبار
Lesson 5 park (v) پارک کردن
Lesson 5 polite مودب
Lesson 5 population جمعیت
Lesson 5 pot جا – ظرف
Lesson 5 put (sth) aside چیزی را به کناری گذاشتن
Lesson 5 round (adj) گرد
Lesson 5 row ردیف
Lesson 5 sadly با غم و اندوه
Lesson 5 say goodbye خداحافظی کردن
Lesson 5 seaside کنار دریا
Lesson 5 september سپتامبر – ماه سپتامبر
Lesson 5 shopping خرید
Lesson 5 sit نشستن
Lesson 5 spaghetti اسپاگتی – ماکارونی
Lesson 5 sugar شکر – قند
Lesson 5 taste چشیدن
Lesson 5 tourist جهانگرد – توریست
Lesson 5 toward به سوی
Lesson 5 toy gun تفنگ اسباب بازی
Lesson 5 without بدون
Lesson 5 wood چوب
Lesson 6 a short while یک مدت کوتاه
Lesson 6 advice مشورت – راهنمایی – نصیحت
Lesson 6 all of a sudden ناگهان
Lesson 6 bother (n) دردسر
Lesson 6 breath نفس
Lesson 6 breathe نفس کشیدن
Lesson 6 business کار – تجارت – حرفه
Lesson 6 coin سکه
Lesson 6 cover (v) پوشاندن
Lesson 6 cure معالجه – شفا دادن
Lesson 6 disease بیماری
Lesson 6 extra خیلی – زیاد – اضافی
Lesson 6 for no good reason به دلیل نا خوش آیند
Lesson 6 giggle (v) پوزخند – با تمسخر خندیدن
Lesson 6 go hic سکسکه کردن
Lesson 6 go on a picnic به گردش رفتن
Lesson 6 herself خودش / مونث
Lesson 6 hic (v) سکسکه کردن
Lesson 6 hiccup سکسکه
Lesson 6 himself خودش / مذکر
Lesson 6 hold one’s breath نفس راحت کشیدن – نگهداشتن نفس
Lesson 6 humid مرطوب – نمناک
Lesson 6 illness بیماری
Lesson 6 itself خودش / غیر انسان
Lesson 6 jerk منقبض شدن
Lesson 6 last (v) طول کشیدن – آخر
Lesson 6 lend امانت دادن
Lesson 6 lucky خوش شانس – خوشبخت
Lesson 6 medicine دارو
Lesson 6 mind (v) اهمیت دادن
Lesson 6 miss از دست دادن
Lesson 6 most of the time اکثر اوقات
Lesson 6 mouth دهان
Lesson 6 muscle عضله – ماهیچه
Lesson 6 myself خودم
Lesson 6 obey اطاعت کردن
Lesson 6 order دستور – فرمان
Lesson 6 ourselves خودمان
Lesson 6 paper bag پاکت کاغذی
Lesson 6 pay attention توجه کردن به
Lesson 6 picnic گردش
Lesson 6 rainy بارانی
Lesson 6 record رکورد
Lesson 6 scare ترسانیدن
Lesson 6 second ثانیه – دوم
Lesson 6 secretary منشی
Lesson 6 stop متوقف شدن
Lesson 6 successful موفقیت
Lesson 6 suddenly ناگهان
Lesson 6 take a breath نفس کشیدن – یک نفس
Lesson 6 themselves خودشان
Lesson 6 try سعی کردن – تلاش کردن – امتحان کردن
Lesson 6 unwelcome ناخوشایند
Lesson 6 wet مرطوب
Lesson 6 while (n) لحظه – زمان
Lesson 6 yourself خودت
Lesson 6 yourselves خودتان
Lesson 7 actually واقعا
Lesson 7 agree about / on موافق بودن درباره
Lesson 7 appointment قرار ملاقات
Lesson 7 backache کمر درد
Lesson 7 behaviour رفتار
Lesson 7 birthday روز تولد
Lesson 7 comment about / on نظر دادن درباره
Lesson 7 common رایج – عادی
Lesson 7 composition انشا
Lesson 7 conversation گفتگو
Lesson 7 date تاریخ
Lesson 7 depend on بستگی داشتن به
Lesson 7 describe توضیح دادن
Lesson 7 different (from) متفاوت از
Lesson 7 disagree about موافق نبودن درباره
Lesson 7 education آموزش
Lesson 7 expect انتظار داشتن
Lesson 7 expression عبارت
Lesson 7 finger انگشت
Lesson 7 fixed (adj) ثابت
Lesson 7 friendly دوستانه
Lesson 7 greet (v) تبریک گفتن – احوال پرسی کردن
Lesson 7 greeting احوال پرسی
Lesson 7 headache سر درد
Lesson 7 health بهداشت – سلامتی
Lesson 7 how is every thing with you ? اوضاع چطور است
Lesson 7 idea عقیده
Lesson 7 importance اهمیت
Lesson 7 living (n) زندگی
Lesson 7 necessary ضروری
Lesson 7 opinion عقیده
Lesson 7 peace صلح – آرامش
Lesson 7 politics سیاست
Lesson 7 professor پرفسور – استاد
Lesson 7 purpose هدف
Lesson 7 quiet سکوت
Lesson 7 race مسابقه
Lesson 7 religion مذهب
Lesson 7 require نیاز
Lesson 7 safe مناسب
Lesson 7 similar شبیه – مانند
Lesson 7 small talk حرف بیهوده
Lesson 7 social اجتماعی
Lesson 7 start شروع
Lesson 7 sufficient کافی
Lesson 7 suitable مناسب
Lesson 7 supermarket فروشگاه
Lesson 7 take place اتفاق افتادن
Lesson 7 topic موضوع
Lesson 7 transport system سیستم حمل و نقل
Lesson 7 usual معمول
Lesson 7 vocabulary لغت
Lesson 7 walk around قدم زدن در اطراف
Lesson 7 write (about) نوشتن درباره

 لغات کتاب زبان سوم دبیرستان به صورت درس به درس 

Lesson 1 Age سن
Lesson 1 Algebra جبر
Lesson 1 Allow اجازه دادن
Lesson 1 Almost تقریبا
Lesson 1 Among(prep) میان – بین
Lesson 1 Arrival ورود – رسیدن
Lesson 1 Assignment تکلیف
Lesson 1 At all (adv) اصلا
Lesson 1 At the end of در پایان
Lesson 1 Average معدل – میانگین
Lesson 1 Be careful about مراقب چیزی بودن
Lesson 1 Behave رفتار کردن
Lesson 1 Biology زیست شناسی
Lesson 1 Bridge پل
Lesson 1 Bright درخشان – نورانی – باهوش
Lesson 1 Case ( n) مورد – نمونه
Lesson 1 Certain خاص – مطمئن
Lesson 1 Channel کانال
Lesson 1 Chemistry شیمی
Lesson 1 Choice انتخاب
Lesson 1 Choose انتخاب کردن
Lesson 1 Clause جمله
Lesson 1 Color ful رنگارنگ
Lesson 1 Comparison مقایسه
Lesson 1 Continue ادامه دادن
Lesson 1 Conversation گفتگو – مکالمه
Lesson 1 Cost هزینه داشتن
Lesson 1 Cross عبور کردن
Lesson 1 Daily روزانه
Lesson 1 Decide تصمیم گرفتن
Lesson 1 Dentist دندانپزشک
Lesson 1 Departure ترک – خروج
Lesson 1 Depressed افسرده و ناراحت
Lesson 1 Dialogue گفتگو
Lesson 1 Eagle عقاب
Lesson 1 Editor ویراستار
Lesson 1 Effect تاثیر – اثر
Lesson 1 End پایان دادن
Lesson 1 Except به جز
Lesson 1 Experiment(n,v) آزمایش کردن
Lesson 1 Explain توضیح دادن
Lesson 1 Expression اصطلاح
Lesson 1 Eyesight بینایی
Lesson 1 Famous مشهور
Lesson 1 Find out متوجه شدن
Lesson 1 Fix (v) تعمیر کردن
Lesson 1 Front (n) جلو – جبهه
Lesson 1 Function (n) کار – نقش – عملکرد
Lesson 1 Future آینده
Lesson 1 Geometry هندسه
Lesson 1 Get sb away from s.th دور نگهداشتن کسی از چیزی
Lesson 1 Glad خشنود – خوشحال
Lesson 1 Harmful مضر
Lesson 1 Harmless بی خطر – بی ضرر
Lesson 1 History تاریخ
Lesson 1 Holiday تعطیلات
Lesson 1 Housewife خانم خانه دار
Lesson 1 How often هر چند وقت یکبار
Lesson 1 Hurry عجله
Lesson 1 I see (exp) که اینطور – می فهمم
Lesson 1 Improve بهبود بخشیدن
Lesson 1 In fact در واقع
Lesson 1 Influence تاثیر – اثر – اثر کردن
Lesson 1 Interested in علاقه مند به
Lesson 1 Interesting جالب
Lesson 1 Idea ایده
Lesson 1 Jaguar پلنگ
Lesson 1 Kind نوع
Lesson 1 Library کتابخانه
Lesson 1 Math ریاضیات
Lesson 1 Member عضو
Lesson 1 Midnight نیمه شب
Lesson 1 Movie فیلم
Lesson 1 Music موسیقی
Lesson 1 Mark نمره – علامت
Lesson 1 No other way هیچ راه دیگری
Lesson 1 Observation مشاهده
Lesson 1 Offer پیشنهاد دادن
Lesson 1 Once ( a week) یکبار در هفته
Lesson 1 Out at work سر کار
Lesson 1 Period دوره – مدت
Lesson 1 Physical education ورزش – تربیت بدنی
Lesson 1 Pick چیدن
Lesson 1 Plenty (of) تعداد یا مقدار زیادی
Lesson 1 Powerful قوی – قدرتمند
Lesson 1 Practice تمرین
Lesson 1 Present هدیه
Lesson 1 Pressure فشار
Lesson 1 Probably احتمالا – شاید
Lesson 1 Program برنامه
Lesson 1 Quite کاملا -نسبتا
Lesson 1 Recent اخیرا
Lesson 1 Relax استراحت کردن
Lesson 1 Remember به یاد آوردن
Lesson 1 Research تحقیق
Lesson 1 Rest استراحت کردن
Lesson 1 Set (n) دستگاه
Lesson 1 Simply(adv) به سادگی
Lesson 1 Single(adj) تک – منفرد
Lesson 1 Single ticket بلیط یکطرفه
Lesson 1 Skill مهارت
Lesson 1 Sparrow گنجشک
Lesson 1 Sport ورزش
Lesson 1 Stay ماندن
Lesson 1 Struggle مبارزه – کشمکش
Lesson 1 Successfull با موفقیت
Lesson 1 Suggest پیشنهاد کردن
Lesson 1 Sweet شیرینی
Lesson 1 Such as مثل – از قبیل
Lesson 1 Theater تئاتر
Lesson 1 Theology معلومات دینی – خداشناسی
Lesson 1 Therefor بنابراین
Lesson 1 Time table جدول زمانی
Lesson 1 Type نوع
Lesson 1 Take a test امتحان دادن
Lesson 1 Unusual غیر عادی
Lesson 1 Viewer بیننده
Lesson 1 Weak ضعیف
Lesson 1 Wet خیس – مرطوب
Lesson 1 Wonder ful شگفت انگیز – فوق العاده
Lesson 1 Worried about (adj) نگران درباره
Lesson 2 Already تا حالا – پس از این – قبلا
Lesson 2 As soon as به محض اینکه
Lesson 2 Ashamed (of) شرمنده – شرمسار
Lesson 2 Avoid خودداری کردن – دوری کردن
Lesson 2 Blind کور – نابینا
Lesson 2 Clerk کارمند
Lesson 2 Correctly به درستی
Lesson 2 Cure معالجه – درمان
Lesson 2 Dangerous خطرناک
Lesson 2 Degree درجه
Lesson 2 Discussion بحث و بررسی
Lesson 2 Dislike دوست نداشتن
Lesson 2 Driving test امتحان رانندگی
Lesson 2 Educate آموزش دادن – تعلیم و تربیت کردن
Lesson 2 Education تحصیلات – آموزش و پرورش
Lesson 2 Employ استخدام کردن
Lesson 2 End پایان – سرانجام – عاقبت
Lesson 2 Enjoy لذت بردن
Lesson 2 Examine بررسی کردن – معاینه کردن
Lesson 2 Fact واقعی
Lesson 2 Fashionable متداول – مرسوم – مد
Lesson 2 Fill پر کردن
Lesson 2 Finally نهایتا
Lesson 2 Fit مناسب – مجهز کردن
Lesson 2 Flight پرواز
Lesson 2 Forbid ممنوع کردن
Lesson 2 Free آزاد – رایگان
Lesson 2 Goal هدف – قصد
Lesson 2 Government دولت
Lesson 2 Go on ادامه دادن
Lesson 2 Honest صادق – درست کار
Lesson 2 However با این حال
Lesson 2 Hurt صدمه زدن – اذیت کردن
Lesson 2 Imagine تصور کردن – تجسم کردن
Lesson 2 In other words به عبارت دیگر
Lesson 2 Insist (on) پافشاری و اصرار کردن بر
Lesson 2 Keep on ادامه دادن به
Lesson 2 Lie دروغ گفتن – دراز کشیدن
Lesson 2 Low (adj) پست – سطح پایین
Lesson 2 Mark نمره
Lesson 2 Means وسیله – روش
Lesson 2 Miss از دست دادن
Lesson 2 Modern مدرن – امروزی
Lesson 2 Nation ملت – کشور
Lesson 2 Necessary لازم – ضروری
Lesson 2 On time سر وقت – به موقع
Lesson 2 Passenger مسافر
Lesson 2 Perfect عالی – مناسب
Lesson 2 Plan طرح – برنامه – نقشه
Lesson 2 Possible ممکن
Lesson 2 Prefer ترجیح دادن
Lesson 2 Prepare آماده کردن
Lesson 2 Produce تولید کردن
Lesson 2 Purpose هدف – قصد
Lesson 2 Rapid سریع
Lesson 2 Realize فهمیدن – متوجه شدن
Lesson 2 Really واقعی
Lesson 2 Refuse رد کردن – امتناع کردن
Lesson 2 Repair تعمیر کردن
Lesson 2 Result نتیجه
Lesson 2 Role نقش
Lesson 2 Rubbish آشغال – زباله
Lesson 2 Risk خطر کردن
Lesson 2 Service خدمات – سرویس
Lesson 2 Show نمایش
Lesson 2 Silly احمق – احمقانه
Lesson 2 Society جامعه
Lesson 2 Solve حل کردن
Lesson 2 Stand in line در صف ایستادن
Lesson 2 Stupid کودن – احمقانه
Lesson 2 Suitable مناسب
Lesson 2 Take away from دور کردن از
Lesson 2 Useful مفید – سودمند
Lesson 2 Value ارزش
Lesson 2 Whether آیا – چه
Lesson 2 Whether …. Or (conj) چه 000 چه
Lesson 3 Accept قبول کردن – پذیرفتن
Lesson 3 Ability توانایی
Lesson 3 Amount مقدار
Lesson 3 Asleep خوابیده – خفته
Lesson 3 Afraid نگران – ترسیده
Lesson 3 Bar قالب
Lesson 3 Basis پایه – مبنا – اساس
Lesson 3 Believe باور داشتن – ایمان داشتن
Lesson 3 Borrow قرض گرفتن
Lesson 3 Brain مغز
Lesson 3 Briefly به طور خلاصه
Lesson 3 Call up تلفن کردن
Lesson 3 Chemical شیمیایی
Lesson 3 Coin سکه
Lesson 3 Conscious هوشیار – آگاه
Lesson 3 Depend وابسته بودن
Lesson 3 Details جزئیات
Lesson 3 Dead مرده
Lesson 3 Emotional عاطفی – احساسی
Lesson 3 Engine متور
Lesson 3 Enter وارد کردن – وارد شدن به
Lesson 3 Even ثابت – یکنواخت
Lesson 3 Event رویداد – واقعه
Lesson 3 Exist وجود داشتن
Lesson 3 Existence وجود – حیات
Lesson 3 Explain توضیح دادن
Lesson 3 Explanation توضیح
Lesson 3 Foreigner فرد خارجی
Lesson 3 Forest جنگل
Lesson 3 Forget فراموش کردن
Lesson 3 Feeling احساس
Lesson 3 Guidance راهنمایی – هدایت
Lesson 3 Guide راهنمایی کردن
Lesson 3 Hobby سرگرمی
Lesson 3 Hear about خبر دار شدن از
Lesson 3 Illness بیماری
Lesson 3 Influence اثر کردن بر
Lesson 3 Information اطلاعات
Lesson 3 Less کمتر
Lesson 3 Look after مراقبت کردن از
Lesson 3 Look at نگاه کردن به
Lesson 3 Look for جستجو کردن به دنبال
Lesson 3 Look like شبیه بودن به
Lesson 3 Look up نگاه کردن
Lesson 3 Lose از دست دادن – گم کردن
Lesson 3 Loss ضرر و زیان – خسارت – از دست دادن
Lesson 3 Memory حافظه
Lesson 3 Mental روحی روانی – ذهنی
Lesson 3 Migrate مهاجرت کردن
Lesson 3 Mistake اشتباه
Lesson 3 Mind ذهن – فکر
Lesson 3 Object شی
Lesson 3 Occur رخ دادن
Lesson 3 Once یکبار
Lesson 3 Or so حدودا
Lesson 3 Over and over (again) بارها و بارها
Lesson 3 Over learn مطالعه و تکرار کردن
Lesson 3 Pace سرعت
Lesson 3 Painful دردناک – غمگین
Lesson 3 Photographic تصویری
Lesson 3 Physical جسمانی
Lesson 3 Pick up برداشتن
Lesson 3 Planet سیاره
Lesson 3 Poem شعر
Lesson 3 Psychologist روان شناس
Lesson 3 Put on پوشیدن
Lesson 3 Question سوال کردن
Lesson 3 Reason دلیل
Lesson 3 Recall به دلیل آوردن
Lesson 3 Remember به یاد آوردن
Lesson 3 Responsible پاسخگو – مسئول
Lesson 3 Scene صحنه – منظره
Lesson 3 Search جستجو کردن
Lesson 3 Seem به نظر رسیدن
Lesson 3 Similar شبیه
Lesson 3 Slow down کند شدن – کم کردن سرعت
Lesson 3 Stick in mind ماندن در ذهن
Lesson 3 Strong قوی
Lesson 3 Take off بلند شدن هواپیما
Lesson 3 Take place اتقاق افتادن – صورت گرفتن
Lesson 3 Through از میان – از طریق
Lesson 3 Thus بنابراین
Lesson 3 Turn down کم کردن
Lesson 3 Turn off خاموش کردن
Lesson 3 Turn on روشن کردن
Lesson 3 Turn up زیاد کردن
Lesson 3 Wake up بیدار شدن – بیدار کردن
Lesson 3 Weak ضعیف
Lesson 3 Yet هنوز – تا کنون – با این حال
Lesson 4 Advise توصیه – نصیحت کردن
Lesson 4 And so on و غیره
Lesson 4 Athlete قهرمان ورزشی
Lesson 4 Attract جذب کردن
Lesson 4 Award اعطا کردن
Lesson 4 Bar قالب – تکه
Lesson 4 Basically اساسا – اصولا
Lesson 4 Bathroom حمام
Lesson 4 Bottom ته – کف
Lesson 4 Bring آوردن
Lesson 4 Bring together گردهم آوردن
Lesson 4 Bronze برنز
Lesson 4 Celebrate جشن گرفتن
Lesson 4 Celebration جشن
Lesson 4 Clearly به روشنی
Lesson 4 Committee کمیته – ستاد
Lesson 4 Compete رقابت کردن – مسابقه دادن
Lesson 4 Competition مسابقه – رقابت
Lesson 4 Consist of تشکیل شده از
Lesson 4 Control کنترل کردن
Lesson 4 Cover پوشاندن
Lesson 4 Cycle دوچرخه سواری
Lesson 4 Decide تصمیم گرفتن
Lesson 4 Depth عمق
Lesson 4 Destroy ویران کننده
Lesson 4 Draw کشیدن – رسم کردن
Lesson 4 Encourage تشویق کردن
Lesson 4 Envelope پاکت نامه
Lesson 4 Expect توقع داشتن – انتظار داشتن
Lesson 4 Floor کف زمین – طبقه
Lesson 4 Force مجبور کردن
Lesson 4 Fortune شانس – اقبال – پول هنگفت
Lesson 4 Friendship دوستی
Lesson 4 Get to رفتن به – رسیدن به
Lesson 4 Give out ساطع کردن
Lesson 4 Great بزرگ – عالی – مهم
Lesson 4 Greece یونان
Lesson 4 Heat گرما
Lesson 4 Height ارتقاع – قد
Lesson 4 High مرتفع
Lesson 4 Hold برگزار کردن – برپا کردن -نگهداشتن
Lesson 4 Immediately فورا – بلافاصله
Lesson 4 Individual فردی – انفرادی
Lesson 4 Include شامل شدن
Lesson 4 Instruction دستوالعمل
Lesson 4 International بین المللی
Lesson 4 Lake دریاچه
Lesson 4 Length طولانی – دراز
Lesson 4 Measure اندازه گرفتن
Lesson 4 Meeting جلسه
Lesson 4 Operate عمل کردن – کار کردن
Lesson 4 Orally بطور شفاهی
Lesson 4 Order دستور دادن – سفارش دادن
Lesson 4 Organize سازمان دادن – ترتیب دادن
Lesson 4 Pair جفت
Lesson 4 Part نقش
Lesson 4 Permit اجازه دادن
Lesson 4 Place قرار دادن – محل
Lesson 4 Plain دشت – صحرا
Lesson 4 Quickly به سرعت
Lesson 4 Receive دریافت کردن
Lesson 4 Religious مذهبی
Lesson 4 Season فصل
Lesson 4 Serious جدی – شدید
Lesson 4 Shelf قفسه
Lesson 4 Shopkeeper مغازه دار
Lesson 4 Silently در سکوت – به آرامی
Lesson 4 Silver نقره
Lesson 4 Site جا – مکان
Lesson 4 Snow – covered پوشیده از برف
Lesson 4 So far تا به حال
Lesson 4 Take part (in sth) شرکت کردن در چیزی
Lesson 4 Track and field دو و میدانی
Lesson 4 Transportation حمل و نقل – وسایل حمل و نقل
Lesson 4 Weekly هفتگی
Lesson 4 While در حالی که
Lesson 4 Wide وسیع – پهن
Lesson 4 Width پهنا
Lesson 4 Win برنده شدن – بردن
Lesson 4 Would like میل داشتن
Lesson 4 Wrestler کشتی گیر
Lesson 4 Wrestle کشتی گرفتن
Lesson 4 Wrestling ورزش کشتی
Lesson 5 Account حساب
Lesson 5 Actually در واقع – در حقیقت
Lesson 5 Afraid ترسیده – نگران
Lesson 5 Amused سرگرم
Lesson 5 Amusing سرگرم کننده – بامزه
Lesson 5 Apart دور – جدا
Lesson 5 Appear به نظر رسیدن – ظاهر شدن
Lesson 5 At all ابدا – اصلا
Lesson 5 Be born متولد شدن – بوجود آمدن
Lesson 5 Be made up of ساخته شده از
Lesson 5 Behind پشت
Lesson 5 Bored کسل – خسته
Lesson 5 By that time تا آن زمان
Lesson 5 Call out فریاد زدن
Lesson 5 Carpet فرش
Lesson 5 Common عادی – رایج – معمولی
Lesson 5 Confused گیج
Lesson 5 Cotton پنبه – کتان
Lesson 5 Each other به همدیگر – همدیگر را
Lesson 5 Egypt مصر
Lesson 5 Excited هیجان زده
Lesson 5 Fast روزه گرفتن
Lesson 5 Fear ترس – وحشت
Lesson 5 For a while برای مدت کوتاهی
Lesson 5 Frightened ترسیده – وحشت زده
Lesson 5 Greeting سلام و احوالپرسی
Lesson 5 Habit عادت
Lesson 5 Hard – working سخت کوش
Lesson 5 Instead در عوض
Lesson 5 Invent اختراع کردن
Lesson 5 Involve شامل شدن – درگیر کردن
Lesson 5 Invention اختراع
Lesson 5 Jump پریدن
Lesson 5 Long ago مدت ها قبل
Lesson 5 Manage مدیریت کردن
Lesson 5 Meal غذا – وعده غذایی
Lesson 5 Mean معنی دادن
Lesson 5 North شمال
Lesson 5 Of course البته
Lesson 5 Pick up برداشتن – بلند کردن
Lesson 5 Plant گیاه
Lesson 5 Result نتیجه
Lesson 5 Secret راز – سر
Lesson 5 Set (v) غروب کردن
Lesson 5 Sheet ورقه – برگه کاغذ
Lesson 5 Shocked شوکه شدن
Lesson 5 Shout فریاد زدن
Lesson 5 Smell بو دادن – بوییدن
Lesson 5 South جنوب
Lesson 5 Surprised متعجب
Lesson 5 Taste (v/n) مزه – مزه دادن – چشیدن
Lesson 5 Thaht’s why به همین دلیل
Lesson 5 Thin لاغر – نازک
Lesson 5 Voice صدا
Lesson 5 Whenever هرگاه – هر وقت
Lesson 5 While در صورتیکه – هنگامی که – مدت کوتاهی
Lesson 5 Wire سیم
Lesson 5 Wonderful شگفت انگیز – عالی
Lesson 6 Action اقدام – عمل
Lesson 6 Activity فعالیت
Lesson 6 Airline خط هوایی
Lesson 6 Airport فرودگاه
Lesson 6 Art هنر
Lesson 6 Aspect (n) جنبه – منظر
Lesson 6 At the same time در همان زمان
Lesson 6 Available در دسترس – موجود
Lesson 6 Block بلوک
Lesson 6 Bridge پل
Lesson 6 By means of به وسیله ی
Lesson 6 Capacity ظرفیت
Lesson 6 Catch گرفتن
Lesson 6 Central مرکزی
Lesson 6 Chemist داروساز – شیمی دان
Lesson 6 Come in در دسترس بودن
Lesson 6 Constantly دائما
Lesson 6 Deny حاشا کردن – انکار کردن
Lesson 6 Design طرح – طراحی کردن
Lesson 6 Directions جهت – مسیر – دستورالعمل
Lesson 6 Disable معلول – ناتوان
Lesson 6 Drug دارو
Lesson 6 Endeavor سعی – تلاش
Lesson 6 Entertainment سرگرمی – تفریح
Lesson 6 Exactly دقیقا
Lesson 6 Feed تغذیه کردن – تامین کردن
Lesson 6 Field (n) رشته – زمینه
Lesson 6 Fog مه
Lesson 6 Foggy مه آلود
Lesson 6 Forbid ممنوع کردن
Lesson 6 Furthermore علاوه بر این
Lesson 6 Get to رفتن به – رسیدن به
Lesson 6 Giant غول پیکر – عظیم الجثه – بزرگ
Lesson 6 Handle سروکار داشتن – از عهده بر آمدن
Lesson 6 Impolite بی ادب
Lesson 6 Importance اهمیت
Lesson 6 In addition to علاوه بر – به علاوه ی
Lesson 6 Influence تاثیر گذاشتن
Lesson 6 Inform اطلاع دادن به
Lesson 6 Injure مجروح کردن
Lesson 6 Mars مریخ
Lesson 6 Medicine دارو – پزشکی
Lesson 6 On your left سمت چپ
Lesson 6 Orbit چرخیدن
Lesson 6 Otherwise در غیر این صورت
Lesson 6 Perform انجام دادن – اجرا کردن
Lesson 6 Pilot خلبان
Lesson 6 Pocket –sized اندازه جیبی
Lesson 6 Power نیرو
Lesson 6 Process پردازش کردن
Lesson 6 Program برنامه – برنامه ریزی کردن
Lesson 6 Programmable قابل برنامه ریزی
Lesson 6 Project پروژه
Lesson 6 Properly بطور درست و مناسب
Lesson 6 Publish چاپ و منتشر کردن
Lesson 6 Raise بالا بردن – افزایش دادن – پرورش دادن
Lesson 6 Receive دریافت کردن
Lesson 6 Research تحقیق – تحقیق کردن
Lesson 6 Right – hand side سمت راست
Lesson 6 Scientific علمی
Lesson 6 Seat صندلی
Lesson 6 Series سری
Lesson 6 Shut بستن
Lesson 6 Skill مهارت
Lesson 6 Spacecraft سفینه فضایی
Lesson 6 Straight مستقیم – صاف
Lesson 6 Subject موضوع
Lesson 6 Success موفقیت
Lesson 6 Superhuman فوق بشری
Lesson 6 Switch تغییر دادن – تعویض کردن
Lesson 6 Separate جدا – مجزا
Lesson 6 Take an exam امتحان دادن
Lesson 6 Task وظیفه – کار
Lesson 6 Tiger ببر
Lesson 6 Tool ابزار – وسیله
Lesson 6 Topic موضوع
Lesson 6 Tower برج
Lesson 6 Turning پیج – عطف – انحراف
Lesson 6 Wind power نیروی باد

لغات کتاب زبان پیش دانشگاهی به صورت درس به درس

 

 

 

Lesson 1 bend خم کردن
Lesson 1 compare مقایسه کردن
Lesson 1 confidence اعتماد
Lesson 1 cue راهنمایی – الگو – سرنخ
Lesson 1 define توضیح دادن
Lesson 1 definition توضیح – تعریف
Lesson 1 distract گیج کردن – حواس پرت کردن
Lesson 1 disturb بر هم زدن – مختل کردن
Lesson 1 efficiently موثر – کارا
Lesson 1 flexible انعطاف پذیر
Lesson 1 fuel سوخت
Lesson 1 lung ریه – شش
Lesson 1 nutrient ماده مغذی
Lesson 1 proportion نسبت – تناسب
Lesson 1 protect محافظت
Lesson 1 quality کیفیت
Lesson 1 regularly به طور منظم
Lesson 1 release آزاد کردن
Lesson 1 rely وابسته بودن
Lesson 1 statement بیانیه – حکم
Lesson 1 stretch بسط دادن – طولانی کردن
Lesson 1 vessel رگ
Lesson 1 victory پیروزی
Lesson 2 anxious نگران – دلواپسی
Lesson 2 attribute صفت – ویژگی – نسبت دادن
Lesson 2 aware آگاه – مطلع
Lesson 2 background زمینه – سابقه – پیش زمینه
Lesson 2 classify طبقه بندی کردن – مرتب کردن
Lesson 2 communicate برقراری ارتباط
Lesson 2 compose سرودن – ساختن – درست کردن
Lesson 2 contact تماس – اتصال
Lesson 2 content محتویات
Lesson 2 continuously پیوسته – به طور مداوم
Lesson 2 convey رساندن -بیان کردن
Lesson 2 embarrassment شرم – خجالت
Lesson 2 emphasize تاکید کردن – تائید کردن
Lesson 2 explicit واضح – روشن – صریح
Lesson 2 expression بیان
Lesson 2 firmly به طور محکم – به طور قاطع
Lesson 2 generalize تعمیم دادن – عمومی کردن
Lesson 2 gesture ژست – حرکت – حرکت دست و سر
Lesson 2 humor طنز – شوخی
Lesson 2 implicit ضمنی – مجازی
Lesson 2 involve گرفتار کردن – پیچیده شدن
Lesson 2 nervousness عصبانیت – نگرانی
Lesson 2 occasion مناسبت – فرصت
Lesson 2 promotion ترویج – ارتقا
Lesson 3 atmosphere جو – فضا
Lesson 3 audience شنوندگان – حضار
Lesson 3 climate آب و هوا – اقلیم
Lesson 3 concerned دلواپسی – نگرانی – علاقمند
Lesson 3 condition وضعیت – موقعیت
Lesson 3 environment محیط
Lesson 3 extinction انقراض – نابودی
Lesson 3 global جهانی – سراسری
Lesson 3 issue موضوع
Lesson 3 mainly عمدتا
Lesson 3 particular خاص – ویژه
Lesson 3 recognize شناختن -تشخیص دادن
Lesson 3 recycle بازیافت
Lesson 3 region منطقه
Lesson 3 speculate اندیشیدن – تفکر کردن
Lesson 3 surrounding اطراف – محیط
Lesson 3 temperature دما – درجه حرارت
Lesson 3 trap تله – دام – فریب دادن
Lesson 4 agriculture کشاورزی
Lesson 4 assume پنداشتن – فرض کردن
Lesson 4 core هسته
Lesson 4 crust پوسته
Lesson 4 earthquake زمین لرزه
Lesson 4 emergency وضعیت اضطراری
Lesson 4 estimate تخمین زدن
Lesson 4 float غوطه ور ماندن
Lesson 4 flood سیل
Lesson 4 forecast پیش بینی
Lesson 4 hypothesize فرضیه دادن
Lesson 4 instrument وسیله
Lesson 4 lacate تعیین محل کردن
Lesson 4 layer لایه
Lesson 4 mantle جبه
Lesson 4 melt ذوب شدن – آب شدن
Lesson 4 overpass پل هوایی
Lesson 4 pacific آرام
Lesson 4 procedure دستوالعمل
Lesson 4 provide تهیه کردن – فراهم کردن
Lesson 4 rattle تلق و تولوق کردن
Lesson 4 reality حقیقت
Lesson 4 shake لرزیدن – تکان خوردن
Lesson 4 smoothly به آرامی – به نرمی
Lesson 4 survive زنده ماندن
Lesson 5 aid کمک
Lesson 5 connect وصل کردن
Lesson 5 develop توسعه دادن
Lesson 5 domestic خانگی – اهلی
Lesson 5 economical مقرون به صرفه
Lesson 5 exemplify نمونه بودن – مثال آوردن
Lesson 5 extreme عجیب – شدید
Lesson 5 hire اجاره کردن – استخدام کردن
Lesson 5 income درآمد
Lesson 5 industrialize صنعتی کردن
Lesson 5 irrelevant بی ربط
Lesson 5 labor کار
Lesson 5 manufacture تولید کردن
Lesson 5 prevent مانع شدن
Lesson 5 rural روستایی
Lesson 5 urban شهری
Lesson 5 vacation تعطیلی – تعطیلات
Lesson 5 willing مشتاق – علاقه مند
Lesson 6 artificial مصنوعی
Lesson 6 beyond فراتر
Lesson 6 brief مختصر
Lesson 6 brilliant باهوش
Lesson 6 density تراکم
Lesson 6 era دوره
Lesson 6 explicit واضح – روشن
Lesson 6 feature ویژگی
Lesson 6 launch آغاز کردن – فرستاده
Lesson 6 leap پرش
Lesson 6 magnify بزرگ کردن
Lesson 6 mass مجموعه – جرم
Lesson 6 mission ماموریت – وظیفه
Lesson 6 vehicle وسیله نقلیه
Lesson 7 access دسترسی
Lesson 7 addictive اعتیادآور
Lesson 7 advertising تبلیغات
Lesson 7 attach وصل کردن
Lesson 7 charity خیریه
Lesson 7 communications ارتباط
Lesson 7 complex پیچیده
Lesson 7 concentrate تمرکز کردن
Lesson 7 contrast تقابل
Lesson 7 destination مقصد
Lesson 7 document مدرک
Lesson 7 frequently اغلب
Lesson 7 interchangeable قابل جایگزینی
Lesson 7 satellite ماهواره – قمر
Lesson 7 transfer حمل – انتقال
Lesson 8 achievement موفقیت – دستاورد
Lesson 8 annoy آزردن – ناراحت کردن
Lesson 8 apprentice شاگرد – نوآموز – تازه کار
Lesson 8 community اجتماع
Lesson 8 devote اختصاص دادن
Lesson 8 financial مالی
Lesson 8 genius نبوغ
Lesson 8 impression اثر – تاثیر
Lesson 8 inspiration الهام
Lesson 8 merely به سادگی – فقط
Lesson 8 official کارمند – صاحب منصب
Lesson 8 perspiration تعرق – پشت کار – زحمت
Lesson 8 poverty فقر
Lesson 8 sign علامت
Lesson 8 slum محله فقیر نشین
Lesson 8 talented با استعداد
Lesson 8 voluntary داوطلبانه

آخرین ورودی ها

 • وکبیولری Reach
 • دانلود لغات زبان اول دبیرستان با تلفظ فارسی و با معنی فارسی
 • دبیرستان دانش آموز mail
 • ساختمان ، فلز و پیش ساخته mail

7 نظر ها

 1. sina

  vaghean mamnoonam khili mofid va kar amad bood

 2. bashir

  دستت درد نکنه واقعا عالی و مفیده

 3. علی

  عالیییییییییییی بود

 4. مهناز

  خداخیرتون بده

 5. حسین

  مچکریم

 6. علی

  اگه میشد بصورت یک فایل کامل دانلود کنیم خیلی بهتر میشد به هر حال ممنون

 7. گهرویی

  تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • وکبیولری Reach
 • دانلود لغات زبان اول دبیرستان با تلفظ فارسی و با معنی فارسی
 • دبیرستان دانش آموز mail
 • ساختمان ، فلز و پیش ساخته mail