چهار شنبه , 3 ژوئن 2020
صفحه اصلی » آيلتس و تافل ielts toefl مشهد » نمونه آزمون آیلتس لغات – VOCABULARY بخش دوم
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

نمونه آزمون آیلتس لغات – VOCABULARY بخش دوم

vocabulary

IELTS VOCABULARY TEST TWO (2)

1. People who are color blind often cant ……………….between red and green.

a.see                            b.differ                       c.tell                            d.distinguish

2. Our car broke down on the way to the wedding…………………to say we arrive two hours late.

a. needless                  b.pointless                  c.regardless                d.worthless

3. I hope the lecturer wasn’t referring ……………..my assignment when he made that remark.

a.in                              b.for                            c.to                              d.of

4. Languages…………….over time so dictionaries need to be regularly updated.

a.eliminate                  b.evolve                      c.establish                   d.elicit

5. My teacher said my essay was…………..she said she couldn’t follow my argument.

a.incompetent b.inaccurate               c.incoherent               d.incisive

6. Its important to teach children not to……….lies.

a.say                            b.speak                       c.talk                           d.tell

7. These figures ………..a peak in 1982 when over 2 million new machines were sold.

a.got                            b.increased                 c.rose                          d.reached

8. Air……………is cheaper than other forms of long distance transport in my country.

a.trip                           b.journey                    c.travel                        d.traveling

9. A large number of houses were………..by the storm.

a.affected                   b.effected                   c.influenced                d.involved

          10 many people belive that violent computer games can have a harmful………………..on children.

            a.affect                       b.effect                       c.damage                    d.involvement

            11. The price of fresh fruit and vegetables…………..considerably throughout the whole year.

            a.rises                          b.peaks                       c.fluctuates                 d.decreases

            12. The population of the wild birds peaked……………approximately 400000 before falling rapidly

            a.at                              b.for                            c. in                             d.of

            13. my first job was to arrange the files into…………………order from the oldest to the most recent.

            a.alphabetical             b.chronological          c.numerical                d.historical

            14. The train whistle warned us of its ………………departure.

            a.previous                   b.imminent                 c.subsequent              d.former

            15. The majority of cave art was created in prehistoric……………..

            a.time                          b.stage                        c.era                            d.times

            16. Computer viruses are a modern………………..problem.

            a.day                           b.era                           c.times                         d.time

            17. I much prefer life in the twenty –first………………to that of the middle ages.

            a. day                          b.era                           c.years                        d.century

            18. It can take……………time for people to get used to a new system.

            a.long                          b.a long                       c.so long                      d. too long

            19. Many people are fascinated by the native………..of Australia, especially koalas and kangaroos.

            a.fauna                       b.flora                         c.agriculture               d.vegetation

            20. the mother bird carries food back to the nest in its ………………

            a.feather                     b.wing                         c.beak                         d.paw

            21. We must try to protect…………animals, otherwise when a species disappears the whole ecosystem is affected.

            a.ecological                 b.endangered             c.extinct                      d.exotic

            22.I believe that farmers should be banned from using……………near water ways.

            a.crops                        b.contamination         c. pollution                 d.pesticides

            23. Zoos should try to re create the animal’s………….habitat rather than keeping them in cages.

            a.nature                      b.native                       c.natural                     d.natturalist

            24. A plant is only as healthy as the ……….it grows in.

            a.habitat                     b.water                       c.soil                            d.vegetation

            25. It must have been amazing to be the first astronauts……………space.

            a.in                              b.of                             c.up                             d.to

            26. I think we should spend more on space………….

            a.explore                     b.explorer                   c.expansion                d.exploration

            27. Navigation around the globe is a lot simpler thanks to the information we receive from.

            a.satellites                   b.stations                    c.systems                     d.shuttles

            28. I don’t think we will ever find another planet that can …………life.

            a.suspend                   b.survive                     c.supply                      d.sustain

            29. I imagine astronauts spend a lot of time thinking about life………..earth.

            a. in                             b.of                             c.down                        d.on

            30. I think we should spend more money taking care of our own………….

            a. earth                       b.atmosphere             c.planet                       d.stars

 

            Reference:

            Self – study vocabulary practice.

            Pauline Cullen           

 گرد آورنده: سپیده مروی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php