چهار شنبه , 3 ژوئن 2020
صفحه اصلی » آيلتس و تافل ielts toefl مشهد » نمونه آزمون آیلتس لغات – VOCABULARY بخش سوم
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

نمونه آزمون آیلتس لغات – VOCABULARY بخش سوم

vocabulary

VOCABULARY IELTS TEST THREE

1-The tallest building where I live has 75………………..

  1. a.       Stores                           b.storages                           c.stories                               d.storeys

2-It’s a very ……………house, you can’t really tell it apart from all the others in the street.

  1. a.       Ornate                          b.innovative                      c.traditional                       d.state –of-the-art

3-I wish someone would invent a………………….for opening milk cartons-my family always makes a mess of it.

  1. a.       Devise                          b.device                              c.trigger                               d.pulley

4- Although it is an old house, it has been very well ………………..

  1. a.       maintained                b. condemned                  c. occupied                         d. demolished

5-the latest……………….for consumers is a system that allows shoppers to check out their groceries for themselves without having  to wait in long queues.

a.innovate                          b.inventor                          c.innovator                         d.innovation

6-The developers ……………………..a school on the new housing estate.

a.build                                  b.biulding                           c.built                                   d.built up

7-This machine performs the same ……………….as a washing machine but on a much large scale.

a. function                          b.frame                                c.feature                             d.form

8-The internet allows us to ……………….enormous amounts of information without leaving the house.

a.access                               b.accept                               c.scroll                                  d.supply

9- My new fridge has a little screen on the outside that …………..the internal and external temperature.

a.devises                             b.designs                            c.displays                            d.discovers

10- The whole system has been…………….so we can no longer ask anyone for help.

a.automatic                        b.automated                     c. computerize                  d.digital

11- I found a very useful article ……………the internet.

a.by                                       b.in                                        c.for                                       d.on

12-our new house was designed……………computer

a.by                                       b.in                                        c.on                                       d.with

13. Many big cities today are……………………..with inhabitants from all over the world.

a. culture                             b. cultural                           c. multiculture                  d. multicultural

14. International prices can also have an impact on the ………………..market.

a. domestic                        b.global                               c.urban                                 d.worldwide

15. The graph shows the figures……………….2003and 2005.

a.of                                        b.to                                        c.for                                       d.about

16. The chart shows the ……………of visitors and their country of origin.

a.percent                            b.percentage                     c.%                                         d.total

17. I think we all need to do more to help………………..

a.old                                      b.old person                      c.elderly                              d.the elderly

18. Our ………………..population will cause many problems in the future.

a.age                                     b.ageing                              c.elderly                              d.old

19. We really need to find a way to ………………..this issue.

a.solve                                 b.overcome                       c.prevent                            d.resolve

20. The bad weather and a lack of food simply………our problems.

a.compounded                 b.enhanced                        c.salvaged                           d.transformed

21. Given the rapid growth of population, there is a …………………need to improve our infrastructure.

a.huge                                  b.catastrophic                   c.pressing                           d.booming

22. if people were more…………….of each other then there would be less fighting.

a. excluding                       b. exclusive                        c. tolerate                           d. tolerant

23. we all need to ………………….responsibility for improving our local community.

a. have                                 b.make                                 c.take                                    d.give

24. After a few hours of discussion we finally reached a …………………

a.compromise                   b.promise                           c.situation                          d.solution

25. Some scientists believe that we are in danger………………….running out of oil whit in ten years.

a.from                                  b.for                                      c.of                                        d.to

26. Many jobs are at………………..if the current financial climate continues.

a.danger                              b.risk                                     c.dangerous                       d.threat

27. Cleaning detergent is a common household………………that can be found in our waterways.

a.pollution                         b.pollutant                         c.polluter                            d.polluted

28. it is difficult to quantify the ……………that household waste has on the environment.

a.affect                                b.effort                                                c.impact                               d.implication

29. every household should be more careful in the way that they ………………..of waste.

a.disose                               b.disposal                           c.eliminate                         d.throw

30. The government have………….to fine anyone Who pollutes the river.

a.endangered                   b.risked                               c.prevented                       d. threatened

 

 گرد آورنده: سپیده مروی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php