شنبه , 24 آگوست 2019
صفحه اصلی » لغات زبان انگلیسی (vocabulary) » کتاب 1100 واژه که باید بدانیم
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

کتاب 1100 واژه که باید بدانیم

دانلود نسخه قابل چاپ کتاب ۱۱۰۰ واژه که باید بدانیم

کتاب 1100 واژه که باید بدانیم همراه با ترجمه و معنی به صورت متن

1 voracious پر خور – سیری ناپذیر
2 indiscriminate بی رویه – کورکورانه – بی هدف
3 eminent مشهور – برجسته – سرشناس
4 steeped غرق در – سرشار از – آکنده از
5 replete پر از – مملو از – سرشار از
6 abound فراوان بودن – پر بودن از
7 technology تکنولوژی – دانش فنی – فن آوری
8 prognosticate پیش بینی کردن – پیش گویی کردن
9 automaton آدم مکانیکی – ماشین خودکار
10 matron زن سالمند – بانوی خانواده – خانم بزرگ
11 paradox پارادوکس – تناقض گویی
12 realm قلمرو – حوزه – حیطه
13 annals سالنامه – تاریخچه
14 compound افزودن – تشدید – بدتر کردن – وخیم کردن
15 tinge رگه – ته رنگ – اثر – نشان
16 badger سرزنش کردن – نق زدن
17 implore التماس کردن – استدعا کردن
18 drudgery کار شاق – سخت
19 interminable تمام نشدنی – بی پایان
20 perceive متوجه شدن – پی بردن
21 iaconic موجز – کوتاه – کم گو
22 throng جمعیت – جماعت – جمع کثیر
23 intrepid شجاع – بی باک – جسور
24 accost نزدیک شدن – مشتری جلب کردن
25 reticent خود دار – تو دار – کم حرف
26 furtive دزدکی – یواشکی – مخفیانه
27 felon جنایتکار – جانی – تبهکار
28 plethora کثرت – زیادی
29 hapless نگون بخت – بد بخت
30 irate خشمگین – عصبانی
31 pretext عذر – بهانه – دستاویز
32 fabricate جعل کردن – ساختن – سرهم کردن
33 adroit ماهر – زرنگ – زیرک
34 gesticulate با اشاره فهماندن
35 vigilant هشیار – بیدار – مراقب
36 avid مشتاق – علاقه مند
37 cajole چاپلوسی – گول زدن
38 rudimentary ابتدایی – مقدماتی – نا چیز
39 enhance افزایش دادن – بالا بردن – تقویت کردن
40 nuance اختلاف نظر – فرق جزئی
41 loathe متنفر بودن از – بیزار
42 reprimand توبیخ – بازخواست کردن
43 lackluster خسته کننده – بی روح
44 caustic طعنه آمیز – حرف تند – نیشدار
45 wrest به زور گرفتن – پیچاندن – واداشتن
46 infamous بدنام – رسوا – انگشت نما – ننگین
47 jostle خوردن به – تنه زدن به – هل دادن
48 dupe آدم ساده لوح – فریب خورده
49 incipient آغازین – نخستین
50 inadvertent بی توجهی – بی دقت
51 ominous نحس – شوم – ترسناک
52 tremulous مرتعش – لرزان – نگران
53 repudiate تکذیب – انکار کردن – رد کردن
54 cessation قطع – توقف – وقفه
55 bristle سیخ شدن – ترسیدن – عصبانی شدن
56 euphemism حسن تعبیر
57 mundane دنیوی – مادی
58 incongruous نا هماهنگ – ناسازگار
59 condolence تسلیت – همدردی – دلداری
60 stipulate شرط کردن – مشرط – قید کردن
61 alacrity شور و شوق – نشاط
62 disdain تحقیر – خوار
63 belligerent پرخاشگر – جنگ طلب – خصمانه
64 intimidate ترساندن – مرعوب کردن – تهدید کردن
65 feint حمله انحرافی – فریب – ترفند
66 pugnacious ستیزه جو – جنگجو
67 promulgate رسما اعلام کردن – اشاعه دادن – ترویج کردن
68 brash گستاخ – وقیح – بی ادب – پر رو
69 scoff مسخره کردن – تمسخر کردن
70 belittle تحقیر کردن – کوچک کردن
71 tangible قابل لمس – لمس شدنی
72 aspirant جاه طلب – بلند پرواز
73 dregs پس مانده – رسوب – تفاله
74 frenzy دیوانگی – جنون – شیدایی
75 scurrilous توهین آمیز – موهن
76 rampant شایع – بی امان – بی حد و حصر
77 inane احمقانه – ابلهانه
78 ethics اخلاق – اخلاقیات
79 concur موافق بودن – سازگار بودن
80 clandestine مخفیانه – سری – پنهانی
81 flagrant فاحش – آشکار – بی حیا – وقیح
82 admonish ملامت – هشدار دادن – اخطار دادن
83 duress فشار – تهدید – زور
84 culprit مجرم – مقصر
85 inexorable یک دنده – سر سخت – رام نشدنی
86 egregious فاحش – آشکار – نمایان
87 distraught شوریده – ناراحت – پریشان
88 duplicity دو رویی – دو رنگی -ریا
89 acrimonious تند – گزنده – تلخ
90 paucity کمبود – کمی
91 elicit بیرون کشیدن – در آوردن – استنباط کردن
92 pernicious مخرب – مضر – زیان بار – خطرناک
93 tolerate تحمل کردن – تاب آوردن
94 construe استنباط کردن – تعبیر کردن
95 impunity بخشودگی – مصونیت – معافیت
96 effluent ثروتمند – غنی – فراوان
97 feasible ممکن – عملی شدنی
98 discern تشخیص دادن – دیدن
99 sally شبیخون زدن – حمله کردن
100 consternation هراس – دلهره – ترس
101 precocious پیش افتاده – استثنایی
102 perfunctory سرسری – سطحی – فرمالیته
103 chagrin رنجش – تاسف – تلخ
104 perverse خود سر – لجوج
105 deride مسخره کردن – ریشخند زدن
106 disparage ناچیز – کوچک شمردن – تحقیر کردن
107 laudable ستوده – پسندیده – قابل ستایش
108 fiasco ناکامی – شکست – مایه ی آبرو ریزی
109 masticate جویدن
110 eschew دوری جستن از – پرهیز
111 quell سرکوب کردن – پایان دادن
112 voluble پر حرف – وراج
113 confidant محرم اسرار – راز دار
114 obsolescence کهنگی – زوال – از مد افتادگی
115 dubious مشکوک – مردد – دو دل
116 implacable سر سخت – مصمم – سازش ناپذیر
117 paroxysm هجوم – غلبه – حمله
118 reprehensible قابل سرزنش – سزاوار ملامت
119 jurisdiction حق قضاوت – اختیار – اختیارات قانونی
120 skirmish در گیر – زد و خورد – بگو مگو
121 harass اذیت کردن – به ستوه آمدن – مزاحم شدن
122 monolithic یکپارچه – منسجم – یکدست – سرسخت
123 arbitrary دلبخواهی – استبدادی – خود سرانه
124 indigent فقیر – تنگدست
125 fray دعوا – نزاع
126 stymie تو هچل انداختن – خنثی کردن – جلوگیری
127 effigy آدمک – تمثال – شمایل
128 flout مسخره کردن – تحقیر کردن
129 cognizant آگاه – مطلع – واقف به
130 turbulent متلاطم – خروشان – طوفانی
131 terminate پایان دادن – خاتمه دادن
132 forthwith فورا – بلافاصله – بی درنگ
133 exacerbate خشمگین – عصبانی
134 revert بازگشتن – برگشتن
135 oust بیرون کردن – اخراج کردن
136 emaciated لاغر – نحیف – ضعیف
137 surge هجوم آوردن – سرازیر شدن
138 tranquil آرام – راحت – بی دغدغه
139 sanctuary مکان مقدس – حرم – محل تحصن
140 ascend بالا رفتن – صعود کردن
141 malnutrition بد غذایی
142 afflict ناراحت کردن – رنج دادن
143 besiege محاصره کردن – احاطه کردن
144 privation محرومیت – فقر
145 sinister شوم – نحس
146 ubiquitous همه جا حاضر – همیشه موجود
147 remote دور دست – دور افتاده
148 thwart ایجاد مانع کردن برای – خنثی کردن – نقش بر آب کردن
149 harbinger طلیعه – پیام آور – منادی
150 malignant خطرناک – مهلک – کشنده
151 excruciating کشنده – عذاب آور – دیوانه کننده
152 respite استراحت – امان – مهلت
153 fretful نگران – مضطرب – ناراحت
154 succumb تسلیم شدن – به زانو در آمدن
155 impresario مدیر گروه – مدیر اجرایی
156 extortion اخاذی – زورگویی
157 adverse مخالف – ناسازگار
158 asset دارایی – اموال – املاک – سرمایه
159 bigot متعصب – متحجر – کوته فکر
160 blatant وقیحانه – بی شرمانه
161 entourage همراهان – اطرافیان – دسته – گروه
162 virulent مهلک – کشنده – زهر آگین
163 venom زهر – سم – کینه – نفرت
164 spew بالا آوردن – استفراغ کردن – بیرون ریختن
165 loath بی میل – بیزار – مخالف
166 solicit درخواست کردن – تقاضا کردن
167 astute زرنگ – زبل – ناقلا – تیز
168 advocate حمایت کردن از – دفاع کردن از – جانبداری
169 ineffectual ناتوان – نالایق – بی عرضه
170 scrutinize دقیقا – با دقت – مو شکافانه
171 nefarious شریر – شرور – زشت – خلاف قانون
172 amicable دوستانه – مسالمت آمیز – صلح جویانه
173 vexatious مشکل آفرین – پر دردسر – مزاحم
174 malady بیماری – ناراحتی – درد
175 inclement نامساعد – بد – سرد – توفانی
176 peruse به دقت خواندن – مرور کردن
177 premonition دلشوره – پیش آگاهی – خبر – گواهی دل
178 desist دست کشیدن از – دست برداشتن از
179 recoil پس رفتن – عقب رفتن – لگد زدن
180 pertinent مربوط – مناسب – ذیربط – شایسته
181 mastiff سگ نگهبان
182 obsess آزار دهنده – ایجاد عقده روحی روانی – وسواس
183 doleful ماتمزده – غمگین – غم انگیز
184 wan رنگ پریده – بیمار
185 histrionics تظاهر – رفتار ساختگی – ظاهر سازی
186 elusive دست نیافتنی – گریز پا – مبهم – پیچیده
187 frustrate نقش بر آب کردن – خنثی کردن – باطل کردن
188 symptomatic نشانه بیماری – حاکی از علائم مرض
189 interject گنجاندن – گفتن – پیش گشیدن – مداخله کردن
190 inert بی حرکت – ساکن – سست
191 salient برجسته – مهم – اصلی
192 imminent قریب الوقوع – در شرف وقوع
193 squeamish حساس – زود رنج – نازک نارنجی – سخت گیر
194 engross مجذوب کردن – جلب کردن
195 poignant اندوه بار – دردناک – تاثیر انگیز – تکان دهنده
196 inundate زیر آب بردن – غرق کردن
197 fruitless بی بار – بی ثمر – بی نتیجه
198 garbled مغشوش – درهم برهم – تحریف شده
199 sanguine خوش بین – امیدوار – خوش بینانه
200 phlegmatic خویشتن دار – خونسرد – آرام
201 corroborate تایید کردن – اثبات کردن – تقویت کردن
202 comprehensive جامع – مفصل – کامل – فراگیر
203 zealous مشتاق – علاقه مند
204 coerce مجبور کردن – ناچار کردن – واداشتن
205 elapse گذشتن – سپری شدن
206 meticulous بسیار دقیق
207 domicile خانه – مسکن – منزل
208 lax آسان گیری – بی توجه – بی دقت
209 sporadic پراکنده – متفرق
210 rash عجولانه – شتابزده – نسنجیده
211 conjecture حدس – گمان – فرض
212 obviate برطرف کردن – مرتفع ساختن
213 lurid هولناک – تکان دهنده – ترسناک
214 quip لطیفه – بذله – متلک
215 diatribe تند – سخن تلخ – درشتی
216 inhibition کمرویی – خویشتن داری
217 fortuitous اتفاقی – تصادفی
218 incoherent فاقد انسجام – گسیخته – آشفته
219 nominal اندک – ناچیز – صوری – ظاهری
220 expunge حذف کردن – پاک کردن
221 flamboyant پر زرق و برق – رنگارنگ
222 ilk نوع – جور – قماش – دسته
223 prestigious معتبر – صاحب نام – بلند آوازه
224 placard شعار نوشته – پلاکارد – دیوار آویز
225 integral لازم – اساسی – ضروری
226 remuneration مزد – اجرت – دستمزد
227 anathema حکم تکفیر – لعن – مایه تنفر
228 schism شکاف – دودستگی – اختلاف
229 utopia مدینه فاضله – آرمان شهر – باکجا آباد
230 truncated کوتاه شده – مختصر شده – سانسور شده
231 jaunty شاد – سرحال – شنگول
232 fractious کج خلق – بد خلق – عبوس
233 ostentatious متظاهر – خودنما – نمایشی
234 subjugate مغلوب کردن – مقهور ساختن – شکست دادن
235 ultimate نهایی – غایی – آخرین
236 eventuate منجر شدن به – رخ دادن – اتفاق افتادن
237 emit بیرون دادن – خارج کردن – بیرون ریختن
238 importune مصرانه خواستن از – اصرار کردن به
239 incontrovertible بی چون و چرا – مسلم – غیر قابل انکار
240 surreptitious مخفیانه – پنهانی – دزدکی – یواشکی
241 haven پناهگاه – جای دنج – گوشه ی امن
242 subterranean زیر زمینی – مخفی – نهفته
243 viable عملی – ممکن – شدنی
244 premise فرض – مقدمه – قضایا
245 jeopardize به مخاطره اندختن – به خطر اندختن
246 incredulous دیر باور – شکاک – حاکی از ناباوری
247 permeate فراگیر – پخش شدن – رخنه کردن
248 propitious مناسب – مساعد – خجسته – فرخنده
249 surmise حدس زدن – گمان بردن
250 curtailn کوتاه کردن – مختصر کردن – کاستن از
251 repress سرکوب کردن – واپس زدن – فرو خوردن
252 eryptic گیج کننده – مبهم – رمزی – سری – اسرار آمیز
253 inchoate تازه شکل گرفته – جوان – خام
254 aspire آرزو کردن – اشتیاق داشتن – خواستن
255 inveigh حمله کردن به – بد گفتن از – بد گویی کردن از
256 nettle رنجاندن – آزرده کردن – عصبانی کردن
257 overt آشکار – علنی – واضح
258 relegate پایین آوردن – تنزل دادن – منتقل کردن
259 supine به پشت خوابیده
260 mammoth عظیم – بسیار بزرگ – غول پیکر
261 repulse رد کردن – سرباز زدن – دفع کردن
262 havoc خرابی – ویرانی – خسارت
263 raze منهدم کردن – ویران کردن
264 lothal مهلک – کشنده – مرگبار
265 scurry دویدن – شتافتن
266 incisive برنده – گزنده – صریح – بی پرده – روشن
267 precipitate عجله کردن – تسریع کردن – جلو انداختن
268 stereotype کلیشه ای – گفتار تکراری
269 stentorian رسا – بسیار بلند
270 singular فوق العاده – خارق العاده – برجسته
271 valor شجاعت – دلیری
272 bias تعصب – پیش داوری – جبهه گیری
273 accomplice همدست – شریک جرم
274 recant توبه کردن از – اظهار ندامت کردن
275 culpable مقصر – مجرم – گناهکار
276 abrogate لغو کردن – باطل کردن – منسوخ کردن
277 alleged اظهار شده – ادعا شده – متهم
278 sinecure شغل – مقام تشریفاتی
279 complicity همدستی – تبانی – شرکت
280 liquidation قتل – کشتن
281 access راه رسیدن – ورود – دسترسی – دستیابی
282 invalidate بی اعتبار کردن – باطل کردن
283 preclude مانع شدن – جلوگیری کردن از
284 persevere پشتکار داشتن – استقامت کردن – ادامه یافتن
285 landmark رویداد بزرگ – تاریخی – مهم – نقطه ی عطف
286 extrinsic بیرونی – خارجی – غیر ذاتی – غیر ضروری
287 declaim دکلمه کردن – با احساس سخن گفتن
288 fetter مقید کردن – محدود کردن – دست و پاگیر شدن
289 paragon الگو – سرمشق – نمونه عالی
290 nomadic عشیره ای – ایلیاتی – چادر نشینی – خانه به دوش
291 asperity خشونت – تندی – درشتی
292 epithet صفت – لقب – عنوان
293 controversial بحث انگیز – جنجالی – اختلاف
294 indigenous بومی – ذاتی – فطری – طبیعی
295 gregarious اجتماعی – معاشرتی – خونگرم
296 habitat زیستگاه – بوم
297 cursory سرسری – شتاب زده – سطحی
298 interloper مزاحم – فضول – نخود هر آش
299 prolific پر بار – پر کار – فعال
300 bulwark حافظ – محافظ – مدافع – نگهبان
301 sedentary نشستنی – نشسته – کم تحرک – بی تحرک
302 frugal صرفه جو – صرفه جویانه – مقتصدانه
303 antithesis نقطه ی متقابل – ضد – عکس – تضاد
304 altruistic نوع دوستانه – ایثار گرانه
305 embellish تزیین کردن – زینت دادن
306 cache مخفیگاه – نهانگاه
307 coterie محفل – حلقه – گروه
308 cupidity حرص – آز – طمع
309 virtuosity هنرمندی – مهارت – استادی
310 temerity جسارت – گستاخی – وقاحت
311 amorous عاشقانه – احساساتی – رمانتیک
312 progeny فرزندان – اولاد – بچه ها
313 saturate خیساندن – کاملا خیس کردن – اشباع کردن
314 perpetrate مرتکب شدن – عمل زشت انجام دادن
315 consummate کامل – تمام عیار – تمام و کامل – ماهر
316 subterfuge بهانه – ترفند – تزویر – حیله
317 concoct سر هم کردن – جور کردن – از خود در آوردن
318 fallacious گمراه کننده – فریبنده – اشتباه
319 manifold متعدد – بسیار زیاد – متنوع
320 assiduous سخت کوش – کوشا – با پشتکار
321 impeccable بی عیب – بی نقص – کامل
322 fraught نگران کننده – دلهره آور
323 resourceful کاردان – با تدبیر – مبتکر
324 murky تاریک – تار – مبهم – غم انگیز – کثیف
325 component تشکیل دهنده – سازنده – مولفه – عنصر
326 hoax حقه – کلک – دروغ
327 labyrinth پیچ در پیچ – تو در تو – هزار تو
328 evaluate ارزیابی کردن – برآورد کردن – سنجیدن
329 exult ذوق کردن – شادی کردن
330 attest اثبات کردن – گواهی کردن – تصدیق کردن
331 gullible ساده لوح – ساده – هالو – زودباور
332 deploy مستقر شدن – موضع گرفتن – وارد میدان کردن
333 enigma معما – چیستان
334 abortive بیهوده – بی نتیجه – بی حاصل
335 modify تغییر مختصر دادن – اصلاح کردن
336 accommodate سازگار کردن با – وفق دادن با – سازگار شدن با
337 spontaneous خود جوش – خود به خود – خود انگیخته
338 innate ذاتی – فطری – خدادادی – مادر زاد
339 veneer پوشش – لایه – روکش
340 myriad تعداد زیادی – صدها – هزاران – میلیون ها
341 urbane مبادی آداب – با نزاکت – مودبانه
342 crave آرزوی چیزی را داشتن – مردن برای – خواستن
343 irrelevant نامربوط – بی ربط
344 deem معتقد بودن – انگاشتن – تصور کردن
345 inherent ذاتی – فطری
346 buff طرفدار – سینه چاک – کشته مرده
347 romp بازی کردن – جست و خیز کردن – ورجه ورجه کردن
348 latent پنهان – نهان – خفته
349 tortuous پر پیچ و خم – پیچ در پیچ – مارپیچ
350 itinerant دوره گرد – سیار
351 peregrination مسافرت – سفر
352 conjugal زناشویی – زن و شوهر
353 barometer فشار سنج – جو سنج
354 amnesty عفو عمومی – عفو
355 expatriate مهاجر – مقیم
356 expatriate تبعید کردن
357 exonerate تبرئه کردن – مبرا کردن – بی گناه دانستن
358 fiat حکم – فرمان – دستور
359 mendacious دروغ – نادرست – بی اساس – کاذب
360 megalomania خود بزرگ بینی
361 profligate اسراف کارانه – بی رویه – بی حیا – بی شرم – فاسد
362 strife درگیری – کشمکش – نزاع – مبارزه
363 legion لشکر – تعداد زیادی – انبوه
364 coup کودتا – ضربه ی کاری – اقدام قاطع
365 parsimonious خسیس – ممسک – بخیل
366 pecuniary مادی – مالی – پولی
367 dismantle باز کردن – پیاده کردن – اوراق کردن
368 sumptuous مجلل – شاهانه – باشکوه – فاخر
369 underwrite پشت نویسی کردن – امضا کردن
370 restrictive محدود کننده – بازدارنده
371 balk دو دل بودن – پا پس کشیدن – نپذیرفتن
372 blunt رک – بی پرده – صریح
373 nostalgia حسرت گذشته – غم غربت – احساس غربت
374 rife شایع – رایج – گسترده – متداول
375 revile دشنام دادن به – ناسزا گفتن به – عیب گویی کردن از
376 reviled منفور
377 derogatory اهانت آمیز – توهین آمیز – موهن
378 indict اعلام جرم کردن علیه – متهم کردن به
379 nebulous مغشوش – درهم برهم – آشفته
380 pesky مزاحم – موذی – ناخوشایند
381 redolent خوشبو – معطر
382 repose حالت استراحت – خواب – آرامش
383 omnivorous همه چیز خوار – همه چیز دوست
384 disparate متفاوت – مختلف – بی شباهت – ناهمخوان
385 abstemious صرفه جو – اعتدال گر – معتدل – میانه رو
386 extant موجود – باقی – بازمانده
387 vicissitude فراز و نشیب – ناملایمات – پستی و بلندی
388 edifice عمارت – بنای مجلل
389 sultry دم کرده – گرم و مرطوب – شرجی
390 trenchant قاطع – کوبنده – قوی – صریح – بی پرده
391 puissant مقتدر – قوی – با نفوذ
392 unabated سیری ناپذیر – کاهش پذیر – بی وقفه ادامه دادن
393 maudlin احساساتی – دلتنگ – سوزناک
394 levity سبک سری – لودگی – دمدمی مزاجی
395 lugubrious غم انگیز – حزن انگیز – ماتمزده
396 scion فرزند – نو – نهال – تازه
397 indoctrinate تلقین کردن – القا کردن – شست و شوی مغزی – یاد دادن
398 opulence ثروت – دارایی – ارزش – ناز و نعمت
399 fulsome اغراق آمیز – مبالغه آمیز – بیش از حد
400 lush تجملی – لوکس – مجلل
401 destitution فقر – تهیدستی – بینوایی
402 ponder تامل کردن درباره – اندیشیدن به – فکر کردن
403 supplication التماس – درخواست
404 decadence سقوط – زوال – پوسیدگی – فساد
405 penance توبه
406 ascetic زاهد – پارسا – پرهیزکار
407 bona fide واقعی – اصلی – اصیل – با اصالت
408 salvation رستگاری – آمرزش – نجات
409 materialism ماده گرایی – مادی گری
410 nurture پرورش دادن – بزرگ کردن – به ثمر رساندن
411 nirvana آرامش ابدی – سعادت ابدی
412 juxtapose کنار هم گذاشتن – پهلوی هم گذاشتن
413 plight وضعیت اسفناک – مشکل – گرفتاری
414 covert پنهانی – مخفی
415 cope از عهده برآمدن – حریف شدن – کنار آمدن با
416 incompatibility ناسازگار – مغایرت – ناهماهنگی
417 incapacitate عاجز کردن – ناتوان کردن – سلب صلاحیت کردن
418 fabricate جعل کردن – ساختن – سر هم کردن
419 connubial زناشویی – زن و شوهری – همسری
420 demur مخالفت – اعتراض کردن – تردید کردن
421 appellation نام – عنوان – لقب
422 escalation افزایش – گسترش – تشدید
423 indefference بی اعتنایی – بی تفاوتی – بی علاقگی
424 potential استعداد – ظرفیت – توانایی – بالقوه
425 comulative فزاینده – روبه افزایش – متراکم – اضافی
426 recondite مشکل – پیچیده – اسرار آمیز – مبهم
427 palliate آرام کردن – تسکین دادن
428 delude فریب دادن – گمراه کردن – گول زدن
429 prelude مقدمه – سرآغاز – پیش در آمد
430 chimerical خیالی – موهوم – غیر واقعی
431 acknowledge اعتراف کردن – تائید کردن – قبول کردن
432 heterogeneous نامتجانس – ناهمگن – ناجور
433 gamut طیف – گسترده – اشکال مختلف
434 perspicacious زیرک – باهوش -با ذکاوت – با بصیرت
435 analogous قابل قیاس – هم تراز – شبیه
436 maladjusted ناسازگار – نامیزان
437 phenomenon پدیده – خارق العاده
438 mortality فناپذیری – میرندگی – تلفات
439 dacade دهه – ده سال
440 susceptible حساس – آسیب پذیر – احساساتی – مستعد
441 neurotic عصبی – روان رنجور – وسواسی
442 pedagogue معلم – آموزگار
443 enunciate تلفظ کردن – ادا کردن – بیان کردن
444 inordinate بیش از حد – بی شمار
445 irascible تندخو – عصبی
446 introspective درون نگر – خودکاو
447 perpetuate ادامه دادن – تداوم بخشیدن
448 mandate حکم – فرمان – دستور
449 compensatory ترمیمی – جبرانی – به عنوان خسارت
450 neutralize خنثی کردن – بی اثر کردن – بی طرف اعلام کردن
451 anthropologist انسان شناس – مردم شناس
452 bizarre عجیب و غریب – غیر عادی – باور نکردنی
453 inanimate بی جان – فاقد حیات – بی روح – مرده
454 fetish بت – شی جادویی
455 artifact مصنوعی – دست ساخت – دست ساز
456 taboo تحریم شده – منع شده – حرام
457 imprudent بی احتیاط – بی فکر – نسنجیده – عجولانه
458 prohibition منع – بازداری – ممنوعیت – تحریم
459 imperative ضروری – لازم – واجب – اجباری
460 taint فساد – آلودگی – خراب کردن
461 universal همگانی – عمومی – کلی – جهانی
462 contemptuous تحقیر آمیز – موهن – اهانت آمیز
463 absurd پوچ – بی معنی – مسخره – مزخرف
464 bigot کوته فکر – شخص متعصب
465 abhor متنفر بودن از – نفرت داشتن از
466 vulnerable آسیب پذیر – ضعیف – حساس
467 entreaty خواهش و تمنا – درخواست – التماس
468 tradition سنت – رسم – رسوم – اداب
469 originate نشئت گرفتن – ریشه داشتن – آغاز شدن
470 inviolable مقدس – محترم – تخطی ناپذیر
471 awesome مهیب – ترسناک – مخوف
472 eruption فوران – غلیان – درگیری
473 puny ضعیف – نحیف – فسقلی – ریزه میزه
474 debris آت و اشغال – ویرانه ها – خاکسترها
475 disperse پخش کردن – پراکنده کردن – متفرق کردن
476 obliterate محو کردن – نابود کردن
477 deplorable اسفناک – تاسف انگیز – بسیار بد
478 initiate شروع کردن – آغاز کردن – راه اندختن
479 conflagration حریق بزرگ – آتش سوزی عظیم
480 rue تاسف خوردن از – افسوس خوردن از – پشیمان شدن از
481 congenial همدل – همدم – دلسوز
482 board ذخیره کردن – جمع کردن – اندوختن
483 sage خردمند – فرزانه – دانا – هوشمند
484 aegis حمایت – پشتیبانی
485 detriment زیان – ضرر – آسیب
486 longevity عمر طولانی – طول عمر
487 imbibe توشیدن – آشامیدن – مشروب
488 virile مردانه – نیرومند – قوی – پرتوان
489 senile پیر – فرتوت – خرفت
490 dodder لرزیدن – لنگان لنگان رفتن – مرتعش
491 lethargic خسته – کسل – سست – خواب آلود – سنگین
492 prevalent رایج – متداول – فراگیر – شایع
493 paramount مهم – بسیار مهم – عالی – فوق العاده
494 remiss بی توجه – بی دقت – سهل انگار
495 hostile خصمانه – دشمن – متخاصم
496 rebuke توبیخ – مواخذه – سرزنش
497 aversion بیزاری – نفرت – تنفر
498 vogue مد – مورد پسند – مد بودن – باب
499 superficial سطحی – در سطح کم عمق – سطحی
500 jettison دور ریختن – بیرون ریختن – کنار گذاشتن
501 lucrative سود آور – پر منفعت – پر سود
502 tussle کشمکش – مجادله – نزاع
503 intrinsic ذاتی – اصلی – باطنی – طبیعی
504 acute حاد – بحرانی – شدید
505 gist لب مطلب – اصل موضوع – نکات مهم
506 transient گذرا – زودگذر – موقت – بی ثبات
507 terse کوتاه – فشرده – مختصر
508 cogent محکم – استوار – قاطع
509 pinnacle اوج – نقطه اوج – قله
510 array صف – ردیف – ترتیب – آرایش
511 obscure مبهم – گنگ – ناشناخته – گمنام
512 ardent گرم – سوزان
513 culminate منتهی شدن به – انجامیدن به
514 constrict محدود کردن – مقید کردن – جمع کردن
515 prodigy اعجوبه – نابغه – پدیده شگفت
516 bereft بی بهره
517 falter به تردید افتادن – مردود بودن – تزلزل نشان دادن
518 exultation خوشحالی – شادی – وجد – شعف
519 vitriolic خصمانه – تلخ – گزنده – نیشدار
520 invective ناسزا – دشنام – فحش
521 besmirch لوث کردن – لکه دار کردن – کثیف کردن
522 voluminous حجیم – بزرگ – زیاد – فراوان
523 retrospect بازنگری – با نگاهی به گذشته
524 egostist خودخواه – خود پرست – خود ستا
525 humility فروتنی – تواضع – خضوع
526 pungent تند – تیز – گزنده – نیشدار – تلخ
527 inveterate ریشه دار – دیرینه – قهار – باسابقه
528 adamant قاطع – سرسخت – قاطعانه
529 vulnerable آسیب پذیر – شکننده – حساس – ضعیف
530 bedlam آشفته بازار – حمام زنانه – شلوغی – بازار شام
531 eacophony ناهمگونی – بدآوایی – گوشخراش
532 exploit بهره برداری کردن از – بهره کشی از
533 propinquity نزدیکی – مجاورت
534 disgruntled ناراضی – ناخشنود – دمغ
535 infallible خطا ناپذیر – معصوم – بی گناه
536 panacea نوشدارو – داروی همه دردها
537 eradicate ریشه کن کردن – از بین بردن – نابود کردن
538 impede جلوگیری کردن از – مانع شدن – سد راه شدن
539 sedate موقر – متین – آرام – با وقار
540 equanimity آرامش – متانت – خویشتن داری – بردباری
541 compatible سازگار – هماهنگ – جور – متناسب
542 serenity آرامش – سکوت – صفا
543 revere احترام قائل شدن – حرمت گذاشتن – تقدیر کردن
544 irrational غیر منطقی – نا معقول – پوچ – بی معنی
545 avarice حرص – طمع – آز – مال پرستی
546 insatiable سیری ناپذیری – ارضا نشدنی
547 nadir پایین ترین حد – نهایت افت
548 moribund مشرف به موت – دم مرگ – رو به نابودی
549 lithe انعطاف پذیر – چابک – فرز
550 obese فربه – بسیار چاق
551 adherent هوادار – طرفدار – مرید – پیرو
552 bliss سعادت – خوشبختی – لذت – شادکامی
553 pathetic غم انگیز – رقت انگیز – اسف بار – غیر قابل قبول
554 exhort تشویق کردن – ترغیب کردن – توصیه کردن
555 apathy بی تفاوتی – بی علاقگی – دل مردگی – سردی
556 fracas دعوا – کتک کاری – جر و بحث – جال و جنجال
557 inebriated مست – سر مست – شنگول – شاد
558 adversary حریف – رقیب – دشمن – مخالف
559 indolent تنبل – سست – بی حال
560 gusto شور و شوق – حرارت – عشق – لذت
561 garrulous پرحرف – پرچانه – وراج
562 banal پیش پا افتاده – مبتذل – عادی – لوس – خسته کننده
563 platitude حرف معمولی – حرف کلیشه ای – حرف مبتذل
564 pique آزردگی – دلخوری – رنجش – خشم
565 dilettante آماتور – مبتدی – ناشی
566 atypical غیر عادی – غیر معمول – عجیب
567 nondescript بی هویت – نامشخص
568 wane در حال کاهش – در حال افول
569 extinct منقرض – منهدم – نابود
570 idyllic خوش و خرم – با صفا – آرام – ساده
571 galvanize برانگیختن – تحریک کردن – به هیجان آوردن
572 encumbrance وبال گردن – مایه ی دردسر – مزاحم
573 gaudy زرق و برق – رنگ وارنگ – براق
574 condescend لطف کردن – منت گذاشتن
575 candor صداقت – صراحت – رک گویی
576 mortify خجالت دادن – سرافکنده کردن – شرمنده کردن
577 jocose خنده دار – شوخی آمیز – شاد – بذله گو
578 malign بد گویی کردن از – تهمت زدن به – غیبت کردن
579 omnipotent مقتدر – قدرتمند – قادر مطلق
580 zenith اوج – نقطه ی اوج
581 fledgling نوپا – تازه کار – بی تجربه – ناشی
582 peremptory مستبد – تحکیم آمیز – قاطع
583 precedent سابقه – پیشینه – سنت – رسم
584 wheedle چرب زبانی کردن – چاپلوسی کردن
585 rustic روستایی – دهاتی
586 jubilant شاد – سرمست – شادمان – خوشحال
587 decorum ادب – نزاکت – لیاقت
588 charlatan شیاد – شارلاتان – دکتر قلابی
589 heresy بدعت – خروج از دین
590 prudent محتاط – دور اندیش – عاقلانه – سنجیده
591 ostensible ظاهری – صوری – آشکار – نمایان
592 fervid مشتاق – پر شوق – پر حرارت – پر احساس – داغ
593 spurious کاذب – بی اساس – تقلبی – قلابی – جعلی
594 propagate اشاعه دادن – ترویج دادن – پخش کردن
595 anomaly بی قاعده – نا بهنجاری – خلاف قاعده
596 innocuous بی خطر – بی ضرر – بی آزار
597 surfeit زیادی – فراوانی – انبوه – یک عالمه
598 milieu محیط اجتماعی – محیط فرهنگی
599 strident گوش خراش – تیز – خشن – سرسخت
600 concomitant ملازم – همراه – توام – مقارن – هم زمان
601 lassitude خستگی – رخوت – بی حوصلگی – ضعف
602 deleterious مضر – زیان بار – زیان بخش
603 efficacy تاثیر – اثر بخش – فایده – سودمندی – کارآیی
604 dissent مخالفت کردن – اختلاف داشتن – توافق نداشتن
605 ferment شورش – نا آرامی – طغیان – آشوب
606 attenuate ضعیف کردن – ضعیف شدن – نحیف شدن
607 attenuated ضعیف
608 arbiter داور – حکم – میانجی – قاضی
609 incumbent واجب – ناگزیر – لازم
610 profound عمیق – ژرف
611 alleviate سبک کردن – تخفیف دادن – کم کردن
612 prodigious عظیم – فوق العاده – چشمگیر – اعجاب آور
613 expedite تسریع کردن – پیش بردن – تسهیل کردن
614 celerity چابکی تحرک – فرزی – سرعت
615 usurp غصب کردن – به ناحق گرفتن – به زور گرفتن
616 paltry جزئی – اندک – خیلی کم – بی ارزش
617 condone بخشیدن – عفو کردن – نادیده گرفتن
618 trivial جزئی – ناچیز – پیش پا افتاده
619 bizzarre عجیب و غریب – شگفت – باور نکردنی
620 menial حقیر – بی اهمیت – پست – چاکر – نوکر
621 venerable محترم – ارجمند – گرامی
622 extraneous نامربوط – بی ربط – خارجی – بیرونی
623 ambiguous مبهم – گنگ – دوپهلو – نامشخص
624 succinct کوتاه – مختصر – فشرده
625 archaic منسوخ – مهجور – قدیمی
626 emulate رقابت کردن با – برتری جستن با – هم چشمی کردن با
627 facetious شوخی خنده دار – طنز آمیز – گزنده – بذله گو
628 rabid متعصب -افراطی – خشک مغز – دیوانه
629 salubrious سالم – پاکیزه – آبرومند – خوش نام
630 complacent از خود راضی – خود پسند – مغرور – مغرورانه
631 somber عبوس – دمغ – گرفته – غمگین
632 debilitate تضعیف کردن – ناتوان کردن – رنجور کردن
633 impetuous عجولانه – شتابزده – نسنجیده
634 occult پنهان – فراطبیعی – اسرار آمیز – سری
635 discreet عاقل – با بصیرت – محتاط – رازدار – تودار
636 foment ایجاد کردن – به راه انداختن – بر پا کردن
637 glean جمع آوری کردن – گرد آوردن – به دست آوردن
638 quarry شکار – طعمه – معدن سنگ
639 slovenly شلخته – ژولیده – نامرتب
640 abjure ترک کردن – کنار گذاشتن – دست کشیدن از
641 reproach سرزنش کردن – انتقاد کردن – مواخذه کردن
642 penitent پشیمان – نادم – متاسف – توبه کار
643 evanescent زود گذر – گذرا – ناپایدار – فانی
644 tantamount در حکم – برابر – معادل – به منزله
645 propensity کشش – گرایش – میل – تمایل – رغبت
646 wary محتاط – مواظب – مراقب – نگران
647 allay آرام کردن – تسکین دادن – رفع کردن – برطرف کردن
648 deter منصرف کردن – مانع شدن – بازداشتن
649 connoisseur خبره – وارد – متخصص
650 34th week هفته سی و چهارم
651 site محل – جا – زمین
652 vigil شب زنده داری – احیا – بیدار ماندن
653 cumbersome پر زحمت – پر دردسر – دست و پا گیر
654 interrogate سوال کردن از – توضیح خواستن از – بازجویی کردن
655 divulge افشا کردن – فاش کردن – برملا کردن
656 fluctuate نوسان داشتن – بالا و پایین رفتن – افت و خیز کردن
657 unmitigated مطلق – محض – کامل – تمام عیار
658 commodious جا دار – فضا دار – بزرگ – وسیع
659 antiquated کهنه – قدیمی – از مد افتاده – منسوخ
660 disheveled ژولیده – آشفته – نا مرتب – نا منظم
661 tenacious سفت – محکم – سر سخت – یک دنده – قوی
662 facade نما – ظاهر – صورت – ظاهر سازی
663 asinine ابله – احمق – نادان – احمقانه
664 grimace اخم – اخم و تخم – قیافه – شکلک – ادا
665 calumny افترا – تهمت – بهتان
666 pittance حقوق ناچیز – حقوق بخور و نمیر – شندر غاز
667 au courant مطلع – با خبر – در جریان روز – جدید – مدرن
668 fastidious سخت گیر – مشکل پسند – وسواسی – ایرادی
669 noisome ناراحت کننده – زننده – مشمئز کننده – نفرت انگیز
670 unkempt بهم ریخته – ژولیده – نا مرتب – نا منظم
671 parable حکایت – قصه – داستان – تمثیل
672 whimsical خنده دار – مضحک – طنز آمیز – شوخی آمیز
673 lampoon مسخره کردن – ریشخند زدن
674 countenance تحمل کردن – صحه گذاشتن بر – حمایت کردن
675 sanctimonious مقدس نما – مقدس – زاهد
676 equanimity آرامش – ملایمت – متانت – خویشتن داری
677 effrontery گستاخی – جسارت – وقاحت – پر رویی – بی شرمی
678 nonentity آدم بی کفایت – آدم حقیر -هیچ کاره
679 flabbergasted هاج و واج – مات و مبهوت – انگشت به دهان
680 debacle شکست کامل – سقوط – فروپاشی – ویرانی
681 vivacious شاد – سر زنده – با نشاط – پر شور
682 gaunt لاغر – نحیف
683 mien ظاهر – حالت – قیافه – چهره
684 hirsute پر مو – مو دار – پشمالو – ژولیده مو
685 refute رد کردن – باطل کردن
686 pensive فکور – غرق در فکر – متفکرانه
687 whet برانگیختن – تحریک کردن – ترغیب کردن – هوس اندختن
688 stupor گیجی – منگی – بیهوشی – بی حسی
689 wince اخم کردن – چهره در هم کشیدن – یکه خوردن
690 cliche کلیشه – حرف قالبی – حرف تکراری – حرف مبتذل
691 genre نوع – گونه – اثر
692 candid رک و راست – صاف و پوست کنده – صادق – صادقانه
693 unsavory ناخوشایند – بد – زشت – ناشایست – نادرست
694 degrade تحقیر کردن – کوچک کردن – خوار کردن – ضایع کردن
695 venial قابل بخشش – بخشودنی – قابل اغماض – قابل گذشت
696 epitome مظهر – نمونه – تجلی – جوهر – عصاره
697 dexterity مهارت – چیره دستی – چالاکی – چابکی – تیز هوشی
698 grotesque مضحک – مسخره – خنده دار – عجیب و غریب – شنیع – زشت
699 compassion همدردی – دلسوزی – شفقت – غمخواری – رحم
700 repugnant نفرت انگیز – تهوع آور – مشمئز کننده
701 acme اوج کمال – اوج – نهایت – حد اعلای
702 copious فراوان – زیاد – مفصل – بسیار – پر کار
703 vehemently به تندی – به شدت – قاطعانه – شدیدا
704 depict توصیف کردن – شرح دادن – نشان دادن – مجسم کردن
705 naive ساده – زود باور – معصوم – پاک – بی آلایش
706 perfidious جفاکار – غدار – پیمان شکن – بی وفا
707 covet مشتاق بودن – آرزوی چیزی را داشتن – چشم طمع داشتن
708 ingratiate خود شیرینی کردن – چاپلوسی کردن – دل به دست آوردن
709 penury فقر – تنگدستی – تهی دستی
710 ignominious شرم آور – ننگین – خفت بار – فضاحت بار
711 confront مواجه شدن به – روبرو شدن با – روبرو کردن با
712 antipathy تنفر – انزجار – بیزاری – ضدیت – تضاد
713 servile نوکر صفت – شایسته نوکری – دون – پست
714 volition اختیار – درخواست – به خواست خود – به میل خود
715 sojourn اقامت موقت
716 austere پرهیزکار – پارسا – زهد – زاهدانه
717 felicitous شاد – شیرین – لذت بخش – مناسب – بجا – شایسته
718 halcyon خوب – آرام – خوش – شاد – به یاد ماندنی -روزگار خوش
719 tenable قابل دفاع – قابل قبول – باور کردنی – معقول
720 superfluous زیاد – زائد – مازاد
721 motivate برانگیختن – تشویق و ترغیب
722 retionalize توجیه کردن منطقی – معقول جلو دادن – عقلانی کردن
723 therapy درمان – معالجه – مداوا
724 nascent نو پا – نو بنیاد – نو ظهور – نو شکفته
725 iconoclast بت شکن
726 erudite فاضل – عالم – دانشمند
727 phobia هراس – ترس
728 germane مربوط – وابسته – مرتبط – مناسب – درخور
729 vertigo سرگیجه
730 conducive موجب – سرچشمه – منشا – مساعد – مناسب
731 glib چرب زبان
732 homogenous همگون – متشابه – همانند – همگن – متجانس
733 malleable انعطاف پذیر – پذیرا – سازگار – سر به راه
734 legerdemain تردستی – شعبده بازی – شیرین کاری
735 trend جهت حرکت – میل – تمایل – گرایش – روند
736 stagnant راکد – بی رونق – ساکن
737 fatal کشنده – مهلک – مرگبار – مخرب – خطرناک
738 passe کهنه – قدیمی – از مد افتاده
739 procrastinate تعلل کردن – مسامحه کردن – پوشت گوش انداختن
740 facet جنبه – وجه – بعد – سطح
741 foist قالب کردن – جا زدن – انداختن
742 stigmatize لکه دار کردن – بدنام کردن – بی آبرو کردن
743 capitulate تسلیم شدن – سر فرود آوردن
744 audacity جسارت – شجاعت – بی باکی – بی شرمی
745 tantalize عذاب کردن – اذیت کردن – کسی را دست انداختن
746 retort با تندی جواب دادن – با عصبانیت گفتن
747 reticent تودار – خوددار – کم حرف – ساکت – خاموش
748 tacit ضمنی – مفهوم
749 chicanery فریب کاری – شیادی – سفسطه – نقیض گویی
750 docile سر به راه – رام – آرام – حرف شنو
751 saga حماسه – حماسه اسکاندویناوی – داستان حماسی بلند
752 belated بی موقع – با تاخیر – دیر هنگام – معوقه
753 decrepit فرتوت – شکسته – سالخورده – از کار افتاده
754 imperturbable آرام – خونسرد – خوددار
755 vacillate مردد بودن – تردید داشتن – دودل بودن
756 staunch وفادار – ثابت قدم – مصمم
757 opprobrium اهانت – سرزنش – نکوهش – تحقیر
758 machiavellian ترفند باز – حقه باز – حیله گر – نیرنگ بازانه
759 unconscionable شرم آور – خجالت آور – نا معقول
760 pandemonium آشوب – بی نظمی – غوغا – قشقرق
761 flay پوست کندن – گوشمالی دادن – غارت کردن – چاپیدن
762 demeanor رفتار – طرز رفتار – ژست – حالت
763 delineation ترسیم – توصیف – تشریح – توضیح
764 vindicate تبرئه کردن – توجیه کردن
765 heinous فجیع – شنیع – شریر – خبیث
766 turpitude فساد – عمل خلاف عفت – ابتذال – انحطاط
767 infraction نقض – شکستن – تخطی – تخلف – قانون شکنی
768 callous سنگ دل – بی رحم – بی عاطفه – بی رحمانه
769 redress جبران کردن – اصلاح کردن – چاره کردن
770 vituperation مذمت – ناسزاگویی – فحاشی – فحش – نکوهش
771 rhetoric بلاغت – سخنوری – خطابه – زبان بازی
772 clique جرگه – دارودسته – باند – فرقه – دسته
773 extol تحسین کردن – تمجید کردن – ستایش کردن – ستودن
774 mentor مشاور – معلم – مربی – استاد – مرشد
775 facile راحت – آسان – باد آورده – سهل الوصول – فصیح – روان
776 cant ریا – تزویر – دورویی
777 magnanimous بلند نظر – بخشنده – بزرگوار – سخاوتمند
778 vilify هتاکی کردن به – توهین کردن به – بهتان زدن به
779 elucidate روشن کردن – توضیح دادن
780 vapid بی روح – ملامت بار – کسل کننده – بی مزه
781 unwieldy گنده – سنگین – بد هیکل
782 proximity نزدیکی – مجاورت – همسایگی
783 lassitude خستگی – ضعف – کسالت – بی حالی
784 vitiate خراب کردن – ضایع کردن – فاسد کردن – باطل کردن
785 augment افزایش دادن – افزودن – زیاد کردن – بهبود بخشیدن
786 fatuous ابلهانه – احمقانه – ابله – بی شعور – خرفت
787 contort درهم کشیدن – کج و معوج کردن – تحریف کردن
788 repertoire گنجینه – منبع – مخزن – مجموعه – خزانه – کلکسیون
789 imperceptible نا محسوس – آهسته – تدریجی – غیر قابل درک
790 curry چاپلوسی کردن – خودشیرینی کردن – خوش خدمتی کردن
791 pall خسته کننده – ملال آور
792 succulent آبدار – پر آب
793 satiety سیری – اشباع – به حد اشباع – دلزدگی
794 intrinsic درونی – باطنی – ذاتی – فطری
795 potpourri گلچین – گزیده – گزینه – عطر گل
796 sanction تایید کردن – تصویب کردن – پذیرفتن – مجاز دانستن
797 denote دلالت کردن بر – معنی دادن – اشاره داشتن به
798 allude تلویحا گفتن – به طور ضمنی اظهار داشتن – اشاره کردن
799 insidious موذیانه – مکارانه – خائنانه – مکار – حیله گر
800 propriety ادب – نزاکت – اخلاق – رفتار صحیح
801 advent ظهور – پیدایش – حلول
802 impious کافر – بی دین – خدا نشناس
803 proffer تقدیم – عرضه – پیشنهاد
804 spate هجوم – سیل – موج – رگبار
805 shibboleth بیان رایج – اسم رمز – عقیده پوسیده – شعار کهنه
806 bogus قلابی – ساختگی – دروغی – جعلی – بدلی
807 substantiate اثبات کردن – دلیل آوردن برای – مستند کردن
808 nutritive غذایی – تغذیه ای – مغذی
809 raucous گوش خراش – نخراشیده – ناهنجار – ناخوشایند
810 quandary شک – تردید — سردرگمی – بلاتکلیفی
811 callous سنگدل – بی عاطفه – بی رحم – بی احساس
812 expedient مناسب – صلاح – مصلحت – مصلحت آمیز
813 negligible اندک – ناچیز – جزئی – بی اهمیت – قابل چشم پوشی
814 blase بی اعتنا – بی تفاوت – خونسرد – دلزده – سیر
815 ennui خستگی – بی حوصلگی – احساس – بیهودگی
816 comely ملیح – قشنگ – جذاب – شایسته
817 frenetic جنون آمیز – دیوانه وار – هیجان زده
818 artifice مکر – حیله گری – شیادی – ترفند – حیله – حقه
819 diversity تنوع – گوناگونی – تعدد – اختلاف – تفاوت
820 qualm عذاب وجدان – دغدغه ی خاطره – دل نگرانی
821 expurgate تطهیر کردن – هرزه زدایی کردن – پاکسازی کردن
822 begrudge دریغ داشتن – غبطه خوردن – حسرت خوردن
823 artless بی آلایش – صاف و صادق – معصوم – ساده و طبیعی
824 gratuity انعام – پاداش – حق سنوات خدمت – مبلغ باز خرید
825 manifest آشکار – روشن – واضح – بدیهی
826 delve کند و کاو کردن – تحقیق کر

دن – بررسی کردن

827 capricious دمدمی – هوس باز – بوالهوس – ناپایدار
828 requisite لازم – ضروری – نیاز – شرط لازم
829 replenish دوباره تهیه کردن – دوباره تکمیل کردن
830 roster برنامه – فهرست – صورت اسامی – جدول نوبت
831 stunt بازداشتن از – مانع شدن
832 stunted از رشد باز مانده
833 atrophy تحلیل رفتن – ضعیف – لاغر شدن – پلاسیدن
834 maim معلول کردن – علیل کردن – ناقص کردن
835 ameliorate بهبود بخشیدن – اصلاح کردن – بهتر شدن
836 cynic بدبین – بد گمان – عیب جو
837 unctuous چاپلوسانه – متملقانه – تملق آمیز
838 benevolent نیک خواه – خیر خواه – خیر اندیش
839 subservient پست – مادون – چاپلوس – مطیع
840 iniquity ظلم – بی عدالتی – حق کشی – رذالت
841 largess گشاده دستی – سخاوت – بذل و بخشش
842 criterion معیار – ملاک – ضابطه – سنجه – میزان – مقیاس
843 repent پشیمان شدن – افسوس خوردن – توبه کردن
844 mollify آرام کردن – فرونشاندن – کاهش دادن – دلجویی کردن
845 mercenary مادی – پولکی – پول دوست – طمعکار – مزدور
846 pariah منفور – از طبقه پست – آدم رانده شده
847 aloof دور – به کنار – کناره گیر – منزوی – گوشه گیر
848 pragmatic عملی – عمل گرایانه – واقع بینانه – واقع بین
849 vestige اثر – رد – نشان – باقیمانده – بقایا
850 guise کسوت – هیئت – ظاهر – سیما – قیافه
851 nullify فسخ کردن – باطل کردن – خنثی کردن – بی اثر کردن
852 delug سیل – طوفان – غرق کردن – آب گرفتن
853 futility بیهودگی – بی فایدگی – پوچی – کار عبث
854 carnage قتل عام – خونریزی – کشت و کشتار – حمام خون
855 technology تکنولوژی – فناوری – فنی
856 libel افترا – هتک حرمت – بهتان – مایه ی آبروریزی
857 defamatory افترا آمیز – موهن – رسوا کننده – بد نام کننده
858 plaintiff شاکی – خواهان – مدعی
859 canard خبر دروغ – شایعه ی بی اساس – گزارش غلط
860 deprecate مخالفت کردن با – انتقاد کردن از – محکوم کردن
861 reputed شناخته شده – مشهور
862 frail شکننده – ظریف – ضعیف – کم بنیه
863 potent موثر – قوی – پر قدرت – محکم
864 excoriate سرزنش کردن – ملامت کردن – به سختی انتقاد کردن
865 devout دین دار – مومن – متدین – با خدا – با اخلاص
866 diminutive ریز – ریز نقش – کوچک – کوچولو – فسقلی – نقلی
867 profuse فراوان – بی شمار – انبوه – بسیار – زیاد
868 dulcet ملایم – دلپزیر – گوش نواز
869 impromptu فی البداهه – بدون برنامه ریزی
870 malevolent بد خواهانه – بد اندیشه – مغرضانه – موذیانه
871 wisful آرزومند – مشتاق – خواهان – حسرت بار
872 raiment جامه – پوشش -لباس
873 brigand راهزن – سارق – دزد گردنه
874 corpulent فربه – چاق – تنومند
875 rail گله کردن از – شکایت کردن از – نالیدن از
876 raconteur قصه گو
877 sullen عبوس – بد عنق – گرفته – بد اخم
878 rift شکاف – چاک – اختلاف – دودستگی – نفاق
879 emissary سفیر – فرستاده مخصوص – پیک – قاصد
880 ruminate در فکر فرو رفتن – تامل کردن – ژرف اندیشی کردن
881 taut کشیده – سفت – منقبض – گرفته – مضطرب
882 livid عصبانی – خشمگین – بر افروخته
883 martinet آدم سخت گیر – آدم مقرراتی – آدم خشک
884 yen میل – علاقه – اشتیاق – آرزو
885 bagatelle چیز نا قابل – چیز بی مقدار – چیز بی ارزش
886 callow خام – بی تجربه – نا پخته – چشم و گوش بسته
887 appalled منزجر – بیزار – متنفر – شوکه – وحشت زده
888 penchant علاقه شدید – میل وافر – تمایل زیاد – رغبت
889 decapitate گردن زدن – سر بریدن – سر از تن جدا کردن
890 termagant سلیطه – پتیاره – داد و بیداد کردن
891 ascertain فهمیدن – پی بردن – دریافتن – روشن ساختن
892 dormant معلق – مسکوت – نهفته – بالقوه – غیر فعال
893 burgeon شکفتن – جوانه زدن – شکوفا شدن – رونق گرفتن
894 potentate فرمانروای مطلق – حاکم – پادشاه
895 disseminate پخش کردن – پراکندن – منتشر کردن – گسترش دادن
896 derive استخراج کردن – بیرون کشیدن – گرفتن – استنتاج کردن
897 derived اشتقاقی – مشتق شده
898 prerogative امتیاز – اختیار – حق قانونی – حق انحصاری
899 nepotism پارتی بازی
900 dearth کمبود – قحطی
901 internecine خانمان برانداز – خانمان سوز – خونین – مرگبار
902 tyro آدم بی تجربه – مبتدی – تازه کار – نو آموز
903 sophistry سفسطه – مغلطه – تحریف
904 factitious مصنوعی – ساختگی – غیر طبیعی
905 encomium ثنا – مدح – ستایش – تمجید – مدیحه
906 obloquy بی آبرویی – رسوایی – بی حرمتی – فحش – ناسزا
907 hyperbole مبالغه – اغراق
908 munificent سخاوتمند – بخشنده – کریم – گشاده دست
909 prevarication کتمان حقیقت – کلی بافی – لفاظی – طفره روی
910 charisma جذبه – هیبت – جاذبه – ابهت – کرامت
911 genocide نسل کشی – قوم کشی – قتل عام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php