دوشنبه , 16 سپتامبر 2019
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : کلاسهای بحث آزاد انگلیسی

آرشیو برچسب : کلاسهای بحث آزاد انگلیسی

Poverty

poverty

در این بخش از مکالمه آزاد به صحبت راجع به فقر،برنامه غذایی و بی خانمان بودن و … می پردازیم. Poverty What is poverty? What kind of problems do poor people have? Why are people hungry? Do you feel sorry for people who live on the street? Are people who live on the street necessarily lazy? Do you believe that ...

Read More »

Education

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تحصیلات می پردازیم. Where did you go to kindergarten? Where did you go to elementary school? Where did you go to junior high school? Where did you go to high school? Did you go to college or university? Where did you go? What did you study? How many years did ...

Read More »

Stereotypes

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به باورهای عامیانه در مورد ویژگی های فرهنگی و شخصیتی گروههای خاصی از مردم می پردازیم. What are some stereotypes? How is your country stereotyped? Do you stereotype people? Does stereotyping help you in some way? Why do you think people stereotype? How can stereotypes be damaging? Do you think that ...

Read More »

World Peace

images

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به صلح جهانی می پردازیم. What are the first steps to world peace? Is it important to think about peace? How peaceful are you? What is the most peaceful place you know of? What would it take for the world to be more peaceful? Would people need to change how they ...

Read More »

Human rights

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به حقوق بشر می پردازیم. 1) What are human rights? 2) Do you feel you have all the human rights you need? 3) Do you ever feel your human rights are being violated? 4) Does your government have a good record on human rights? 5) Which countries do you think have ...

Read More »

Overpopulation

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به افزایش جمعیت می پردازیم.   1) What springs to mind when you hear the word ‘overpopulation’? 2) What are the causes of overpopulation? 3) What problems does overpopulation create? 4) What can governments do to deal with overpopulation? 5) Is there a single action the world can take to reduce ...

Read More »

Single Life

images

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به زندگی مجردی می پردازیم. Why do you think some people remain single? Would you like to be single all your life? Do you think that single people like being single? Is it better to be single or married? Why? What are the advantages of being single? Do you think that ...

Read More »

Change

download (2)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تغییرات می پردازیم. Have you made any recent changes in your life? Do you think change is important? Do you ever get the urge to refurnish your whole house? Do you rearrange the furniture in your house often? Do you like to rearrange your room or living-room? Do you think ...

Read More »

Advice

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به نصیحت می پردازیم. I want to quit smoking. What should I do? I won 100,000 dollars and I don’t know how to spend it. What should I do? I gained a lot of weight in last few years. I want to lose at least 10kg. What should I do? I ...

Read More »

Vegetarian

download (2)

در این بخش از مکالمه آزاد به صحبت راجع به گیاهخواری می پردازیم. Do you know any vegetarians? Do you think restaurants should offer one or two vegetarian dishes on their menu? What are the different kinds of vegetarians? Could you try vegetarianism for a month? Could you try vegetarianism for a week? Could you try vegetarianism for a full ...

Read More »
css.php