دوشنبه , 14 اکتبر 2019
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : free group discussion topics with answers

آرشیو برچسب : free group discussion topics with answers

Social Networking

download

Social Networking در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به شبکه های اجتماعی می پردازیم. What social networking sites do you use? What are some good points about social networking? What are some bad points about social networking? Do you have a Facebook page? Do you use Twitter? What information do you have on your webpage? What kind ...

Read More »

مکالمه در مورد دوستان به انگلیسی

images (2)

در این بخش از مکالمه آزاد به صحبت راجع به دوستی و دوستان می پردازیم. Are there any famous stories of friendship in your culture? Can you describe one of your closest friends. Do you have any childhood friendships that are still strong today? Tell us about them. Do you have any long distance friends? How do you keep in ...

Read More »

مکالمه آزاد درباره آینده(Future)

images (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به آینده می پردازیم. What does the future hold? What will the future be like? Who invented the very first computer? What is AI? What is the definition of a ‘robot’? What is robotics? Where did the word ‘robot’ come from? Can robots tie shoes? Will robots replace humans? Will robots ...

Read More »

Poverty

poverty

در این بخش از مکالمه آزاد به صحبت راجع به فقر،برنامه غذایی و بی خانمان بودن و … می پردازیم. Poverty What is poverty? What kind of problems do poor people have? Why are people hungry? Do you feel sorry for people who live on the street? Are people who live on the street necessarily lazy? Do you believe that ...

Read More »

Education

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تحصیلات می پردازیم. Where did you go to kindergarten? Where did you go to elementary school? Where did you go to junior high school? Where did you go to high school? Did you go to college or university? Where did you go? What did you study? How many years did ...

Read More »

Stereotypes

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به باورهای عامیانه در مورد ویژگی های فرهنگی و شخصیتی گروههای خاصی از مردم می پردازیم. What are some stereotypes? How is your country stereotyped? Do you stereotype people? Does stereotyping help you in some way? Why do you think people stereotype? How can stereotypes be damaging? Do you think that ...

Read More »

World Peace

images

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به صلح جهانی می پردازیم. What are the first steps to world peace? Is it important to think about peace? How peaceful are you? What is the most peaceful place you know of? What would it take for the world to be more peaceful? Would people need to change how they ...

Read More »

مکالمه آزاد درباره مد

images

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به مد می پردازیم. Are you a fashionable person? What is fashion? Who is fashionable that you know? Do you read fashion magazines? Which season is it the easiest to be fashionable? Can you be fashionable without spending money? Who is the most fashionable in your family? Why do you think ...

Read More »

Human rights

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به حقوق بشر می پردازیم. 1) What are human rights? 2) Do you feel you have all the human rights you need? 3) Do you ever feel your human rights are being violated? 4) Does your government have a good record on human rights? 5) Which countries do you think have ...

Read More »

Overpopulation

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به افزایش جمعیت می پردازیم.   1) What springs to mind when you hear the word ‘overpopulation’? 2) What are the causes of overpopulation? 3) What problems does overpopulation create? 4) What can governments do to deal with overpopulation? 5) Is there a single action the world can take to reduce ...

Read More »
css.php