دوشنبه , 13 جولای 2020
صفحه اصلی » آيلتس و تافل ielts toefl مشهد » لغات و اصطلاحات تافل
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لغات و اصطلاحات تافل

دانلود نسخه قابل چاپ لغات و اصطلاحات تافل

 لغات و اصتلاحات تافل همراه با معنی

 

1 abroad خارج – به خارج – در خارج
2 abrupt ناگهانی
3 acceptable قابل قبول
4 acclaim تحسین
5 actually در واقع – حقیقتا
6 adverse نامطلوب
7 advice توصیه – نصیحت – پیشنهاد
8 attractive جذاب – گیرا
9 autonomous مستقل – خودمختار
10 disapproval ناخرسندی – مخالفت
11 disruptive مختل کننده – مخل
12 haphazardly تصادفی
13 persistent پایدار – دائم – ماندگار
14 valid معتبر – موثق
15 withdraw کنار کشیدن – برداشت کردن – خارج کردن
16 advantage مزیت – امتیاز
17 advent ورود – ظهور – پیدایش
18 agile چابک -فرز -چالاک
19 albeit اگر چه – گر چه
20 appealing جذاب – جالب
21 celebrated معروف – مشهور
22 collide برخورد کردن – به هم خوردن
23 contemporary معاصر
24 distribute توزیع کردن -پخش کردن
25 encourage تشویق کردن
26 energetic پر انرژی – سرحال
27 frail ضعیف – شکننده
28 myth افسانه – اسطوره
29 refine تصفیه کردن
30 worthwhile مفید – ارزشمند
31 alter تغییر دادن – تغییر کردن
32 analyze تجزیه تحلیل کردن
33 ancient باستانی – کهن – قدیمی
34 annoying آزار دهنده
35 anticipate انتظار داشتن -پیشگویی کردن
36 conform تطابق داشتن – هماهنگ بودن
37 enrich غنی ساختن – افزایش دادن
38 intensify تشدید کردن
39 intolerable غیر قابل تحمل
40 ongoing جاری – فعلی
41 potential استعداد – توانایی
42 propose پیشنهاد کردن – مطرح کردن
43 restore بازگرداندن -احیا کردن
44 turbulent آشفته – متلاطم – نابسامان
45 vital حیاتی -ضروری – اساسی
46 ambiguous مبهم – دوپهلو
47 arbitrary دلخواهانه – بدون برنامه ریزی – اختیاری
48 assert گفتن – اعلان کردن
49 astounding شگفت انگیز
50 astute تیز – زیرک – باهوش
51 concur موافق بودن – هم رای بودن
52 deceptively به طرز گول زننده
53 designate مشخص کردن – منصوب کردن
54 determined مصمم – قطعی
55 elicit بیرون کشیدن – استخراج کردن
56 instigate راه اندختن – باعث شدن
57 petition دادخواهی – خواهش
58 relinquish از دست دادن – رها ساختن
59 resilient سرسخت – مقاوم
60 tempt وسوسه کردن – تحریک کردن
61 baffle گیج ساختن – مبهوت ساختن
62 bear محصول دادن – ثمره دادن
63 block مسدود کردن – مانع شدن
64 blur تار ساختن
65 brilliant روشن – با استعداد – باهوش
66 caution اخطار دادن – هشدار دادن
67 delicate شکننده – ظریف – حساس
68 enhance تقویت کردن – افزایش دادن
69 incessant بی وقفه – مداوم
70 in conjunction توام با – در کنار
71 intrigue مجذوب ساختن
72 obstruct بند آوردن – مسدود کردن – متوقف ساختن
73 persuade متقاعد کردن
74 shed کنار گذاشتن – اندختن
75 unique منحصر به فرد – بی نظیر
76 well-suited متناسب – هماهنگ
77 chiefly عمدتا – اساسا
78 coarse خشن – زمخت – ناهموار
79 commonplace پیش پا افتاده – متداول
80 comparatively نسبتا – تا حدی
81 complex پیچیده
82 conventional مرسوم – متداول
83 curious عجیب
84 emit ساطع کردن – بیرون دادن
85 exceedingly بیش از حد – بی نهایت
86 exclusively منحصرا – فقط
87 immense عظیم – حجیم
88 rigid سفت – سخت
89 routinely به طور منظم – معمولا
90 sufficiently به اندازه کافی
91 visibly آشکارا – به وضوح
92 attribute ویژگی – خصلت
93 clarify توضیح دادن – آشکار ساختن
94 conceal پنهان ساختن
95 confirm تایید کردن
96 convenient مناسب – در دسترس – آسان
97 core اصلی – عمده – هسته
98 critical بحرانی – خطرناک – ضروری
99 distort تحریف کردن
100 diverse گوناگون – متنوع
101 eventually سرانجام – بالاخره
102 prosperous شکوفا – پر رونق
103 purposefully عمدا
104 reveal آشکار ساختن – برملا ساختن
105 scarcely بندرت – به سختی
106 theoretically از نظر فنی – در حرف
107 accelerate شتاب دادن – شتاب گرفتن
108 creep خزیدن
109 crush آسیاب کردن – خرد کردن – کوبیدن
110 cultivate پرورش دادن – کاشتن
111 dictate دیکته کردن – تحمل کردن
112 distinguish تمیز دادن – تشخیص دادن
113 engender باعث شدن – بوجود آمدن
114 engross مجذوب کردن
115 flaw عیب – نقص
116 harvest گردآوری کردن – برداشت کردن
117 mirror منعکس کردن – نشان دادن
118 obtain بدست آوردن – کسب کردن
119 particle ذره – جز – پاره
120 settle اقامت کردن – حل و فصل کردن
121 transport انتقال دادن – جابجا کردن
122 accurate دقت – درست
123 classify دسته بندی کردن
124 currency پول رایج – ارز
125 deep عمیق – کامل – دقیق
126 dense غلیظ – متراکم
127 dim کم نور – ضعیف
128 display به نمایش گذاشتن
129 exports صادرات
130 gigantic عظیم – غول پیکر
131 impressive باشکوه – با ابهت
132 install نصب کردن – منصوب کردن
133 lasting بادوام – جاودانه – ماندگار
134 treasury خزانه
135 straightforward صریح – رک – آسان – ساده
136 uniform هماهنگ – یکنواخت
137 vibrant شاداب – با طراوت – روشن
138 distinct مشخص – متمایز – دقیق
139 dominant اصلی – عمده – غالب
140 dormant غیرفعال – خاموش
141 drab بی رنگ – بی روح
142 dramatic پرشور – پرهیجان
143 eclectic التقاطی – گلچین
144 elaborate پیچیده
145 exceptional عجیب و غریب – استثنائی
146 hazardous خطرناک
147 minuscule بسیار کوچک – ریز
148 prime آماده ساختن – اصلی – عمده
149 rudimentary ابتدایی – اولیه
150 skeptical شکاک – شکاکانه – ناباورانه
151 superficial سطحی
152 vigorous قوی – نیرومند
153 amenity آسایش – راحتی
154 disperse پراکنده ساختن
155 dwelling اسکان – مسکن – سکنی
156 element عنصر – جز – بخش
157 elementary اولیه – ابتدایی
158 eliminate حذف کردن
159 emerge ظاهر شدن – پیدار شدن
160 emphasize مورد تاکید قرار دادن
161 encircle احاطه کردن – حلقه زدن به دور
162 erratic ناهماهنگ – نامنظم
163 exaggerate غلو کردن
164 justify توجیه کردن
165 mention ذکر کردن – گفتن
166 pervalent متداول – معمول – شایع
167 release آزاد کردن – رها ساختن
168 benefit مفید بودن برای
169 blind ناآگاه – نابینا
170 broaden وسعت دادن
171 burgeon رونق گرفتن – ترقی کردن -شکوفا شدن
172 conspicuously به طرز قابل توجه – آشکارا
173 endorse تایید کردن – حمایت کردن از
174 enormous عظیم – بسیار زیاد
175 entirely کاملا – کلا
176 erode تحلیل رفتن – فرسوده شدن
177 evaporate ناپدید شدن – از بین رفتن
178 noteworthy شایان توجه – ارزشمند
179 recover باز یافتن
180 reportedly طبق گزارش
181 shift تغییر
182 susceptible آسیب پذیر – مستعد – پذیرا
183 crucial بسیار مهم – ضروری – لازم
184 dignitary شخص مهم و برجسته
185 elude گریختن
186 evident آشکار – واضح
187 exhaust به اتمام رساندن
188 extensive گسترده – وسیع
189 face روبرو شدن با – مواجه شدن با
190 facet جنبه – لحاظ – بعد
191 idol بت – صنم
192 inaccessible غیر قابل دسترس
193 oblivious بی توجه – بی اطلاع – غافل – بی خبر
194 obviously مسلما – قطعا
195 offensive توهین آمیز – زننده
196 predictably طبق انتظار
197 suitable مناسب – شایسته
198 ample کافی
199 arid خشک – بیابانی
200 avert دفع کردن – جلوگیری کردن
201 defy مقاومت کردن – تسلیم نشدن
202 diligent سخت کوش – ساعی
203 enact تصویب کردن
204 feign تظاهر کردن – وانمود کردن
205 fertile بارور – حاصلخیز
206 freshly اخیرا – بتازگی
207 function نقش – عمل کردن
208 fundamental اساسی – بنیادین
209 indiscriminate بدون برنامه ریزی
210 selective گزینشی
211 spacious جادار – وسیع
212 withstand ایستادگی کردن در برابر
213 durable بادوام – پایدار – جان سخت
214 foster باعث شدن – پروراندن
215 favor پسندیدن – تایید کردن
216 gain به دست آوردن
217 halt وقفه – متوقف کردن
218 handle برآمدن از پس – کنترل کردن
219 harbor پناه دادن به – جای دادن
220 harmful مضر – زیانبار
221 insignificant بی مفهوم – ناچیز
222 mysterious مرموز
223 perilous خطرناک
224 promote ارتقا دادن
225 redundant اضافی – زائد – دارای حشو
226 reject رد کردن – نپذیرفتن
227 substantial قابل ملاحظه
228 trait خصلت – ویژگی
229 conscientious با دقت – متعهد
230 convey رساندن – ابلاغ کردن
231 encompass در بر گرفتن
232 expansion گسترش – توسعه
233 heighten افزایش دادن – بالا بردن
234 highlight تکیه کردن بر – تاکید کردن بر
235 inadvertently سهوا – نادانسته
236 inevitable حتمی – ناگزیر
237 infancy آغاز – عدم بلوغ
238 mimic تقلید کردن – ادا درآوردن
239 retrieve باز یافتن
240 systematically به شکل اصولی و منظم
241 unlikely غیر ممکن – غیر محتمل
242 unwarranted غیر موجه – بی دلیل
243 zenith قله – اوج – کمال
244 agitate نگران کردن – آشفته ساختن
245 confidential محرمانه – سری
246 delighted راضی – مشعوف – خرسند
247 discreetly مودبانه – محتاطانه – مدبرانه
248 documented مستند
249 evoke خاطره زنده کردن – به یاد آوردن
250 gradually بتدریج – پیوسته
251 impartial بی طرف – بی غرض
252 inordinate بیش از حد
253 instantly فورا
254 intentionally عمدا
255 intrinsic ذاتی – درونی – فطری
256 inundate زیر آب بردن
257 nominal اسمی – ملایم
258 presumably ظاهرا – گویا
259 absurd مسخره – مضحک
260 allocation توزیع – تخصیص
261 balanced متوازن – متعادل
262 come across برخوردن به
263 culminate منجر شدن – ختم شدن
264 fallacious نادرست – غلط
265 feasible ممکن – عملی
266 lack کمبود – نبود – فقدان
267 limber انعطاف پذیر
268 means شیوه – روش
269 narrow باریک
270 preconception پیش فرض
271 robust قوی – نیرومند
272 steady دائم – یکنواخت – مداوم
273 swift سریع – تند
274 antiquated قدیمی – از مد افتاده
275 coherent منسجم – هماهنگ
276 evolve رشد کردن – توسعه یافتن – تکامل یافتن
277 fabricate ساختن – سر هم کردن
278 investigation بررسی – کنکاش
279 normally عموما – معمولا
280 notion دید – مفهوم – برداشت
281 novel اصلی – اولیه – جدید
282 opposition مخالفت
283 relate ارتباط دادن – ابلاغ کردن
284 suspect گمان کردن – حدس زدن
285 trigger باعث شدن – موجب شدن
286 unbiased عینی – بدون تبعیض
287 varied متنوع – گوناگون – مختلف
288 accentuate تاکید کردن بر
289 disguise پنهان ساختن – کتمان کردن
290 indifferent بی تفاوت – بی توجهی – بی علاقه
291 initiate شروع کردن – آغاز کردن
292 innovative نوین – جدید – ابداع آمیز
293 narrate نقل کردن – روایت کردن
294 nevertheless با این وجود
295 obsolete از مد افتاده – منسوخ – قدیمی
296 omit حذف کردن – نادیده گرفتن
297 outlandish عجیب – نامتعارف
298 overcome فائق شدن بر
299 partially تا حدی – نسبتا
300 pass تصویب کردن – تایید کردن
301 portray به تصویر کشیدن – مجسم کردن
302 streamline کارآمد کردن – تسهیل کردن
303 decline افت کردن – کاهش یافتن – نزول
304 gather جمع آوری کردن
305 motion جنبش – حرکت
306 partisan تعصب آمیز – جانبدارانه
307 pattern الگو – نقش و نگار
308 phenomena وقایع – پدیده ها
309 philanthropic انسان دوستانه
310 placid آرام
311 plentiful فراوان – وافر
312 reaction واکنش – عکس العمل
313 rhythm آهنگ – ریتم
314 scenic دیدنی – چشم نواز
315 shallow سطحی
316 sheltered بی دغدغه – آرام
317 vanishing در حال انقراض
318 account شرح حال – داستان – حساب
319 archaic کهنه – قدیمی – باستانی
320 enlighten آگاه کردن – روشن کردن
321 hasten شتاب دادن – شتاب گرفتن
322 hue رنگ
323 inactive بیکار – غیر فعال
324 intricate پیچیده – ظریف
325 magnitude بزرگی
326 oblige مجبور کردن – وادار کردن
327 overlook نادیده گرفتن
328 poll بررسی
329 practical عملی – کاربردی
330 predominant عمده – اصلی
331 prompt باعث شدن
332 provoke تحریک کردن – برانگیختن
333 analogous مشابه – شبیه
334 approximately تقریبا
335 compel مجبور کردن
336 formidable پر هیبت – سهمگین
337 intrusive مزاحم
338 periodic دوره ای – ادواری
339 prone مستعد
340 prophetic پشگویی – پیشگویانه
341 proportions ابعاد
342 readily به راحتی – آزادانه
343 reliably به گونه ای قابل اعتماد
344 reluctantly با بی میلی – با تعلل
345 renown شهرت – برجستگی
346 revive احیا کردن – زنده کردن
347 triumph موفقیت – پیروزی
348 affordable قابل خرید – مقرون به صرفه – قابل تهیه
349 contaminated آلوده
350 discernible قابل توجه – قابل مشاهده
351 flourishing پر رونق – شکوفا
352 maintain نگهداری کردن – حفظ کردن
353 mediocre متوسط – معمولی
354 negligible ناچیز – قابل اغماض
355 parallel مشابه – برابر – یکسان
356 peculiar عجیب
357 potent قوی – نیرومندانه
358 remarkable قابل توجه
359 scattered پراکنده
360 solid ثابت – منسجم – یکپارچه
361 somewhat کمی – قدری
362 tedious یکنواخت – خسته کننده
363 briefly به اختصار
364 circulate پخش شدن – پخش کردن
365 consistently بطور ثابت – بطور منظم
366 exhibit نشان دادن – نمایش دادن
367 found بنیان نهادن – تاسیس کردن
368 improperly به طرز ناشایست
369 impulsively بی اختیار – فی البداهه
370 infrequently بندرت
371 isolated مجزا – منزوی
372 overtly آشکارا – صریحا – به وضوح
373 profoundly عمیقا
374 sharply به سرعت – شدیدا
375 situated واقع
376 subsequently متعاقبا
377 unmistakable بی چون و چرا
378 chaotic آشفته – نامنظم
379 controversial جنجال برانگیز
380 exemplify توضیح دادن – نشان دادن
381 gratifying خشنود کننده – ارضا کننده
382 interpret تفسیر کردن – فهماندن
383 launch شروع کردن – آغاز کردن
384 legitimate قانونی – مشروع
385 lethargy تنبلی – خمودی – بی تفاوتی
386 particular مخصوص – ویژه
387 radiant روشن – درخشان – شاد
388 ridge نوک – قله
389 span پوشاندن
390 spontaneous خود جوش – خود به خود
391 stream جویبار – رود – جریان
392 striking قابل توجه – قابل ملاحظه
393 aptly به طرز مناسب
394 demonstration نمایش – تظاهرات
395 ingredients اجزا – عناصر
396 involuntarily ناخواسته – بی اختیار
397 marvel شگفتی – حیرت
398 moderate متوسط – معمولی – ملایم
399 motivate ترغیب کردن
400 odd عجیب
401 profuse شدید – فراوان – سخاوتمند
402 reflection انعکاس – بازتابش
403 supposedly ظاهرا
404 sustained پیوسته – مداوم
405 symbols نشانه ها – علائم
406 synthesis ساخت – ترکیب
407 tangible واقعی – ملموس
408 aggravating آزار دهنده
409 amusement سرگرمی – تفریح
410 conceivably احتمالا
411 convert تغییر دادن – تغییر کردن
412 curative علاج بخش – شفا بخش
413 debilitating تضعیف کننده
414 deplete مصرف کردن
415 finite محدود
416 perceive حس کردن
417 security امنیت
418 toxic سمی – کشنده
419 tranquility آرامش
420 trap به دام انداختن
421 undeniably بی شک – قطعا – مسلما
422 underestimated دست کم گرفته شده
423 acknowledge اعتراف کردن – پذیرفتن
424 acquire کسب کردن
425 assimilate جذب کردن
426 assortment مجموعه – ترکیب
427 caliber کیفیت
428 condensed متراکم – خلاصه شده
429 contradictory ناهماهنگ – متناقض
430 disregard اعتنا نکردن به – توجه نکردن به
431 precious عزیز – با ارزش
432 prominent نامدار – برجسته
433 requisite مورد نیاز – ضروری
434 unravel پرده برداشتن از – گشودن
435 vague مبهم
436 vast وسیع – گسترده
437 volume حجم – مقدار
438 charisma جذابیت – کشش – کرشمه
439 clever زرنگ – زیرک
440 convince متقاعد کردن – قانع کردن
441 endure تحمل کردن – دوام آوردن
442 forfeit کنار گذاشتن – رها کردن
443 precarious خطرناک
444 severe شدید
445 sporadic پراکنده – نامنظم
446 superior برتر – عالی
447 wanton بی دلیل
448 weak بی اثر – ضعیف
449 widespread وسیع – گسترده
450 wisdom خرد – درایت – عقل – بصیرت
451 witticism شوخ طبعی
452 woo جذب کردن
453 antique عتیقه – آنتیک – چیز قدیمی
454 break شکستگی
455 colleague همکار
456 dusk غروب آفتاب – دم غروب
457 engrossed غرق در – مجذوب – شیفته
458 expire از اعتبار افتادن
459 gam گوهر – سنگ قیمتی
460 intrude مزاحم شدن
461 project پرتاب کردن
462 promulgate اعلان کردن
463 strive تلاش کردن – کوشیدن
464 stubborn سر سخت – سر سختانه
465 thrifty صرفه جو – اقتصادی – دقیق
466 trivial بی اهمیت
467 trust اعتماد کردن به – تکیه کردن به
468 amateur آماتور – غیر حرفه ای
469 column ستون
470 deride مسخره کردن
471 enlogy تحسین – ستایش
472 expand وسعت یافتن
473 ferry انتقال دادن – حمل کرن
474 further بیشتر – اضافی
475 inquisitive کنجکاو – فضول
476 irritable زود رنج
477 precisely دقیقا
478 proximity نزدیکی
479 reach رسیدن به – دست یافتن به
480 reckless بی پروا – بی دقت
481 stale کهنه – مانده
482 tepid ولرم
483 alleviate تسکین دادن
484 dubious مردد – دودل
485 eradicate از میان بردن – ریشه کن کردن
486 fowl پرنده – مرغ و خروس
487 outline خلاصه – چکیده – فشرده
488 pensive تو فکر – غرق در فکر
489 precede رفتن قبل از – قرار گرفتن قبل از
490 property ویژگی – خاصیت
491 rage سبک – مد
492 respect احترام گذاشتن به
493 seize ضبط کردن – گرفتن – توقیف کردن
494 sluggish کند – آهسته
495 swerve ناگهان پیچیدن
496 warrant حکم – مجوز کتبی
497 yelp فریاد زدن – جیغ زدن
498 applaud دست زدن برای – تحسین کردن
499 callous سنگدل – بی احساس
500 combination تلفیق – ترکیب – ادغام
501 crave خواستن – طلبیدن – میل داشتن
502 culpable مقصر – مجرم – گناهکار
503 fret نگران بودن
504 hardy مقاوم – نیرومند
505 hubbub سروصدا و آشفتگی
506 limit حد – محدوده
507 luminous درخشان – روشن
508 prior پیش از
509 tendency تمایل – گرایش – استعداد
510 transact انجام دادن
511 tumble افتادن
512 ultimate غایی – نهایی
513 astound متحیر ساختن – متعجب کردن
514 confinement حبس – اسارت
515 drenched خیس – بسیار مرطوب
516 envelop در بر گرفتن – احاطه کردن
517 hesitant دودل – مردد – بی میل
518 humid گرم و مرطوب
519 incredible باور نکردنی – غیر قابل باور
520 just منصف – بیطرف – منصفانه
521 muster up گردآوری کردن – جمع کردن
522 perpetual دائم
523 prolong تمدید کردن – کش دادن
524 resemble شباهت داشتن به – شبیه بودن به
525 retard مانع شدن از – کند کردن
526 roughly تقریبا – حدودا
527 sanction تنبیه – مجازات
528 adequate کافی
529 boundless نامحدود – بی حد و حصر
530 brutal وحشیانه – بی رحم – بی رحمانه
531 cautiously محتاطانه – با احتیاط
532 expound شرح دادن
533 foretell پیشگویی کردن
534 handy دم دست – در دسترس
535 industrious سخت کوش – ساعی
536 jeopardy مخاطره – خطر
537 penetrate نفوذ کردن به
538 raze از بین بردن – تخریب کردن
539 shrewd زیرک – تیز – زرنگ
540 testify شهادت دادن
541 tether بستن
542 unaware of نا آگاه از – بی خبر
543 blunder خطا – اشتباه
544 body مقدار – میزان
545 confident مطمئن
546 congenial مطلوب
547 heed توجه کردن به
548 inert غیر فعال
549 murky تار – تاریک
550 proprietor مالک
551 quest جستجو
552 request درخواست – خواهش
553 reside زندگی کردن – اقامت داشتن
554 sip جرعه جرعه نوشیدن
555 tolerate کنار آمدن با – تحمل کردن
556 unorganized نامنظم – سازمان نایافته
557 vacant خالی – اشغال نشده
558 admonish هشدار دادن
559 bicker بگومگو کردن – بحث کردن
560 cataclysm فاجعه
561 cluttered نامنظم – درهم و برهم
562 consortium ائتلاف – کنسرسیوم
563 detest متنفر بودن از – منزجر بودن از
564 far-reaching گسترده – جامع – فراگیر
565 hasty سریع – شتابزده
566 imperfection عیب – نقص – نقیصه
567 meteor جرم سماوی – شهاب سنگ
568 routine معمولی – متداول
569 sever قطع کردن – بریدن
570 shrug شانه بالا انداختن
571 suspend به تعلیق درآوردن
572 vagabond ولگرد – فرد سرگردان
573 abate کاهش یافتن – فروکش کردن
574 annual سالانه
575 coat پوشاندن
576 composed of تشکیل شدن از
577 doze به خواب رفتن – خوابیدن
578 famine قحطی – گرسنگی
579 framework قالب – ساختار
580 hoarse خشن – زمخت
581 imminent قریب الوقوع
582 menace تهدید – ارعاب
583 oxidized زنگ زده – زنگ خورده – اکسیده
584 pick out انتخاب کردن – برگزیدن
585 publish چاپ کردن – تولید کردن
586 purify ضد عفونی کردن – تصفیه کردن
587 stirring هیجان انگیز – تکان دهنده
588 blossom شکوفه
589 bud جوانه
590 colonist مقیم – ساکن
591 desiccate خشک کردن
592 dweller ساکن – مقیم
593 elimination حذف – نابودی
594 frigid بسیار سرد
595 induce باعث شدن
596 native بومی – محلی
597 parched خشک
598 previously قبلا
599 process عمل آوردن
600 saturate خیساندن
601 simultaneously همزمان
602 successive پیاپی – پشت سر هم
603 acrid تلخ – تند
604 aqueduct آبراه – کانال آب
605 benign بی ضرر – خوش خیم
606 cede واگذار کردن
607 concisely باختصار – بطور خلاصه
608 contemplation تعمق – تفکر
609 daringly دلیرانه
610 essential مهم – ضروری
611 legislature قانون گذاران – قوه مقننه
612 nominate نامزد کردن – برگزیدن
613 purge پاک کردن – زدودن
614 relevant مربوط – مرتبط
615 specimen نمونه
616 spicy پر ادویه – بامزه
617 timid ترسو – خجالتی
618 apprehend دستگیری کردن
619 benevolent مهربان – خیرخواه
620 binary دوگانه – دو تایی
621 brink لبه – آستانه
622 courage جرات – شجاعت – بی باکی
623 deplete کاهش دادن
624 disintegration فروپاشی
625 disprove رد کردن – انکار کردن
626 draw استخراج کردن – بیرون کشیدن
627 drawback عیب – بدی – اشکال
628 equal برابر – یکسان – معادل
629 fashion روش – شیوه -سبک
630 liberate آزاد ساختن
631 profuse فراوان – وافر
632 raise مطرح کردن – پیشنهاد کردن
633 avert دفع کردن – دوری کردن از
634 burst منفجر شدن – ترکیدن
635 captive زندانی – اسیر
636 create آفریدن – بوجود آوردن
637 equitable منصف – برابر
638 flourish رونق داشتن – رونق یافتن
639 miniature مینیاتور – تصویر کوچک
640 minute ریز – بسیار کوچک – بسیار کم
641 procedure شیوه – روش
642 propel هل دادن – سوق دادن
643 prosper رونق گرفتن
644 reiterate تکرار کردن – خاطر نشان کردن
645 secede کنار کشیدن
646 stagnant راکد – آرام – بی حرکت
647 ultimately سرانجام – بالاخره – نهایتا
648 bleak یخ زده – بسیار سرد
649 bloom شکوفه
650 brew دم کردن – دم کشیدن
651 concoction ترکیب – مخلوط
652 currently در حال حاضر – فعلا
653 delectable خوشمزه – مطبوع
654 entail در بر گرفتن – شامل شدن
655 excessive بیش از حد – مفرط
656 feat دستاورد
657 horde توده – اجتماع
658 lgnite مشتعل کردن – مشتعل شدن
659 juice مایع – عصاره – آب
660 specifically بطرز خاص
661 tangy تند – ادویه زده
662 virtually عملا
663 athlete ورزشکار
664 basically اصولا – اساسا
665 boost افزایش دادن
666 brittle شکستنی – ظریف – شکننده
667 carol آواز – نغمه
668 dwindle کاهش یافتن
669 emanate پدید آمدن – نشات گرفتن
670 frivolous پوچ – بی اهمیت
671 inappropriate نامناسب – ناشایسته
672 lumber الوار – چوب
673 momentous مهم
674 pedal پدال
675 speculate فکر کردن – اندیشیدن
676 support اثبات کردن – تایید کردن
677 whim هوس – میل آنی
678 definite مشخص – واضح
679 eclectic مختلط – التقاطی
680 varying مختلف – متنوع
681 whereas در صورتیکه – در حالیکه – بر عکس
682 dialect لهجه
683 addle گندیده – فاسد
684 logically منطقا – عقلا
685 patient صبور – شکیبا – بردباری
686 married متاهل – شوهر دار – عروسی کرده
687 attacking متهاجم – تک کننده
688 trial محاکمه – دادرسی – آزمایش – امتحان
689 deathly مرگبار – مهلک
690 suspected مظنون – مورد شک
691 breeze نسیم – باد ملایم
692 queen وزیر – شهبانو – زن پادشاه
693 accomplishment دستاورد – مهارت
694 beverage نوشیدنی – نوشابه
695 bombard بمباران کردن – اشباع کردن
696 bride عروس – همسر جدید
697 denounce حمله کردن – نکوهش کردن
698 drastically بسیار – خیلی
699 gratitude قدردانی – سپاس
700 guarantee ضمانت
701 implement ابزار – وسیله
702 lavy تحمل کردن – وضع کردن
703 opportunity فرصت
704 rational منطقی – معقول
705 shrewd تیز – زیرک – باهوش
706 staple عنصر اصلی
707 unanimity هم رایی – اتفاق نظر
708 adept ماهر – متخصص
709 assessment ارزیابی – سنجش
710 concede اعتراف کردن
711 conduct رفتار کردن
712 curtail کوتاه کردن – کاهش دادن
713 discipline انضباط
714 evacuate تخلیه کردن
715 expose به نمایش گذاشتن
716 moderate معقول – مستدل
717 notify آگاه ساختن – مطلع کردن
718 paltry ناچیز – بی اهمیت
719 portable قابل حمل – قابل حرکت
720 terminate پایان دادن به – به پایان رسیدن
721 triumphantly پیروزمندانه – فاتحانه
722 unsuccessful ناموفق – بیهوده
723 candid رک – صریح – صادق – کاندیدا – نامزد
724 cathedral کلیسای جامع
725 clandestine مخفیانه – سری
726 conventional معمولی – متعارف
727 elaborate توضیح دادن
728 encounter روبرو شدن با
729 ldentify تشخیص دادن
730 intelligible قابل فهم – قابل درک
731 loyal وفادار
732 nonchalant خونسرد – بی تفاوت
733 occasionally گاه – بعضی اوقات
734 previous قبلی – پیشین
735 rendezvous دیدار – قرار
736 susceptible آسیب پذیر
737 transition تغییر
738 allude اشاره کردن
739 cancel لغو کردن
740 clique گروه – دار و دسته
741 criteria استانداردها – ملاک ها
742 forecast پیشگویی کردن
743 grievance شکایت – نارضایتی
744 innocuous بی ضرر
745 license مجوز دادن – اجازه قانونی دادن
746 occur صورت گرفتن – اتفاق افتادن
747 optimistic امیدوار
748 pass away در گذشتن – فوت کردن
749 provoke خشمگین کردن – تحریک کردن
750 seriously جدا – بطرز جدی
751 veterinarian دامپزشک
752 ubiquitous فراگیر – همه جا حاضر
753 acknowledge اعتراف کردن – اذعان داشتن
754 affiliated وابسته
755 calamitous فاجعه آمیز – فاجعه بار
756 consent اجازه – رضایت
757 convalescence بهبودی
758 frequently زیاد – اغلب – به کرات
759 gullible زود باور – گول خور
760 likely ممکن – احتمالی – محتمل
761 obesity چاقی
762 obsolete قدیمی – منسوخ
763 particularly خصوصا – بویژه
764 portrait تصویر – عکس
765 proof شاهد – مدرک
766 relatively نسبتا
767 right away فورا
768 accompany همراهی کردن – رفتن با
769 assassin قاتل – ضارب
770 authority مسئول
771 chamber حفره – سوراخ
772 courteous مودب
773 incredible باور نکردنی
774 model تقلید کردن از
775 negotiate مذاکره کردن
776 objective هدف – مقصد
777 permanently برای همیشه – دائم
778 regime رژیم – حکومت
779 relentless بی وقفه
780 reluctant بی میل
781 subsequent بعدی
782 sufficient کافی – به اندازه کافی
783 dirty کثیف – آلوده
784 droop پژمرده شدن
785 epitomize مظهر – نشان
786 husk پوست
787 intersect یکدیگر را قطع کردن – برخورد – تقسیم کردن
788 motto شعار – سرلوحه
789 nourishment تغذیه
790 obscurity ابهام
791 paramount والا – عالی
792 prudent عاقلانه
793 rate نرخ
794 resurrect احیاء کردن
795 rind پوست
796 slick روان
797 transform تغییر دادن
798 yearn آرزو داشتن – تمایل داشتن
799 anguish درد – رنج
800 appraisal ارزیابی
801 beckon علامت دادن
802 bring about موجب شدن – بوجود آوردن
803 carefree بی خیال – بی دغدغه
804 clamorous پر سر و صدا
805 fort برج – قلعه
806 glossary واژه نامه – فهرست واژگان
807 modify تغییر دادن – اصلاح کردن
808 propriety شرافت – ادب
809 reverse در جهت عکس عمل کردن
810 retort پاسخ – جواب
811 scrap ماده زائد
812 segment تقسیم کردن
813 skeptical شکاک – بدبین
814 agility فرزی – چالاکی – زرنگی
815 agreement توافقنامه – موافقت نامه
816 blizzard کولاک
817 digit رقم – عدد
818 dilate گشاد کردن
819 divide تقسیم کردن – جدا کردن
820 enticing جذاب – گیرا
821 hesitate درنگ کردن – دودل بودن
822 hilarious خنده دار
823 impatient بی حوصله – عصبانی
824 massive بسیار بزرگ – عظیم
825 precaution احتیاط – اقدام پیشگیرانه
826 properties دارایی – املاک
827 tamper دستکاری کردن – دست زدن به
828 affliction رنج – بیماری
829 amble گردش کردن – تفریح کردن
830 clemency ترحم – عفو – بخشش
831 crave خواستن – طلبیدن
832 deceased مرحوم – متوفی – مرده
833 disdain مسخره کردن – تحقیر کردن
834 genetic ارثی – موروثی – ژنتیکی
835 naive ساده لوح – خام – جاهل
836 queer عجیب و غریب
837 resolute قاطع – مصمم – سفت و محکم
838 rural روستایی
839 strategy راهبرد – استراتژی – تدبیر
840 tacit تلویحی
841 warrant توجیه کردن
842 zone منطقه – ناحیه
843 abet حمایت کردن از
844 accretion انباشت – تجمع
845 carcass جسد – لاشه – مردار
846 contract جمع شدن – منقبض شدن
847 inundate فراگرفتن – پوشاندن
848 lapse لغزش – خطا
849 overall کلی – جامع
850 pacific آرام
851 pervasive فراگیر – گسترده
852 prosecute تحت پیگرد قانونی قرار دادن
853 query پرسش
854 seep نشت کردن – چکه کردن
855 shun دوری کردن از – پرهیز کردن
856 traverse عبور کردن از – رد شدن از
857 weird عجیب
858 authority اقتدار – قدرت
859 batter زدن
860 buoyant شناور
861 channel هدایت کردن
862 genealogical شجره ای – تبار شناختی
863 inclination گرایش – میل
864 incredulous دیر باور – شکاک
865 loathe متنفر بودن از – منزجر بودن از
866 masonry سنگ کاری – سنگ چینی
867 scarcity کمبود
868 site محل – مکان – موقعیت
869 tract گسترده – پهنه
870 submerged غرق در آب
871 wilt پژمرده شدن
872 worthwhile مفید – سودمند
873 acute شدید
874 anemia کم خونی – ضعف
875 bolster تداوم بخشیدن – تقویت کردن
876 cane کتک زدن – زدن
877 clash درگیر شدن – دعوا کردن
878 cluster جمع شدن – گرد آمدن
879 composite ترکیبی – ترکیب – مرکب
880 numb بی حس – کرخت
881 pliant انعطاف پذیر – سازگار
882 relics بقایا
883 sly زرنگ – زیرک – رند – ناقلا
884 stimulate برانگیختن
885 surname نام خانوادگی
886 synthesis ترکیب – ادغام
887 vigilant مراقب – بیدار
888 abolish منسوخ کردن – پایان دادن
889 acquisition فراگیری – یادگیری
890 bulge افزایش
891 crude خام – تصفیه نشده
892 demolition تخریب – نابودی
893 epic شعر حماسی
894 exert بکار بردن – اعمال کردن
895 indispensable لازم – ضروری
896 lament سوگواری کردن – ماتم و زاری کردن
897 mow چیدن – زدن
898 reason استدلال کردن
899 recently بتازگی – اخیرا
900 useful قابل استفاده – مفید
901 versus در برابر
902 widely به میزان وسیعی
903 abruptly ناگهان – بطور غیر منتظره
904 adhere چسبیدن – پایبند بودن
905 alien بیگانه – عجیب و غریب
906 domestic اهلی – رام
907 emaciated لاغر – ضعیف – نحیف – نزار
908 infamous معروف – بدنام
909 liability مسئولیت – وظیفه
910 link وصل کردن – ربط دادن
911 lump قلنبه
912 obituary اطلاعیه ترحیم
913 persist ادامه دادن – ادامه یافتن
914 procure تهیه کردن – بدست آوردن
915 soothe آرام کردن – تسکین بخشیدن
916 stable ایمن – ثابت
917 surrender تسلیم شدن
918 ability توانمندی – توانایی
919 abject اسفبار – نکبت بار
920 compensate جبران کردن
921 drudgery کار پر زحمت – کار سخت
922 expose در معرض چیزی قرار دادن
923 formerly قبلا – پیش از این
924 inexplicable غیر قابل توجیه
925 key کلیدی – مهم
926 pompous متکبر – خود پسند – مغرور
927 present موجود – فعلی – حاضر
928 prodigious عظیم – بسیار بزرگ
929 repel دفع کردن
930 species نوع – گونه
931 uprising نا آرامی – شورش – قیام
932 version نقل قول – روایت
933 alcove پستو – طاقچه
934 cherished ارزشمند – دوست داشتنی – عزیز
935 concur موافق بودن
936 flawed ناقص – معیوب
937 impetus محرک – انگیزه
938 imposing عظیم – باشکوه – با نفوذ – با ابهت
939 outstanding برجسته – عالی
940 rate ارزیابی کردن
941 spurt بیرون زدن – فوران کردن
942 staunch قوی – پروپا قرص
943 thorough دقیق – جامع – کامل
944 thoroughfare خیابان اصلی – جاده اصلی
945 thrive رونق یافتن
946 thus از اینرو – بنابراین
947 benefactor حامی – صاحب خیر – بانی
948 bizarre عجیب
949 counteract مقابله کردن با
950 commuter مسافر درون شهری
951 contrive پدید آوردن – ابداع کردن
952 decay فاسد کردن – خراب کردن
953 discrimination تبعیض
954 evenly بطور یکنواخت
955 expedition مسافرت ماموریتی – سفر
956 fake ساختگی – جعلی – تقلبی
957 fibrous فیبری – الیاف مانند – لیفی
958 intentional عمدی
959 remnants بقایا – بقیه
960 stride پیشرفت – قدم – گام
961 tremor لرزش
962 angle منظر – دیدگاه
963 application استعمال – استفاده – کاربرد
964 bright براق – تابناک – درخشان
965 commence شروع کردن – آغاز کردن
966 etiology علت – دلیل
967 floor عمق – ته – کف
968 harbor بندرگاه – بندر
969 haven محل امن – پناهگاه
970 luminosity درخشش
971 monologue سخنرانی – نطق
972 research کنکاش – تحقیق – پژوهش
973 strong نیرومند – قوی
974 tension تضاد – درگیری
975 unparalleled بی نظیر – بی بدیل
976 unusual عجیب – غیر معمول
977 acceleration افزایش – تسریع
978 adorn تزئین کردن – زیبا ساختن
979 apprehensive نگران – ترسیده
980 arduous پر زحمت – شاق – طاقت فرسا
981 delegate قدرت دادن به – اختیار دادن به
982 devastating ویرانگر – مخرب
983 disposal خدمت – اختیار
984 distress گرفتاری – ناراحتی
985 flimsy ظریف – لطیف
986 jettison دور انداختن
987 legible خوانا
988 pernicious مضر – زیانبار – مهلک
989 replenish تجدید کردن
990 thrust حرکت
991 utilitarian کاربردی
992 abhorrence نفرت – انزجار
993 advocate توصیه کردن – طرفداری کردن
994 derision استهزاء – تمسخر
995 hamlet روستا
996 income درآمد
997 marsh باتلاق
998 painstaking زحمتکش – طاقت فرسا
999 ponder اندیشیدن – تامل کردن
1000 recurrent مکرر – تکراری
1001 simply فقط – صرفا
1002 thriving در حال رونق – شکوفا
1003 thwart شکست دادن
1004 transitory زودگذر – موقت
1005 trigger باعث شدن – فعال شدن
1006 vividly به وضوح – به طور زنده
1007 about-face تغییر موضع – چرخش – عقب گرد
1008 affection محبت – دوستی – عشق
1009 afflict آزار دادن – گرفتار کردن
1010 aloof سواء – به دور از
1011 common مشترک
1012 despondent ناراحت – ناامید
1013 flourish رشد کردن – زندگی کردن
1014 haphazard نامنظم – کتره ای
1015 itinerant سیار – دوره گرد
1016 meticulously بدقت
1017 rubble قطعات – آوار
1018 slant کج کردن
1019 splendid بسیار خوب – عالی
1020 trample پایمال کردن
1021 vessel کشتی
1022 addicted دلبسته – شیفته – وابسته
1023 carnivorous گوشتخوار
1024 catastrophic فاجعه بار – فاجعه انگیز
1025 cumbersome زمخت – ثقیل – دست و پا گیر
1026 dedicate وقف کردن – تقدیم کردن
1027 gurrulous پرچانه – پر حرف
1028 globular مدور – گرد – کروی
1029 gummy چسبناک
1030 heyday اوج محبوبیت – ترقی
1031 immeasurably بسیار
1032 reform پیشرفت – اصلاح – بهبودی
1033 riddle معما – چیستان
1034 streamline ساده کردن – تسهیل کردن
1035 stubby کوتاه – خپل
1036 wholeheartedly مشتاقانه – با تمام وجود
1037 biased جانبدارانه – متعصبانه
1038 boom رشد کردن – پیشرفت کردن
1039 bounce پرش – جهش
1040 bully زور گفتن – ترساندن
1041 credulous خوش خیال – زودباور
1042 huge بسیار بزرگ – عظیم
1043 laborer عمله – کارگر ساده
1044 nomadic چادرنشین – آواره
1045 pace سرعت – آهنگ – شتاب
1046 pause ایست – توقف – وقفه
1047 plead التماس کردن – خواهش کردن
1048 relay پخش کردن – ارسال کردن – فرستادن
1049 sap شیره گیاهی
1050 synthetically به شیوه ی مصنوعی
1051 tale داستان – قصه – حکایت
1052 affinity رابطه قلبی – دوستی
1053 ceaseless دائم – مداوم – بی وقفه
1054 contaminate آلوده کردن – مسموم کردن
1055 elaborately به طرز پیچیده
1056 emerge پدیدار شدن – ظاهر شدن
1057 fairly نسبتا – قدری – تا حدی
1058 fluctuate نوسان داشتن – متغیر بودن
1059 forsake رها کردن – ترک کردن
1060 gorge بلعیدن
1061 intuitive حدسی – شهودی – فطری
1062 manifest نشان دادن
1063 mute آرام – بی صدا – ساکت
1064 progressively بتدریج
1065 remains لاشه – جسد
1066 tolerance بردباری – تحمل
1067 advance ارائه کردن – پیشنهاد کردن
1068 augment افزایش دادن
1069 avid علاقمند – مشتاق
1070 authentic اصیل – واقعی
1071 commemorate یاد کردن از – تجلیل کردن از
1072 compatible سازگار – هماهنگ – منطبق
1073 coordinated سازماندهی شده – هماهنگ
1074 endangered در معرض خطر
1075 financial مالی – پولی
1076 reciprocal دوطرفه – دوجانبه
1077 refute نقض کردن – رد کردن
1078 resounding عظیم
1079 secret پنهانی – سری – مخفیانه
1080 unswerving ثابت – غیر قابل تغییر
1081 zany احمقانه – مسخره – مضحک
1082 achieve کسب کردن – بدست آوردن
1083 clue سرنخ – ردپا – نشانه
1084 concentrate متمرکز شدن – تمرکز کردن
1085 consistent هماهنگ – منظم
1086 descent منشا – اصل
1087 hostility خشونت – خصومت
1088 incredibly به گونه ای باور نکردنی
1089 ingredient مورد – جزء – قلم
1090 intriguing جذاب – جالب
1091 orient جهت دادن – سوق دادن
1092 prime عمده – اصلی
1093 purchase خریدن
1094 retain نگه داشتن – حفظ کردن
1095 resolution قطعنامه – اعلانیه
1096 step اقدام
1097 according to مطابق – بر طبق
1098 collide برخورد کردن
1099 constrain محدود کردن
1100 establish تاسیس کردن – بنیان نهادن
1101 indigenous بومی – محلی
1102 inhabit سکونت داشتن – اقامت داشتن
1103 moody دمدمی مزاج – متغیر
1104 notion اندیشه – فکر
1105 organization سازماندهی – برنامه ریزی
1106 peak اوج – نوک
1107 pedestal پایه مجسمه – تندیس پایه
1108 prickle آزار دادن – آزار
1109 universally در سراسر دنیا – همه جا
1110 valid معتبر – موثق
1111 variation تغییر
1112 ailment بیماری
1113 attribute خصلت – ویژگی
1114 elucidate توضیح دادن – روشن کردن
1115 homage احترام
1116 mend تعمیر کردن – ترمیم کردن
1117 mutation جهش – دگرگونی
1118 nibble گاز زدن
1119 notorious بدنام
1120 renowned معروف – مشهور
1121 spearhead پیشگام بودن – هدایت کردن
1122 temperate ملایم – معتدل
1123 twirl چرخاندن – چرخیدن
1124 vacuous بی معنی – تهی
1125 valiant جسورانه – متهورانه – شجاع
1126 vanquish مغلوب ساختن
1127 abundant فراوان
1128 associate معاشرت کردن
1129 assuage تسکین دادن – آرام کردن
1130 canal کانال – آبراه
1131 inspect بررسی کردن
1132 intrepid بی باک – متهور
1133 metaphor استعاره
1134 scrutiny بررسی – کنکاش
1135 serve عمل کردن – بکار رفتن
1136 trace ردپا – نشانه
1137 treacherous خطرناک
1138 usurp اشغال کردن – غصب کردن
1139 urge محرک – انگیزه
1140 utilization کاربرد – استفاده
1141 vitality شادابی – انرژی – نیرو
1142 appreciable قابل ملاحظه – قابل توجه
1143 device ابزار – وسیله
1144 exceed تجاوز کردن از
1145 foster رواج دادن – بوجود آوردن
1146 largely اصولا – عمدتا
1147 origin خاستگاه – منشا
1148 repulse دفع کردن
1149 reputable معروف – معتبر
1150 sabotage خسارت – خرابکاری
1151 serene آرام
1152 stigma ننگ – رسوایی – بی آبرویی
1153 temperament خلق و خو – شخصیت
1154 unique متمایز – منحصر بفرد
1155 wary مراقب – دقیق
1156 whet برانگیختن
1157 allocate اختصاص دادن – تخصیص دادن
1158 analogy همانندی – شباهت
1159 belligerent خشن – نامهربانانه
1160 compulsory اجباری – الزامی
1161 congestion ازدحام – شلوغی
1162 determinant عامل موثر – عامل تعیین کننده
1163 guarantee ضمانت – تضمین
1164 illusion باور نادرست
1165 inaugurate معرفی کردن – افتتاح کردن
1166 interactive تعاملی – تبادلی
1167 orbit چرخیدن
1168 stalwart تنومند – قوی – هیکل دار
1169 turmoil آشفتگی – اغتشاش
1170 revere تجلیل کردن از
1171 documentation استناد
1172 atop برفراز – بالای
1173 bail وثیقه
1174 bearing تاثیر
1175 congested شلوغ – پر ازدحام
1176 deliberately عمدا
1177 enterprise پروژه ی تجاری
1178 fascinate مجدوب کردن – شیفته کردن
1179 hilarious خنده دار
1180 induce متقاعد کردن
1181 mask پنهان کردن – کتمان کردن
1182 morsel لقمه
1183 oblivious غافل – ناآگاه
1184 squash له کردن – صاف کردن
1185 substance ماده
1186 token مظهر – نشانه
1187 absorb جذب کردن
1188 audacious بی پروا – بی باک – متهور
1189 barren عقیم – نازا
1190 consequence نتیجه – پیامد
1191 dominant اصلی – عمده – برجسته
1192 exacting دقیق – سخت گیر
1193 fluffy پفکی – پف دار
1194 greatly بسیار زیاد
1195 outrageous اهانت آمیز
1196 plump تپلی – چاق و چله
1197 pool سهیم شدن – یک کاسه شدن
1198 respond پاسخ دادن
1199 symptom نشانه – علامت
1200 time زمان – عصر – دوره
1201 torrential سیل آسا – سنگین
1202 ancestors اجداد – نیاکان
1203 artifact آثار دستی
1204 calling حرفه – شغل
1205 crest تاج – نوک
1206 deck تزئین کردن
1207 emotion احساس
1208 estimated تقریبی
1209 intricate پیچیده
1210 locale صحنه – مکان
1211 obstinate سرسخت – کله شق
1212 onset شروع – آغاز
1213 palatable لذیذ – خوشمزه – مطبوع
1214 principle قانون – اصل
1215 stay ماندن
1216 synopsis خلاصه – چکیده – فشرده
1217 compile تدوین کردن – جمع آوری کردن
1218 concentration تجمع – تمرکز
1219 cruel خشن – بی رحم
1220 damage خسارت – صدمه – آسیب
1221 deduce استنتاج کردن – نتیجه گرفتن
1222 deft متبحر – ماهر
1223 designate مشخص کردن
1224 dwarf کوتوله – کوچک – کوچولو
1225 embark دست بکار شدن – شروع کردن
1226 exonerate تبرئه کردن
1227 expulsion اخراج
1228 instigate به راه انداختن – باعث شدن
1229 potential امکان
1230 provided به شرطی که – اگر
1231 striking قابل ملاحظه – چشمگیر
1232 accord دادن – اعطا کردن
1233 common عادی – طبیعی – معمولی
1234 contours فضای بیرون – نمای بیرونی
1235 elegant مد – مد روز
1236 emblem مظهر – نماد – نشانه
1237 envious حسود – غبطه خور
1238 ferocious خشن – وحشی
1239 flair مهارت – استعداد
1240 fuel تحریک کردن – باعث شدن
1241 fugitive متواری – فراری
1242 intermittent ادواری – متناوب
1243 mandatory ضروری – لازم – اجباری
1244 originate شروع شدن – نشات گرفتن
1245 restoration بازسازی – نوسازی
1246 tame رام کردن – اهلی کردن
1247 asymmetrical نامتوازن – نامتقارن
1248 ban ممنوع کردن – قدغن کردن
1249 derogatory انتقاد آمیز – خفت بار
1250 detain بازداشت کردن
1251 essentially اصولا – اساسا
1252 expire به سر آمدن – به پایان رسیدن
1253 heterogeneous ناهمگون – متنوع
1254 inhale نفس کشیدن – استنشاق کردن
1255 numerous فراوان – بی شمار – متعدد
1256 objection مخالفت – اعتراض
1257 primitive ساده – اولیه – بدوی
1258 runaway افسار گسیخته
1259 stun از حرکت انداختن – بی حرکت کردن
1260 symbolize نشان دادن – نماد چیزی بودن
1261 turn تبدیل شدن
1262 access راهیابی – دستیابی
1263 adversely بطرز سوء
1264 current حاضر – فعلی
1265 derive کسب کردن – بدست آوردن
1266 fabulous معرکه – عالی – بسیار خوب
1267 feature ویژگی – خصلت
1268 fragmented تکه پاره – تکه تکه
1269 grieve غصه دار بودن – ماتم گرفتن
1270 hardly بندرت
1271 mount صعود کردن – بالا رفتن
1272 nominal ناچیز – کم – جزئی
1273 obscure مرموز – مبهم
1274 ornament آراسته کردن – تزئین کردن
1275 sophisticated غامص – پیچیده
1276 strain نوع – گونه
1277 appall مبهوت ساختن – تکان دادن
1278 bond رابطه – ارتباط
1279 disrupt به هم زدن – مختل کردن
1280 ephemeral بی دوام – گذرا – زود گذر
1281 extinct ناپدید – از بین رفته – نابود
1282 expose افشاء کردن – پرده برداشتن از
1283 faction حزب – گروه
1284 forbears نیاکان – اجداد
1285 glimmer درخشیدن
1286 incessantly مدام – دائم
1287 jeer هو کردن – مسخره کردن
1288 kidnap ربودن – دور کردن
1289 sinuous پر پیچ و خم – مارپیچ
1290 stun متحیر ساختن – مبهوت کردن
1291 valued عزیز – با ارزش
1292 auction مزایده – حراج
1293 cessation توقف – وقفه – مکث
1294 cite اشاره کردن به – ذکر کردن
1295 discord ناسازگاری – بحث
1296 exalted عالی – متعالی
1297 forge جعل کردن
1298 fraud حقه – کلک – کلاه برداری
1299 fundamentally اصولا – اساسا
1300 isolate جدا کردن
1301 jam بند آوردن – ازدحام کردن
1302 kernel مغز – هسته
1303 martial نظامی
1304 oversee نظارت کردن بر
1305 stylish مد روز – شیک
1306 suffocate خفه کردن
1307 abhorrent تنفر آمیز
1308 amass جمع کردن – گردآوری کردن
1309 cleanse پاک ساختن – تطهیر کردن
1310 dismal دلگیر – غم انگیز
1311 dissuade منصرف کردن – باز داشتن
1312 emit تولید کردن – بیرون دادن
1313 fragile شکننده
1314 furthermore بعلاوه
1315 germinate رشد کردن
1316 implication تداعی – اشاره
1317 jovial شاد
1318 legislate به تصویب رساندن
1319 lucid قابل فهم – روشن
1320 novice نوآموز – تازه کار – مبتدی
1321 strike اصابت کردن به – برخورد کردن به
1322 adopt برگزیدن
1323 blend آمیزه – تلفیق – ترکیب
1324 cryptic مبهم – سری – مرموز
1325 devise خلق کردن – ابداع کردن
1326 evaporate محو شدن – ناپدید شدن
1327 exploit سوء استفاده کردن از
1328 fleeting ناپایدار – گذرا
1329 keen قوی – دقیق
1330 morale روحیه
1331 norm هنجار – ضابطه – قرارداد
1332 practicable ممکن – عملی
1333 prolific پر کار – پر اثر – پر تلاش
1334 slip خطا – لغزش
1335 teem مملو بودن از
1336 unanimous هم رای – هم نظر
1337 bonanza ترقی – رونق
1338 conspicuous آشکار – مشخص – تو چشم
1339 contemplate تعمق کردن – تامل کردن
1340 deranged آشفته عقل – پریشان حواس
1341 deplore محکوم کردن – تقبیح کردن
1342 enthrall مسحور کردن – شیفته کردن
1343 exorbitant بیش از حد
1344 expel اخراج کردن
1345 extraneous نامربوط – بی ربط
1346 foster پرورش دادن – بزرگ کردن
1347 miraculous اعجاز آمیز – معجزه آسا
1348 misdemeanor خطا کاری
1349 peculiarly بطرز عجیبی
1350 securities اوراق مشارکت
1351 standard معمول – مرسوم – متعارف
1352 accord توافق نامه – موافقت نامه
1353 aid یاری – کمک
1354 coagulate لخته شدن – سفت شدن
1355 ensue نشات گرفتن – پدید آمدن
1356 novel تازه – جدید
1357 obese چاق
1358 obliterate از بین بردن – نابود کردن
1359 predator جانور شکاری
1360 praise تحسین کردن – ستودن
1361 retroactive عطف به ما سبق
1362 spawn آفریدن – تولید مثل کردن
1363 stretch امتداد دادن – کشیدن
1364 substantially به میزان قابل ملاحظه ای
1365 tan برنزه کردن – برنزه شدن
1366 wriggle وول خوردن
1367 accomplished ماهر – متبحر
1368 assume تصور کردن
1369 being موجود – موجود زنده
1370 beyond فراتر از – خارج از
1371 boon نعمت – موهبت
1372 colossal بزرگ – عظیم
1373 compound ترکیب
1374 considerable مهم – قابل ملاحظه
1375 deliberation تامل – تفکر
1376 pluck چیدن
1377 primarily اصولا – اساسا
1378 resources منابع – مواد
1379 sentimentality احساس
1380 specific مشخص – ویژه – خاص
1381 squeeze فشردن – فشرده کردن
1382 bias تبعیض – جانبداری
1383 butt مضحکه – مایه خنده – آماج
1384 concept مفهوم
1385 deity خدا
1386 facile بی محتوا – سطحی
1387 fissure درز – شکاف – ترک
1388 gainsay رد کردن – انکار کردن
1389 harbinger منادی – پیام آور
1390 haughty متکبرانه – مغرور – متکبر
1391 invoke استناد کردن به – متوسل شدن به
1392 impotent عاجزء – ناتوان
1393 jaundiced بدبینانه – مغرضانه
1394 lance سوراخ کردن
1395 maroon رها کردن – تنها گذاشتن
1396 pitfall خطر – دشواری
1397 brainstorm فکر بکر
1398 component جزء – بخش
1399 contrast مقایسه کردن
1400 decrease کم شدن – کاهش یافتن
1401 engender ایجاد کردن – بوجود آوردن
1402 erosion زوال – فرسایش
1403 fractious شیطان – تخس
1404 garner جمع آوری کردن – گردآوری کردن
1405 genre گونه – نوع
1406 hamper مانع شدن – کند کردن
1407 incongruous بی مناسبت – نا هماهنگ
1408 intervene دخالت کردن – مداخله کردن
1409 noxious مضر
1410 oblique نامشخص – مبهم
1411 primeval اولیه
1412 blunt صاف و صادق – رک – صریح
1413 conclusive مسلم – قطعی
1414 confront مقابله کردن – برخورد کردن
1415 diction بیان
1416 essay مقاله – انشاء
1417 fraction مقدار کم – بخش کوچک
1418 giggle هرهر خندیدن
1419 hearsay شایعه
1420 infer نتیجه گرفتن – استنتاج کردن
1421 parody مسخره کردن – تقلید کردن
1422 quandary دوراهی – تردید
1423 redundant اضافی – غیر ضروری
1424 strangulate خفه کردن
1425 warp کج و معوج – پیچاندن
1426 wretched نکبت بار – فلاکت بار
1427 adjacent بغل – همجواری – مجاور
1428 foolproof قابل اعتماد
1429 germane مربوط – مرتبط
1430 gravity جدیت – اهمیت
1431 lethargic تنبل – کسل
1432 mercilessly با بی رحمی – بیرحمانه
1433 ominous شوم – تهدید آمیز
1434 peruse خواندن
1435 proclaim اعلان کردن – اعلام کردن
1436 rapport رابطه – دوستانه
1437 rebuke توبیخ کردن – سرزنش کردن
1438 sardonic تحقیر آمیز – تمسخر آمیز
1439 trait خصلت – ویژگی
1440 vista منظره – چشم انداز
1441 woo خواستگاری کردن – اظهار عشق کردن
1442 arbitrarily تصادفی – بدون برنامه ریزی
1443 charm مجذوب کردن – شیفته کردن
1444 coerce وادار کردن – مجبور کردن
1445 cognizant آگاه
1446 discreet ملاحظه کار – محتاط
1447 legacy ارث – میراث
1448 lenient مهربان – رئوف
1449 mutter من من کردن – زیر لب حرف زدن
1450 nurture پرورش دادن – بزرگ کردن
1451 obstacle گیر – مانع
1452 pervade پراکنده شدن – پخش شدن در – نفوذ کردن در
1453 pivotal حیاتی – ضروری – اساسی – محوری
1454 recollection خاطره
1455 stifle خفه کردن
1456 wade به آب زدن
1457 anarchy هرج و مرج – بی قانونی
1458 eventually سرانجام – در نهایت
1459 huddle گرد آمدن – جمع شدن
1460 knack مهارت – قلق
1461 ludicrous مسخره – مضحک
1462 ostracize کنار گذاشتن – طرد کردن
1463 plagiarize سرقت کردن – سرقت ادبی
1464 rarely به ندرت
1465 recalcitrant نافرمان – کله شق
1466 repudiate رد کردن – انکار کردن
1467 rustic روستایی – ساده
1468 strife درگیری – نزاع
1469 surge پیش رفتن – به جلو رفتن
1470 symmetrical متوازن – متقارن
1471 wit شوخی – شوخ طبعی
1472 anonymous بی نام و نشان
1473 anthology مجموعه – گلچین
1474 ballad داستان منظوم – آواز
1475 cogent قوی
1476 countless بی شمار
1477 debate مورد بحث قرار دادن
1478 discrete مجزا – بی ربط – گسسته
1479 disparage ناچیز پنداشتن – دست کم گرفتن
1480 faked ساختگی – قلابی – جعلی
1481 hazy مردد – نامطمئن
1482 heinous وقیح – فجیح
1483 hoist بر افراشتن – به اهتزاز در آوردن
1484 morsel مقدار کم
1485 proponent طرفدار – حامی
1486 rotate چرخیدن
1487 accuracy دقت – صحت
1488 adapt عادت کردن – خو گرفتن
1489 compliment ستودن – تحسین کردن
1490 confound گیج و مبهوت کردن
1491 elementally اصولا – اساسا
1492 eruption فوران
1493 extinction انقراض – نابودی
1494 flood سیل – تعداد زیاد
1495 impact تاثیر
1496 infinitesimal بسیار کم – بسیار ریز
1497 lucidity وضوح – صراحت
1498 march پیشروی کردن
1499 plunge پایین رفتن – کاهش یافتن
1500 sustain نگه داشتن – تحمل کردن
1501 unleash رها کردن
1502 approximate نزدیک شدن به
1503 boost افزایش دادن
1504 conserve نگه داشتن – ذخیره کردن
1505 consequently در نتیجه
1506 detectable آشکار – مشهود
1507 expeditiously بسرعت
1508 implement انجام دادن – اجرا کردن
1509 inhibit مانع شدن – جلوگیری کردن از
1510 inviting جذاب
1511 magnify تشدید کردن
1512 pore منفذ – سوراخ – حفره
1513 role نقش
1514 skid لغزیدن – لیز خوردن
1515 witness مشاهده کردن – شاهد بودن
1516 yield ارائه کردن
1517 constitute تشکیل دادن
1518 correspondingly به همان اندازه – به همان نسبت
1519 consolidate یکی کردن – ادغام کردن
1520 domain ناحیه – قلمرو
1521 excavate حفر کردن
1522 facilitate تسهیل کردن
1523 grasp درک – فهم
1524 hallmark ویژگی – خصوصیت
1525 incorporate ترکیب کردن
1526 pit گودال – حفره
1527 prevent پیشگیری کردن
1528 prototype مدل – نمونه
1529 raise بزرگ کردن
1530 readily براحتی
1531 viable عملی – کاربردی
1532 aesthetically از نظر هنری
1533 bind بستن
1534 devote اختصاص دادن
1535 diffuse پخش شدن – منتشر شدن
1536 dispute بحث
1537 enable قادر ساختن
1538 feed قرار دادن – خوراندن
1539 gap درز – روزنه – شکاف
1540 mundane معمولی – پیش پا افتاده
1541 indulge مشارکت کردن
1542 lavish وافر – فراوان
1543 refreshing عجیب – غیر معمول
1544 rupture ترکیدن – منفجر شدن
1545 snap پاره شدن – شکسته شدن
1546 story طبقه
1547 discard دور انداختن – رها شدن از
1548 employ به کار بردن – استفاده کردن از
1549 herald اعلام کردن – منادی چیزی بودن
1550 major اصلی – عمده
1551 obvious آشکار – هویدا
1552 position کار – موقعیت
1553 precise دقیق
1554 skepticism شک – تردید
1555 subsidy یارانه
1556 suffrage حق رای
1557 superfluous اضافی – غیر ضروری
1558 surreptitious دزدکی – پنهانی – مخفیانه
1559 tantamount برابر – معادل
1560 terse موجز – مختصر و مفید – کوتاه
1561 thesis اندیشه اصلی – تز – خط فکری
1562 allay تسکین دادن – کاهش دادن
1563 cross ناراحت – عصبانی
1564 foremost مهمترین – سرشناس ترین – اول
1565 homogeneity همگونی – یکسانی
1566 perishable فاسد شدنی
1567 permeate نفوذ کردن به – فرا گرفتن
1568 spot تشخیص دادن – یافتن
1569 testimony شواهد – مدارک
1570 transient ناپایدار – گذرا
1571 ultra فوق العاده – بسیار
1572 vapid کسل کننده – خسته کننده
1573 venerate تکریم کردن – تجلیل کردن از
1574 void باطل کردن – بی اعتبار خواندن
1575 willful یک دنده – کله شق
1576 wistful غم زده – حسرت بار
1577 affront توهین – اهانت
1578 depict مجسم کردن – نشان دادن
1579 endless مدام – بی پایان
1580 evolution پیدایش – تکامل
1581 forage دنبال چیزی گشتن
1582 furnish فراهم کردن – ارائه کردن
1583 momentarily برای لحظه ای – برای مدت کوتاهی
1584 oscillate نوسان داشتن
1585 partitioning تجزیه – تقسیم
1586 picture تصویر ذهنی – برداشت
1587 posterity نسل های آینده – آیندگان
1588 postulate تداعی کردن
1589 residents ساکنین – افراد
1590 stunning با هیبت – باشکوه – جذاب
1591 teeming پر – آکنده – مملو
1592 demise ارتحال – مرگ
1593 dissolve منحل کردن – منحل شدن
1594 exceptional استثنایی – عجیب – قابل ملاحظه
1595 finding یافته – کشف
1596 graphic مبسوط – مفصل – جامع – واضح
1597 grumble غر زدن
1598 heart مرکز – قلب – دل
1599 identical مثل هم – یکسان – عین هم
1600 integral اساسی – اصلی – ضروری
1601 mode شیوه
1602 place نهادن – قائل شدن
1603 revitalize احیاء کردن
1604 sedentary بصورت نشسته – بدون فعالیت
1605 sole تنها
1606 undoubtedly مطمئنا – بی شک – قطعا
1607 accessible قابل حصول – در دسترس
1608 administer اداره کردن
1609 attain دست یافتن به – رسیدن به
1610 float شناور بودن
1611 functional عملی – کاربردی
1612 ingenuity خلاقیت – ابتکار – نبوغ
1613 intent قصد – منظور – هدف
1614 note پی بردن – مشاهده کردن – توجه کردن
1615 period زمان – عصر – دوره
1616 periphery کنار – حاشیه
1617 scarce نادر – محدود – کمیاب
1618 sham کذب – تظاهر
1619 scurry مثل فرفره دویدن – هجوم بردن
1620 subject در معرض چیزی قرار دادن
1621 vindicate انتقام گرفتن
1622 attachment وابستگی – تعلق خاطر
1623 control مهار کردن – کنترل کردن
1624 fervor شور و شوق
1625 gleam درخشیدن – برق زدن
1626 illuminate توضیح دادن – آشکار ساختن
1627 panorama چشم انداز – دورنما – منظره
1628 panic ترساندن
1629 petrify هراساندن – به وحشت انداختن
1630 prerequisite پیش نیاز – لازمه
1631 petty خرد – جزئی – کم اهمیت – ناچیز
1632 prey طعمه – شکار
1633 quay بار انداز – اسکله – بندر
1634 spouse همسر
1635 vocation حرفه – شغل
1636 unwitting بی خبر – نادانسته
1637 curb مهار کردن – کنترل کردن
1638 deadly مهلک – کشنده
1639 extricate رها کردن – آزاد کردن
1640 judiciary قوه قضائیه
1641 pilfer ناخنک زدن – دزدی کردن
1642 postulate فرضیه پردازی کردن
1643 primary اصلی – عمده – مهم
1644 radiate ساطع کردن
1645 remorse افسوس – تاسف
1646 repress فرونشاندن – سرکوب کردن
1647 rough اولیه – خام
1648 subjugation کنترل
1649 terrain زمین
1650 withdrawal عقب نشینی – دفع
1651 zeal اشتیاق – شور و شوق
1652 earmark اختصاص دادن
1653 embrace در آغوش گرفتن
1654 multipurpose چند منظوره – چند کاره
1655 pertain ارتباط داشتن با
1656 product ثمره – حاصل – نتیجه
1657 rough تقریبی
1658 season خوشمزه کردن – چاشنی زدن
1659 solely فقط – تنها
1660 swirl چرخ زدن
1661 thwart دفع کردن – مانع شدن
1662 ulcer جراحت – زخم
1663 vigorous پر نیرو – نیرومندانه – پر انرژی
1664 wheeze سوت کشیدن – خس خس کردن
1665 whittle تقلیل دادن – کاهش دادن
1666 wholesome مفید
1667 cope حریف شدن – مقابله کردن
1668 disorder نابسامانی – اختلال – بیماری
1669 gamut طیف – دامنه – گسترده
1670 ironic غیر منتظره – عجیب
1671 keep ادامه دادن
1672 moratorium تعلق – توقف
1673 posture حالت – وضعیت
1674 quench فرونشاندن
1675 pessimistic منفی
1676 recession رکورد
1677 rectify تصحیح کردن – اصلاح کردن
1678 revert بازگشتن
1679 shatter از بین بردن – متلاشی کردن
1680 shovel انتقال دادن
1681 venerable پیر – محترم – مقدس
1682 costume لباس
1683 grant دادن – اعطاء کردن
1684 harness بکار بردن – مهار کردن
1685 laden زیر بار
1686 laud تحسین کردن – ستودن
1687 layout طراحی
1688 legitimate مشروع – قانونی
1689 litter پخش و پلا کردن
1690 luscious خوشمزه – رسیده – آبدار
1691 mortality مرگ و میر
1692 munch جویدن – گاز زدن
1693 nasty ناخوشایند – بد
1694 quiver لرزیدن
1695 rate سرعت
1696 relative نسبی
1697 conglomeration ترکیب
1698 immerse غوطه ور ساختن – زیر آب بردن
1699 impede باز داشتن – مانع شدن
1700 implant قرار دادن – جا دادن
1701 inflate مبالغه کردن – غلو کردن
1702 jargon زبان محلی
1703 jeopardize به خطر انداختن
1704 jolly با نشاط – شاد
1705 jubilant شادمان – مشعوف
1706 judicious عاقلانه – منطقی
1707 kindle آتش زدن – روشن کردن
1708 lithe انعطاف پذیر – نرم
1709 living معاش – درآمد
1710 mechanism روش – شیوه – متد
1711 unforeseen پیش بینی نشده
1712 blubber چربی
1713 close پایان – انتها
1714 dearth کمبود
1715 debris آثار بازمانده
1716 fabrication دروغ
1717 gabble ورور کردن – بلغور کردن
1718 habitat زیستگاه
1719 hybrid نژاد دورگه
1720 inclement نامساعد – بد
1721 pursue تعقیب کردن – دنبال کردن
1722 ponderous سنگین – ثقیل
1723 raging غضبناک – خشمگین
1724 singular برجسته – استثنائی
1725 gasp نفس نفس زدن
1726 depreciate افت کردن – کاهش یافتن
1727 destined مقدر
1728 discharge مرخص کردن
1729 disclose افشاء کردن – برملا ساختن

یک نظر

  1. nasratullah

    خیلی عالی بود بسیار ممنون هستم چگونه میتوانم این لغاتها و اصطلاحات تافل را بدست بیاروم تنوانستم دانلود نمایم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php